När dumhet paras med girighet föds ondska.

                                                                                                                                 Stoppa vindvansinnet      maila valab@helgaro-liv.se
                                                                                                               Det är vansinne att tvinga folk att betala några rika så de kan förstöra naturen.

                                                                  Nyheter.  Sista striden och texter som inte får publiceras i media
 
 

                                                               Varför nu detta?  Sista striden?
                                                Upp till kamp imot kvalen sista striden är här.
                                               Hjälp till att stoppa vindvansinnet.   Läs mera

Sedan 2008 har jag förgäves försökt stoppa vindvansinnet med lagens hjälp. Lagen förbjuder entydigt att vindkraftverk får skövla naturen. Läs innantill i Miljöbalkens 1:a paragraf, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
Dessutom ställer gällande EU-direktiv, Maskindirektivet, sådana uttalade krav på de farliga maskinerna så att de aldrig får sättas i drift i Sverige, men i Sverige har Arbetsmiljöverket förfalskat bestämmelserna i ett ASF 2008:3
Trots det lyder svensk förvaltning och svenska domstolar regeringsorder att inga hinder för utbyggnad av vindkraftverk får sättas. http://www.helgaro-liv.se/falsk%20uppgift/17-3-2011%20reg%20beslut.pdf
                I klartext betyder det att inga lagar får stoppa vindkraftverk i Sverige.
                Så får det naturligtvis inte gå till i en demokrati, men anledningen att det gör det ändå är endast och allena att personer som arbetar med media, pressen, Radio, TV, har kommit överens om att de har skyldighet att utöva miljöpolitik där alla invändningar mot ett påstått hot mot jordens klimat kallas falska och därför inte får nå befolkningen. Journalister frångår sin skyldighet att informera sakligt för att istället bedriva miljöpropaganda.
Så får det heller inte gå till i en demokrati, men så sker det i Sverige. De invändningar mot alarmet om miljökatastrofen som jag och många fler försöker informera om får aldrig nå allmänheten.
Det måste ändras. Men hur? Köpa in sig i pressen genom en helsidesannons med information om sanningen med utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige? Hur många hundratusen kostar det? Går det att samla in så mycket inför nästa val?

Målet är att alla bidrag för i Sverige onödig elproduktion avskaffas snarast.

Ingen ger pengar utan att få något i gengäld. Därför erbjuder jag alla att läsa min dagbok, en berättelse om allt möjligt, om kamp mot väderkvarnar, en berättelse där jag delvis viker ut mig trots att jag tycker att detta är den stora fånigheten som driver Internetfacebook.
Ingen har någonsin fått mig att berätta mitt liv, inte ens frun och barnen. Det har varit nog med att jag kommer från Dala-Järna. Tveksamt är om någon verkligen är så intresserad av min historia så den ger ett bidrag. Om inte annat så kan läsaren få svar på frågan varför någon är så tokig som att vilja slåss mot väderkvarnar.

För varje köpt inbunden bok 200 kr är honoraret som sätts in på konto 32kr och  för e-bok 150 kr sätts 60 kr in på konto, gör en överföring inte betalning,  clearing 6611 eller 6602  konto  468 885 641 Handelsbanken och varenda krona kommer
att redovisas genom kontoutdrag på  http://www.helgaro-liv.se/  och räcker inte bidragen till helsidesannons efter ett år och före nästa val kommer bidragen att skänkas till Svenska Frälsningsarme´n. Båda böckerna Don Quijote lever!
Kampen mot väderkvarnar fortsätter och Stoppa Vindvansinnet har nästan samma innehåll men Stoppa vindvansinnet fokuserar mera på att stoppa.
Vill du lämna större bidrag är det naturligtvis välkommet.
Sen är det färdigkämpat med ord för min del.

Här kan du köpa boken Stoppa Vindvansinnet  på CDON.com.  Här kan du köpa riktiga boken Stoppa Vindvansinnet       Boken  Don Quijote lever! Kampen mot väderkvarnar fortsätter kan också köpas där.
Böckerna kan också köpas hos Adlibris, Akademibokhandelsn, ELIB, bokus.com, i Book. E-boken är tillgänglig i e-bokhandlar såsom Apple iBooks, Amazon Kindle Shop, Google Play, Dito och Bokon samt i många näthandlar och över ett flertal bokhandlar i 30 europeiska länder och över Apple iBooks och Kobo i USA och i Kanada.
 
 
 Saldo på kontot           21.11.2017  2850 kr

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013


                               Här är texter som vanliga medier vägrar att publicera. 

23.1.2018
Till
Media
Politiker
Regeringen

Rapporteringen om klimatkatastrofen.

När tyska ZDF sammanfattade sin nyhetsrapportering 2017 betonades att journalister i hela världen hotades och fängslades så som i USA och i Turkiet. Trots det sades journalistens arbete vara en så värdefull och helt nödvändig grund i ett fritt samhälle där rapporter om alla frågor som rör människor måste lämnas utan personliga hänsyn.
Det var i tyska ZDF, inte svenska SVT.
Sverige är ett litet land i periferin.
Svenskan är ett litet språk i periferin.
Men även för det lilla landet i periferin gäller journalisters skyldighet att utan egna hänsyn rapportera om frågor som rör många invånare.
Borde gälla.
Men det gör det inte.
Inte i en fråga som rör och plågar många människor; frågan om utbyggnaden av vindkraftverk i landet. Inte bara många människor berörs, utan miljoner, alla de elkonsumenter som av missledda politiker i riksdagen genom lag tvingas att betala extra för dyr och onödig vindkraftel.
Inte ett ord av tvivel, ingen saklig information, ingen debatt, förekommer i landets medier, inte i pressen, inte i radio och absolut inte i televisionen.
Alla de nödrop från tusentals drabbade medborgare förklingar ohörda.
Den onda utbyggnaden fortgår ohämmad, ständig.
Hur kan det vara möjligt i ett land som anser sig vara modernt och demokratiskt?
Visserligen är landet litet, språket är litet och därmed är också journalistkåren liten och kan utan konkurrens syssla med propaganda i stället för med saklig information.
En kår där inbördes beundran förblindar så till den milda grad.
En kår som skolats i att uppfatta sitt arbete som nödvändig politisk påverkan.
En liten kår som utmärks av samma inavel som hämmade våra gamla isolerade samhällen.
 Denna lilla kår har anammat den uppfattningen att jorden står inför en klimatkatastrof som kan hejdas enbart med politiska beslut om att gasen CO2 i atmosfären skall minskas.
Den bortser helt från det befängda i att livets gas CO2 skulle hota livet på jorden.
Den bortser helt från faktum att klimatet alltid ändrats på jorden.
Den bortser helt från de fakta att jordens klimat ändrats från istid till mycket varmare med högre halt av livets gas som gett frodig grönska.
Kåren bortser helt från fakta att allt liv utrotades under istider men aldrig under varmare perioder med högre halt av CO2 i atmosfären.
Det blir farligt när kåren bortser från att jorden geologiskt nu befinner sig i början av en ny istid men där kylan dämpas av höga halter CO2 i atmosfären.
Inte bara människorna i vårt lilla land är förlorade om ingen anpassning till kallare klimat sker.
Därför måste nödropen från tusentals av vindkraftverksutbyggnaden drabbade medborgare tillåtas få plats i landets medier. Det måste tillåtas att de åtminstone får delta i offentlig debatt. Det måste tillåtas att de får framlägga bevis för sina åsikter.
Åsikterna måste bemötas offentligt inte bara tigas ihjäl.
Klarar inte journalistiken i svensk media av detta så är politiska partier skyldiga att komma medborgarna till mötes.
Eftersom riksdagen 2009 uttryckligen beslutade att rädda jordens klimat genom utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige, har den drabbade befolkningen rätt att få en redogörelse från politikerna hur denna räddning har förlöpt sedan dess.
Politiker är skyldiga att svara på den enkla frågan hur vindkraftverk i Sverige kan ändra klimatet.
Regeringen är skyldig att svara.
Alla de politiska partierna, utom ett, är skyldiga att svara.
Befolkningen väntar på svaret.

Härmed begär jag att vidtalad svarar på ovanstående fråga.

B.stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 
 
 
 
 

29.11.2017
Till
Sveriges regering
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
m.registrator@regeringskansliet.se
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
 

Genom s.k. regeringsdirektiv styr regeringen svenska myndigheters verksamhet.
I den styrningen ingår självklart att myndigheterna i sin verksamhet föresätts följa alla
landets gällande lagar och förordningar.
En lika självklar följd av denna styrning är att myndigheten inte får lämna falska uppgifter om sin verksamhet.
Men om myndigheten trots förbud av någon irrelevant anledning ändå lämnar falska uppgifter är det regeringens skyldighet att via direktiv beordra rättelse.
Nu framkommer att Energimyndigheten och Naturvårdverket de facto via sina hemsidor lämnar falsk information i form av påstående att utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige medför samhällsnytta.
Energimyndigheten anger detta 306 gånger trots att myndigheten i skrift meddelar att ”det inte finns någon sådan fastställd definition från vår sida.”
Vilket inte kan betyda annat än att den inte vet att eller om det finns någon samhällsnytta vid utbyggnaden av vindkraftverk. Därför är myndighetens information i saken falsk och därmed olaglig.
Naturvårdverket anger samhällsnyttan 209 gånger och meddelar i skrift ”utbyggnad kan bidra till att uppfylla flera miljökvalitetsmål. Samtidigt måste hänsyn tas i frågor som rör lokalisering, utformning och påverkan på människors hälsa och miljön.”
Detta svar kan inte godtas som en redogörelse för vad som avses med samhällsnytta.
Svaret kan mycket väl tolkas som svammel av en myndighet som inte vet vad den avser med begreppet samhällsnytta. Därför är myndighetens information i saken falsk och därmed olaglig.

 Härmed begär jag att regeringen omedelbart genom regeringsdirektiv till resp. myndighet beordrar rättelse.
Om myndigheten har svårighet, rent praktiskt, att ta bort alla hänvisningar på sina hemsidor för samhällsnytta för utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige, begär jag härmed att myndigheten på hemsidan informerar om att det inte finns någon sådan fastställd definition från myndighetens sida och tillägger en förklaring att ”ingen som helst samhällsnytta kan uppvisas med utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige medan skador på människors hälsa och naturen vid utbyggnaden är uppenbara och lätta att konstatera.”
Myndigheten skall i detta sammanhang också informera om att Sverige även utan el från vindkraftverk har ett betydande överskott av CO2-fri el och att bygget av varje vindkraftverk i Sverige ökar landets utsläpp av CO2 med över 2500 ton, vilket för dagens 3300 uppsatta verk ger ett utsläpp av över 8 miljoner ton.

Jag emotser snarast information om min ovan anförda begäran.
Begäran om rättelse av falsk information har också skickats till Energimyndigheten och Naturvårdsverket.
 

B.Stymer
Myndig medborgare i Sverige.
Helgarö,Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 23.11.2017

Information till media.

Blåsningen av Sverige.

    Efter intensivt lobbyarbete beslöts blåsningen i riksdagen 2009 genom att ge sken av att nu när Sverige var ordförande i EU och inför klimatkonferensen i Köpenhamn landet måste rädda klimatet genom att främja utbyggnaden av vindkraftverk som skulle ersätta landets el producerad i smutsiga kolkraftverk. Naturligtvis visste tillräckligt många att landet inte alstrade el i kolkraftverk och att det därför inte fanns något att ersätta, men det hindrade inte riksdagsbeslutet. Tillräckligt många visste också att bygget av verken alltid ökade landets utsläpp av CO2 aldrig minskade det.
    När sedan Centerns Maud Olofsson fick ansvar för utbyggnaden lämnades all vett och sans i frågan därhän. Fastän Bondeförbundet/Centern under hela sin tillvaro tjänstgjort som ”nyttiga idioter” åt Socialdemokraterna är det ingen svensk politiker som nånsin ställt till det för svenska folket som Olofsson.
Det är märkligt att den stora blåsningen får fortsätta trots att Alliansen från 2009 har röstats bort. Socialdemokraterna styr men de har aldrig motsatt sig blåsningen. Deras hänsyn inskränker sig till det ”arbetande folket” inte till svensk natur och människor i allmänhet. De fick inte mandat att regera utan att ha hjälp av en liten sekt Miljöpartiet och Vänsterpartiet . Båda dessa partier anser sig kunna öka väljares sympatier genom sin skrämselpropaganda om en Klimatkatastrof som kan förhindras av vindkraftverk i Sverige.
    Men varför kan svenska folket inte värja sig mot att bli bedraget såhär?
Skälen är många men i grunden ligger befolkningens urgamla trälfasoner förstärkta av påtvingad Lutherdom om att lyda, inte bråka, överheten vet bäst, vilket har cementerats genom tvåhundraårig fred. Befolkningen har inte behövt slåss för sin sak. Den tiger och lider.
   Trots det har svenskarna beslutat om lagar och förordningar som syftar till att de moderna ”mänskliga rättigheterna” skall skydda även dem.
Men bristerna i svensk rättshanteringen medför att just i frågor om utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige åsidosätts alla skyddslagar genom ett olagligt trixande.
Enlig svensk lag, Miljöbalken, får inte naturen och människors hälsa skadas så som den gör när vindkraftverk byggs. När så domstolar med hänvisning till Miljöbalken ger tillstånd att bygga påstår domstolen samtidigt att den farliga maskinen vindkraftverk
skyddar människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter, att maskinerna skyddar och vårdar värdefulla natur- och kulturmiljöer, att maskinerna bevarar den biologiska mångfalden. Vilket är helt befängt.
Lika befängt är att svensk lag, Aarhuskonventionen, stadgar att berörd allmänhet skall delta i beslutsprocessen som rör deras miljö. Aldrig någonsin har den lagen tillämpats i frågor som rör vindkraftverk i Sverige.
Svensk rättshanteringens mest iögonfallande trixande visas i tillämpningen av EU:s Maskindirektiv vars bestämmelser gör att ingen maskin vidkraftverk i Sverige får sättas i drift då skyddsbestämmelserna inte uppfylls. Bestämmelserna gällde från landets inträde i Unionen 1994 men svenska myndigheter vägrade att tillämpa dessa genom att hänvisa att vindkraftverk i Sverige inte är maskiner utan byggnader enligt svensk Plan- och bygglag. Först 2009 tvingades regeringen att erkänna att direktivet gäller även i Sverige för vindkraftverk. Men samtidigt beslöt svensk regering, Maud Olofsson, att direktivet inte fick användas i domstolsprövning av tillstånd för vindkraftverk. Direktivet gällde men fick inte användas vid maskinen vindkraftverk.
För att vara på säkra sidan att kunna kringgå lag har myndigheten Arbetsmiljöverket i den svenska tillämpningen av direktivet rakt av strukit Skyddsklausulen.
Denna hantering är inte bara befängd utan den strider mot svensk grundlag om oberoende domstolar.
    De som i Sverige lobbar för utbyggnaden av vindkraftverk, myndigheter och domstolar, beslutar ständigt om utbyggnaden grundade i ostyrkta argument.
Energimyndigheten, som också är ett verk av M.Olofsson, hänvisar på Nätet 306 gånger till vindkraftverkens ”stora samällsnytta”. På en direkt fråga svarar myndigheten att de inte har någon definition. De vet således inte varför de ger skattemiljoner till vindindustrin.
Naturvårdsverket skriver 209 gånger om nyttan men svarar märkligt att den inte uppfyller miljömål och att den inte tagit hänsyn till människa och miljö.
   Det här är inte fråga om falsk reklam utan om allvarligt bedrägeri utfört av myndighet. Naturligtvis finns inte den ringaste samhällsnytta för vindkraftverk. Endast stor skada. Att många i samhällets ledande ställning äger verken och får medborgarnas pengar direkt i fickan, är ingen ”samhällsnytta”. Det är bedrägeri.
Den avgörande orsaken till att blåsningen får fortgå är till slut endast det faktum att de som jobbar med svensk media, press, Radio, TV har slutit en inofficiell överenskommelse att de måste bidra till att rädda klimatet och därmed världen genom att aldrig publicera sådan information till allmänheten som den ovanstående.
Den bojkotten måste brytas för att vi skall rädda oss och vår natur.
Stöd därför försöket på http://www.helgaro-liv.se/

B.Stymer
Helgarö/Väla #
64592 Strängnäs
Valab@helgaro-liv.se
 19-11-2017

Krav att ställa vid varje domstolsbeslut i frågor om tillstånd för vindkraftverk.

Härmed begär klagande att beslutet/domen lämnar en klar redogörelse om hur beslutet grundas i uppfyllande av följande lagliga krav:

1 I Miljöbalken
1 kap, 1 § särskilt med avseende på punkterna 1-5, 6 kap 4 §, 17 kap 6 §.
Denna begärda redogörelse skall bl.a. innehålla domstolens svar på frågan hur maskinerna skyddar människors hälsa och miljön mot skador och olägenheter,
hur maskinerna skyddar och vårdar värdefulla natur- och kulturmiljöer, hur maskinerna bevarar den biologiska mångfalden?

2 Aarhuskonventionen
angående lämnad information till berörd allmänhet, deltagande i beslutsprocessen för berörd allmänhet och rättslig prövning ifrån politik obunden domstol.

3 Maskindirektivet
särskilt med avseende på Artikel 11 Skyddsklausul och 16 CE-märkning av maskinen på uppställningsplatsen.

       Dessutom bör klagande alltid begära en redogörelse för hur den rättsliga prövningen har grundats i påståenden att uppförandet av vindkraftverk i Sverige medför stor samhällsnytta.
Dessutom bör klagande alltid begära en redogörelse för hur riksdagsbeslutet 2009 ang. utbyggnaden av vindkraftverk har uppfyllt den enda i riksdagsbeslutet angivna grunden att genom utbyggnaden minska landets utsläpp av CO2.
Eftersom Sverige inte tillverkar el i kolkraftverk kan el från vindkraftverk inte ersätta och minska landets utsläpp av CO2

         Naturligtvis kommer domstolarna att inte kunna svara på dessa begäran men tillstyrker domstolen trots det utbyggnaden bör klagande lämna in en klagan till Europadomstolen med hänvisning att beslutet strider mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, rättsstatprincipen. Denna klagan måste lämnas snarast efter slutlig dom/beslut i miljööverdomstolen.

Rättsstatsprincipen
Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt till en rättvis och offentlig prövning inför en opartisk och självständig domare.
Utan möjlighet att anmäla övergrepp och få dem prövade i domstol blir den enskildas rättigheter inte mycket värda. Enligt artikel 8 och artikel 14 i konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna och artikel 6 och artikel 13 i Europakonventionen har alla rätt att få sin sak prövad inom rimlig tid och inför en opartisk domstol.
Observera att den svenska länsstyrelsen inte uppfyller kravet på opartisk domstol eftersom länsstyrelserna är regeringens förlängda arm och är skyldiga att lyda regeringsdirektiv.
Märk också att miljödomstolarna inte gör sakliga prövningar eller utredningar utan godtar länsstyrelserna prövningar och utredningar. Därför följer miljödomstolarna oftast länsstyrelsernas beslut.
Märk också det mycket ringa antal tjänstemän som deltar i den rättsliga prövningen och aldrig några politiker när det som vanligt är en enda tjänsteman i kommunen som ger klartecken för utbyggnaden och sällan hela kommunfullmäktige. Så beslutar fem personer, två tjänstemän på länsstyrelsen och tre tjänstemän i domstol, om att skada natur och tusentals människors hälsa.
 

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se16.11.2017
Till
Granskningsnämnden

Anmälan om nedanstående program bryter mot någon av de regler och bestämmelser som finns för tv och radio.

Angående inslaget om klimat ons. 8 nov. 2017 i programmet Studio ett efter kl. 17.

Här skulle enligt trailer trovärdigheten i utspel om klimatkatastrof med ångestskapande innehåll prövas.
I stället för saklig information får den största klimatmegafonen av alla, Johan Rockström, tillsammans med en obekant forskare från KTH recensera sig själva. Detta är ett paradexempel på hur SR P1 presenterar information inom klimatvetenskap helt i avsaknad av prövade inslag för att stärka trovärdigheten i ett mycket komplext kunskapsområde. Här stämmer journalister upp i klimatångestkören och släpper inte fram någon röst som påstår att ni sjunger i otakt. Bevisligen finns en mängd vetenskapsmän som motsätter sig Rockströms slutsatser därför att de är ovetenskapliga och därför falska. Ett sakligt program om klimatändring kräver att även forskare med annan åsikt än Rockströms får komma till tals. Då detta inte skedde i det anmälda programmet har de regler och bestämmelser som finns för tv och radio brutits.

Härmed krävs rättelse.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se12.11.2017
Expressens gröna hjärnsläpp.

I brist på annat lanserar tidningen Expressen 2.11.2017 ”Nu storsatsar Expressen på journalistik om klimatet.”
Att skriva om snusk och rusk ger tydligen inte längre tillräckligt många läsare så nu skall läsare även skrämmas med klimatkatastrofen. – Det har varit en riktig ögonöppnare att jobba med det här projektet. Jag hoppas att det blir så även för läsarna, säger reportern Magnus Falkehed.
följ vår nya Facebooksida Expressen Klimat, uppmanar tidningen, tillägger länken Anmäl till Pressombudsmannen och visar de vanliga bilderna av isberg och eländet i Sydsudan.
Ett flertal artiklar är skrivna av Antilla Yoldas och hänvisar också till engelska tidningen The Guardian som är ökänd för att driva klimathysterin.
Men även våra kända klimatprofeter agronomen och politiske professorn J.Rockström, naturskadespecialisten P.Holmström m.fl. kommer till tals.
Det är inte lika märkligt som att den lilla gröna sektens båda språkrör Fridolin och Lövin får ohämmad breda ut sig.
Har miljöpartiet på fallrep tagit över tidningen Expressen?
När miljösektens företrädare pladdrar sitt vanliga strunt är det inte så farligt men när en skolminister avslöjar att han beordrar att svenska skolbarn skall hjärntvättas med miljöpropaganda så är det livsfarligt för hela samhället och påminner om alla diktatorernas älskningsgrepp att påverka barn med sin propaganda. Än har vi inte glömt Adolf Hitlers skola.

Expressen 3.11.2017
Jordbruket kan vara över om 60 år därför att insekter dör av växtgifter och monokulturer i jordbruket.
Men snälla nån! Vad har det med klimatet att göra? Ingenting.
Och The Guardian skriver om havsuppvärmning fast vetenskapliga studier visat att haven inte har mätbart värmts.

Expressen 4.11.2017
Skriver politiske professorn Rockström om eländet i Sydsudan som bevisligen grundats i inbördeskrig.
Men snälla nån! Vad har det med klimatet att göra? Ingenting.

Expressen 5.11.2017
Skriver naturskadespecialisten Holmgren om Cementas fabrik på Gotland som släpper ut CO2.
Men snälla nån! Vad har det med klimatet att göra? Ingenting.

Expressen 6.11.2011
Skriver Åsa Asplid - 2017 kan bli varmaste året – genom tiderna. Kan och kan!
Nu när vi just upplevt kallaste året sedan 1700-talet.
Men snälla nån! Vad har det med klimatkatastrofen att göra? Ingenting.

Expressen 7.11.2017
Skriver om att plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem.
Javisst!  Men vad har det med klimatet att göra? Ingenting.
Och sedan The Guardian igen om luftföroreningar av främst biltrafik som naturligtvis inte heller beror på klimatet.

Expressen 9.11.2017
ger Miljöpartiet fritt fram att propagera för att skolbarnen får hjärntvättas med miljöpropaganda.
 Men vad har det med klimatkatstrofen att göra? Ingenting.

Expressen 9.11.2017
Här är det dags att rapportera om jättebränder i USA där det är fritt fram att skjuta ihjäl folk och även att anlägga bränder.
Varför skriver inte Expressen om det faktum att bränderna är så svårsläckta därför att brandskyddet och den skyddande bostadsplaneringen i sann marknadsliberal anda har avskaffat ett effektivt brandskydd och en vettig husbyggnation?
Anlagda bränder har inget med klimatet att göra.

12.11.2017
Här tar Expressen priset för stollighet när den beskriver ”klimatsunamin” som uppstod när en bergvägg rasade i havet.
Vad i hela friden har en bergvägg som rasar att göra med klimatet? Ingenting.

Det är märkligt att en tidning på detta infantila sätt vill riskerar hela sin trovärdighet.
Räddning finns, men inte genom gemensamt flum tillsammans med en miljösekt.
Börja tillnyktringen med att publicera ovanstående.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se

PS
Jag följer uppmaningen i tidningen att anmäla den till Anmäl till Pressombudsmannen för spridande av farlig propaganda.9.10.2017
Till
Tidningen

Med stöd av att jag genom Presstödet medverkar i finansieringen av tidningen kräver jag att den publicerar följande:

2009 beslöt riksdagen att landets utsläpp av klimatfarligt CO2 skulle minska genom massivt bygge av maskiner vindkraftverk vars el skulle ersätta landets el från kolkraftverk.
Då byggnation i statens regi ansågs olämplig, gällde det att skapa förutsättningar för privat finansiering och eftersom maskinerna är så oerhört ineffektiva skapades ett system med mycket generösa bidrag för att locka satsning på byggnationen.
Politiskt mål var att skattefinansiering skulle undvikas.
Naturligtvis blev vindelen mycket dyrare än all annan el i det stora överskottet som redan producerades i landet. Vilket i fri ekonomi alltid skulle leda till att ingen köper den dyra elen.
Genom lag tvingas därför alla elbolag, som säljer el till privatkunder, att alltid först köpa en viss andel dyr vindel och lägga kostnaden på elkonsumenternas faktura.
Det märkliga för svensk politik är att inga invändningar förekommer mot detta säregna sätt att genom lag tvinga privata bolag att anpassa sin affärsmodell. Ingen ifrågasätter om Sveriges Grundlag eller Europarätter ger regeringen denna möjlighet.
Systemet har även den följden att den totala kostnaden som åläggs elkonsumenten, utöver skatt till staten, aldrig behöver redovisas offentligt då extraavgiften utbetalas direkt till ägarna av verken. Hur mycket som på detta vis har överförts från konsument till ägare av verken döljs. Då det sannolikt rör sig om oerhört stora belopp, många miljarder som skulle göra stor nytta i skola, vård och omsorg, undviks all debatt om nyttan av dessa åtgärder.
Trots att det allmänt var känt 2009 att landet inte producerade el i kolkraftverk och hade ett besvärande stort kapacitetsöverskott av el fri från CO2, beslöt Riksdagen att främja utbyggnaden av vindkraftverk. Naturligtvis var det även känt att bygget av maskinerna alltid skulle öka landets utsläpp av CO2, aldrig minska det då ingen kolel fanns att ersätta i landet.
Det är högst anmärkningsvärt att en politisk hysteri i samband med Sveriges ordförandeskap i EU och Köpenhamnskonferensen kunde förleda svenska riksdagen till detta enastående olämpliga beslut som gränsar till rättsövergrepp.
Nu, 8 år senare, får samma rättsövergrepp pågå obehindrat trots att regeringen bytts. De s.k. miljömål som politikerna hänvisar till har för elproduktionens del uppfyllts för länge sedan.
Den svenska politiken kan undvika all debatt om hysterin att rädda klimatet därför att svensk media spelar med i detta förödande elaka spel. Ingen debatt får förekomma.
Därför har inte den mycket enkla frågan besvarats, - hur kan vindkraftverk i Sverige ändra jordens klimat så att havet inte stiger, polarisarna inte smälter och orkaner inte drabbar Amerika?
Alla professorer, meteorologer och alla politiker som också lever på att skrämma okunnigt folk med jordens undergång bör besvara denna enkla fråga.
Gör det nu och här.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se25.10.2017
Olagliga vindkraftverk i Sverige.

Genom myndighetsutövning och rättshantering åsidosätts gällande lagar och bestämmelser som syftar till att skydda svensk natur och medborgarnas hälsa i frågor som rör utbyggnaden av vindkraftverk.
Här är exempel på några av de viktigaste lagarna och bestämmelserna som åsidosätts.

Miljöbalken
anger uttryckligen i ÖVERGRIPANDE BESTÄMMELSER,1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde att:
”1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.”
          Varje betydelse av denna skrivning innebär ett förbud mot utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige. Självklart bevarar vindkraftverk t.ex inte den biologiska mångfalden när skogen skövlas av uppställningsplatser, vägar och kabelgator eller när fåglar, fladdermöss och insekter dödas av maskinen vindkraftverk.
Domstolarna åsidosätter detta förbud och ger tillstånd för att sätta upp vindkraftverk genom en upprörande märklig hänvisning till balkens bestämmelser i 9 kap. som reglerar användning av bl.a. vatten och torvtäkter men dessutom anger i 8 § ”Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet prövas av mark- och miljödomstol.
   Regeringen får föreskriva att ansökan om tillstånd för vissa slag av verksamheter skall prövas av länsstyrelsen.”
Varje rättsligt tillstånd för maskiner vindkraftverk i Sverige grundas i denna märkliga hänvisning i 9 kap. Därmed ges falskt sken av att bestämmelserna i Miljöbalken följs.

Maskindirektivet
är visserligen ingen lag men varje bestämmelse i direktivet gäller som lag även i Sverige sedan 1994.
Naturligtvis vet våra myndigheter att inget vindkraftverk i Sverige skulle få sättas i drift om direktivets bestämmelser tillämpades. Därför tillämpas de inte.
Så tillämpas inte artikel 4, Marknadskontroller, av svensk myndighet Arbetsmiljöverket, eftersom ingen marknadskontroll av maskinerna vindkraftverk någonsin har genomförts. I 10 år har vi av regeringen och Arbetsmiljöverket förgäves begärt kopia av genomförda kontroller. Verket har svarat med att lämna kopior av genomförda arbetsplatskontroller enligt svensk Arbetsmiljölag som omfattar endast anställda arbetstagares skydd och inte det skydd av allmänheten som närmar sig maskinerna med stöd av svensk Allemansrätt så som direktivets Artikel 11, Skyddsklausul, kräver innan en maskin får sättas i drift.
Så tillämpas heller inte direktivets Artikel 16, CE-märkning, vilket innebär att ingen maskin vindkraftverk är CE-märkt på sin uppställningsplats i Sverige där den utgör ett hot mot allmänheten. Maskinens delar kan vara CE-märkta men direktivet anger uttryckligen att hela maskinen skall vara säker där den sätts i drift.
Rent stötande är att myndigheten, Arbetsmiljöverket, har ändrat gällande text i direktivet så att t.ex. direktivets viktiga Artikel 11, Skyddsklausul, har utelämnats i den svenska översättningen AFS 2008:3. Enkelt kan den engelska grundtexten jämföras med den svenska översättningen.

I sitt rättssystem har Sverige införlivat flera konventioner som skall skydda människors hälsa, säkerhet och frihet.
Men när det gäller frågor om uppförande av vindkraftverk i Sverige får bestämmelserna i konventionerna inte hindra utbyggnaden av vindkraftverk.

Aarhuskonventionen är ett exempel.
Den är lag i Sverige sedan 2005 och anger att medborgarna i frågor som rör deras miljö skall få information om ärendet, skall delta i beslut om ärendet och skall få tillgång till rättslig prövning i ärendet.
Naturligtvis åsidosätter svensk rättsutövning, om den ens är medveten om denna gällande lag, dessa bestämmelser i varje ärende som handlar om utbyggnaden av vindkraftverk.
Visst förekommer det att företaget som ansökt om tillstånd bjuder på kafferep men aldrig någonsin har berörd allmänhet informerats om t.ex. säkerhetsfrågan vid maskinerna.
Den lagliga bestämmelsen att berörd allmänhet skall delta i beslut om ärendet har aldrig någonsin tillämpats. Den framstår som enbart löjlig i svensk rättstillämpning av frågor som rör tillstånd för vindkraftverk.
Genom regeringsbeslut 17.3.2011, I 6, Maud Olofsson, har den svenska regeringen förbjudit medborgarna att få tillgång till rättslig prövning i frågor som rör vindkraftverk genom att förbjuda att alla lagar och bestämmelser som rör ett ärende får tillämpas.
      ”I denna prövning ingår inte att beakta maskindirektivet eller något annat produktdirektiv”. Naturligtvis måste domstolar i sin prövning tillämpa de gällande lagliga bestämmelserna för maskiner vindkraftverk om de får ställas upp i naturen.
Denna regeringens order lyder alla svenska domstolar och länsstyrelser trots att svensk grundlag, Regeringsformen, uttryckligen förbjuder att regeringen anger hur  domstolar skall döma, 11 kap, 3§.
Enligt konventionens Artikel 9 ska medborgares rätt till rättslig prövning utföras av ”domstol eller något annat oberoende och opartiskt organ som inrättats genom lag.”
Miljöbalkens bestämmelser i 9 kap. som anger att länsstyrelserna av regeringen fått uppdrag att prövning av tillstånd till utbyggnad av vindkraftverk strider i sak mot konventionens krav om oberoende och opartiskt organ då länsstyrelser per definition är skyldiga att lyda regeringens order, regeringsdirektiv. Länsstyrelser är utan tvekan regeringens förlängda arm och absolut inte ett oberoende och opartiskt organ.
Det allvarliga med denna svenska rättshantering är att det enbart är länsstyrelsen som utreder och undersöker en begäran om tillstånd för vindkraftverk och inte miljödomstolen. Länsstyrelsen lämna ett beslut vilket domstolen sällan ändrar.
Konventionen stadgar att förvaltningsmyndigheten länsstyrelsen får göra en preliminär prövning men den får inte ersätta prövning i domstol.
Länsstyrelsens beslut i fråga om tillstånd för vindkraftverk strider därför mot lagen Aarhuskonventionens bestämmelser.

Med anledning av det ovan anförda uppkommer den självklara frågan om vad som gör utbyggnaden av maskiner vindkraftverk så oerhört viktig så att svensk rättstillämpning får gå i kras.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se27.10.2017
Till
Fråga till de politiska partierna som 2009 i Riksdagen beslutade om stöd för utbyggnaden av vindkraftverk.
Genom två propositioner proposition, 162 och 163, beslöt riksdagen 2009 att landets utsläpp av klimatfarligt CO2 skulle minska genom massivt bygge av maskiner vindkraftverk vars el skulle ersätta landets el från kolkraftverk.
Då byggnation i statens regi ansågs olämplig, gällde det att skapa förutsättningar för privat finansiering och eftersom maskinerna är så oerhört ineffektiva skapades ett system med mycket generösa bidrag för att locka privat satsning på byggnationen.
Politiskt mål var att skattefinansiering skulle undvikas.
Naturligtvis blev vindelen mycket dyrare än all annan el i det stora överskottet som redan producerades i landet. Vilket i fri ekonomi alltid skulle leda till att ingen köper den dyra elen.
Genom lag tvingas därför alla elbolag, som säljer el till privatkunder, att alltid först köpa en viss andel dyr vindel och lägga kostnaden som fördyrar elen, en elcertifikatavgift, på elkonsumenternas faktura.
Systemet har den följden att den fördyrande kostnaden som åläggs elkonsumenten aldrig behöver redovisas offentligt då extraavgiften utbetalas direkt till ägarna av verken. Hur mycket som på detta vis har överförts från konsument till ägare av verken döljs. Då det sannolikt rör sig om oerhört stora belopp, många miljarder som skulle göra stor nytta i skola, vård och omsorg, undviks all debatt om nyttan av dessa åtgärder.
Trots att det allmänt var känt 2009 att landet inte producerade el i kolkraftverk och hade ett besvärande stort kapacitetsöverskott av el fri från CO2, beslöt Riksdagen att främja utbyggnaden av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av CO2. Naturligtvis var det känt att bygget av maskinerna alltid skulle öka landets utsläpp av CO2, aldrig minska det då ingen kolel fanns att ersätta i landet.
Det är högst anmärkningsvärt att en politisk hysteri i samband med Sveriges ordförandeskap i EU och Köpenhamnskonferensen kunde förleda svenska riksdagen till detta enastående olämpliga beslut som gränsar till rättsövergrepp.
Nu, 8 år senare, får samma rättsövergrepp pågå obehindrat trots att regeringen bytts. De s.k. miljömål som politikerna hänvisar till har för elproduktionens del uppfyllts för länge sedan.
Den svenska politiken kan undvika all debatt om hysterin att rädda klimatet därför att svensk media spelar med i detta förödande elaka spel. Ingen debatt får förekomma.
Därför har inte den mycket enkla frågan besvarats,
- hur kan vindkraftverk i Sverige ändra jordens klimat så att havet inte stiger, polarisarna inte smälter och orkaner inte drabbar Amerika?

Av den anledningen begär jag härmed och med stöd av offentlighetsprincipen
att riksdagspartiet nu besvarar ovanstående fråga.
B.Stymer
valab@helgaro-liv.se28.10.2017
Tänk om Juholt har rätt!
14.10 2017 chockade Juholt (S) hela Sveriges politiker i en intervju i SvD.
Där uppgav Juholt att han tror att Sverige är på väg att bli en diktatur som styrs av experter och inte av människors värderingar, politiker.
Uttalandet upplevs så fruktansvärt så även statsminister Löfven (S) tar avstånd, inte i sak utan med att ”han lär sig nog”.
Men varför inte bemöta i sak?
Går det inte?
Har förre riksdagsmannen Juholt fel när alla som vill se kan se att ansvarslöst bekväma politiker i riksdagen överlåter utredningar åt lobbyorganisationer, låter dessa skriva propositioner, sysslar med att springa på deras tillställningar med fri mat, fria drinkar och allt annat fritt som tillhör ett bekvämt och ansvarslöst politikerliv?
Juholt har rätt om man tittar efter noga.
Se hur svensk historias största förändring av landskapet gick till när tusentals maskiner vindkraftverk fick ställas i naturen.

Lobbyverksamhet.
Genom omfattande lobbyverksamhet över hela Sverige, där politiker på central. regional och lokal nivå fick springa på lobbarnas tillställningar, beslöt riksdagen 2009 i två propositioner 162 och 163 att främja utbyggnaden av vindkraftverk för att minska landets utsläpp av CO2 och därmed rädda jordens klimat.
Här blir ansvarslösheten uppenbar eftersom alla visste att landet redan hade ett stort överskott av el fri från CO2, att el från vindkraftverk inte kunde ersätta någon kolel eftersom det inte fanns svenska kolkraftverk som producerade el. Även en ansvarslös politiker borde inse att man inte kan minska något som inte finns. Åtminstone hade lobbyorganisationen klart för sig att bygget av vindkraftverk i Sverige alltid skulle öka landets utsläpp av CO2, aldrig minska det.
Tydligen är det ett för högt ställt krav att en politiker förstår det olämpliga i att i ett överskott av el som behövs varje sekund göra än mer el som kommer bara ibland när det blåser.

Ordförandeskapet i EU och miljökonferensen i Köpenhamn 2009.
Men vid denna tidpunkt då Sverige skulle vara ordförande i EU och inför miljökonferensen i Köpenhamn där man i FN:s regi skulle besluta om överstatliga lagar för att rädda klimatet, behövdes inte mycket för att svenska riksdagsmän skulle tappa omdömet totalt.
Därför tilläts att alla lagar och bestämmelser till skydd för människors hälsa och till skydd för naturen kunde åsidosättas av tjänstemännen på alla nivåer och på alla domstolar. Regeringen befallde genom regeringsdirektiv som skrevs av tjänstemän.
Bekvämt ansvarslösa politiker överlät åt experter och tjänstemän att hantera lagar och förordningar. Politikerna behövde inte ens känna till dem eller deras innehåll.

Lagar upphävs.
Miljöbalkens entydiga förbud enligt portalparagrafen kunde fiffigt åsidosättas genom en hänvisning till 9 kap som handlar om vatten och torv men som också anger att tjänstemännen på länsstyrelserna skall pröva frågan. Pröva något som är förbjudet och ge tillstånd?
Men så ges sken av att Balken tillämpas.

Sedan 1995 gäller från Sveriges inträde i EU Maskindirektivets skyddsbestämmelser för alla maskiner. Inklusive maskinen vindkraftverk. Detta direktiv förbjuder entydigt att vindkraftverken i Sverige får sättas i drift eftersom gällande skyddsanordningar saknas. Det är skrattretande löjligt hur tjänstemän, främst på ansvarig myndighet, trixar för att kringgå bestämmelserna. När det inte räcker längre att påstå att maskinen vindkraftverk inte är maskin i Sverige utan en byggnad, ingriper helt sonika minister Maud Olofsson med en regeringsorder 17.3.2011, I 6, och befaller domstolar att ”inte beakta” maskindirektivet.
Rent stötande är att tjänstemän på myndigheten, Arbetsmiljöverket, har ändrat gällande text i direktivet så att t.ex. direktivets viktiga Artikel 11, Skyddsklausul, har utelämnats i den svenska översättningen AFS 2008:3. Enkelt kan den engelska grundtexten jämföras med den svenska översättningen.
Denna regeringens order lyder alla svenska domstolar och länsstyrelser trots att svensk grundlag, Regeringsformen, uttryckligen förbjuder att regeringen anger hur  domstolar skall döma, 11 kap, 3§.

Aarhuskonventionen är lag i Sverige sedan 2005 och anger att medborgarna i frågor som rör deras miljö skall få information om ärendet, skall delta i beslut om ärendet och skall få tillgång till rättslig prövning i ärendet.
Den lagliga bestämmelsen att berörd allmänhet skall delta i beslut om ärendet har aldrig någonsin tillämpats i Sverige. Hos alla tiotusentals medborgare som förgäves fordrat sin rätt framstår den som enbart löjlig.

Beslutande tjänstemannakår.
Det svenska landskapet skövlas nu i rasande takt genom att en tjänstemannakår med ambitioner att rädda klimatet ger hundratals nya tillstånd utan att frågan debatteras av politiker. Ordet vindkraftverk får inte förekomma i någon offentlig debatt. Nämns aldrig vid partiledardebatterna fastän frågan berör fler medborgare än någon annan politisk fråga. Politikerna har helt lämnat frågan till tjänstemän, två på länsstyrelserna, högst tre på miljödomstolarna, kommundirektören i varje kommun trots att Miljöbalken anger att frågan skall avgöras av kommunfullmäktige.
Så behöver ingen ta politiskt ansvar.

Enkelt politiskt ansvar.
Till skillnad från sjukvårdskrisen, skolan, bostadsbyggandet, invandringen där det krävs omfattande politisk styrning för att komma tillrätta med problemen, behövs i frågan om att rädda åtminstone det som räddas kan av svensk natur endast en enda åtgärd, ett enda regeringsdirektiv till alla länsstyrelserna att stoppa alla ansökningar om tillstånd för uppförande av vindkraftverk. Hänvisa om så behövs till att frågan om samhällsnyttan för utbyggnaden behöver utredas.
Att nyttan behöver utredas framgår med all tydlighet av att myndigheten som har till uppgift att genomföra utbyggnaden, Energimyndigheten, bevisligen inte har någon klar uppfattning vad begreppet innebär trots att den fördelar miljoner skattemedel till ägarna av verken.

Varför vägrar politiker att ta ansvar i denna fråga?
Bland annat av ovilja att tala om intressen och incitament och utifrån en snällhetspresumtion, där alla i varje läge handlar för det allmännas bästa.
Jordens klimat måste räddas.
Men vägran att offentlig debattera utbyggnaden beror också på det faktum att så många politiker på alla nivåer, så många tjänstemän på alla nivåer, äger egna verk, har andelar i verk. De vill inte avslöja att de utnyttjar de egna besluten för att berika sig själva.

Visst har Juholt rätt om han avser det faktum att politiker har överlåtit frågan om ändringen av det svenska landskapet till en handfull självsvåldiga tjänstemän och byråkrater. Politikerna saknar kunskap och ansvarskänsla och därför vilja att utföra det arbete som de är valda att utföra. De har överlåtit styrelsen till personer som aldrig kan ställas till svars av dem som drabbas av deras beslut.

Det kan kallas diktatur.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se

PS
Varför medverkar media till att denna artikel inte får nå allmänheten? 
 
 
 
 
 

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013
 
Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
Fundament till ett vkv.
Tror någon att naturen här kan återställas?
Så skövlas naturen för all framtid.

 

1.3.2017
Anförande avsett att hållas vid demonstration mot vindkraftverk 25.2.2017
Det största bedrägeriet någonsin.

När riksdag och regering 2009 befallde alla elkonsumenter att betala en extraavgift till vindkraftverksindustrin var det det största bedrägeriet mot det svenska folket någonsin.
Beslutet grundades i två propositioner med uttalat mål att minska landets utsläpp av CO2.
I all hast före miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU tappade politikerna all vett och sans. De noterade inte ens att svensk el inte producerades i kolkraftverk, elen från vindkraftverk kunde därför inte ersätta något som inte fanns, och lyckades heller inte med den enkla beräkningen att uppförandet av de gigantiska maskinerna alltid skapar mera utsläpp av CO2 än de någonsin kan gottgöra genom att ersätta kolel.
I brådskan missbrukade riksdagen sin makt att beskatta befolkningen genom att den extraavgiften som var nödvändig för att göra innehavet av dessa fullständigt ineffektiva maskiner lönsamt inte som vanligt var en skatt för att täcka statens omkostnader, sjukvård, försvar o.s.v. utan en avgift som varje elkonsument tvingades betala till alla de som ägde maskinerna. Så döljs den totala kostnaden för vindvansinnet.
Grundlagen ger riksdagen rätt att beskatta folket för landets utgifter men denna rätt innebär inte att tvinga befolkningen att ge pengar till rika privatpersoner och bolag.

Regering och riksdagens illa genomtänkta beslut ansågs så viktigt att
all lag som skall skydda miljö och befolkning från att skadas av utbyggnaden av farliga vindkraftverk, måste åsidosättas.
De av regeringen utsedda domstolarna förmåddes att bedriva miljöpolitik och bryta grundlagens uttalade skyldighet att vara oberoende av den politiska makten. Så bryter domstolarna det i Miljöbalken uttalade förbudet att starta maskiner vindkraftverk.
Domstolarna lyder blint minister Maud Olofssons order att inte beakta de skyddsbestämmelser som anges i gällande EU-direktiv Maskindirektivet.
Klagomål till EU- kommissionen och till FNs Aarhus Convention Secretariat som skall se till att Aarhuskonventionen om information, medbestämmande och oberoende rättslig prövning efterlevs, kastas i papperskorgen.
Naturligtvis kan krämarorganisationen EU inte tillåta att alla vindkraftverk i Sverige stängs och FNs utredning leddes av en svensk professor som naturligtvis heller inte kan stöta sig med sin arbetsgivare svenska regeringen.
Professorn godtog till och med att regeringens förlängda arm länsstyrelsen i Sverige är politiskt oberoende domstol.
Det är inte bara domstolarna som struntar i lagen.
I Eskilstuna kommun driver ansvarslösa och okunniga politiker bygget av olagliga vindkraftverk trots att länsstyrelsen har förbjudit det två gånger.

Befolkningen som drabbas av dessa maskiner har ingen laglig möjlighet att värja sig.
Som medborgare är det skrämmande och ofattbart att något så simpelt som maskiner kan anses så viktiga som att svenska statens rättsapparat sätts ur spel.
Vi medborgare är rättslösa inför vindvansinnet.
Är det möjlig att medias okritiska ältande av klimatkatastrof kan förblinda så många medborgare att dessa rättsövergrepp får passera?
Är medias ältande orsaken till att saklig debatt om utbyggnaden av vindkraftverk inte förekommer i Sverige, eller en saklig debatt om nonsensöverenskommelsen i Paris?
När vi medborgare hotas till liv och lem och lagen inte skyddar oss har vi rätt till självförsvar.
Låt oss utnyttja denna rätt när vi hotas av de livsfarliga maskinerna.
Finns någon annan möjlighet än att Skjuta sönder skiten?
 
 
 
 
 

24.1.2017
Rekommendation inför överklagan av tillstånd för vindkraftverk.
24.1.2017
Att överklaga tillstånd för vindkraftverk.
Ofta bjuder de som vill få tillstånd några närboende på kaffe och kallar det för att gällande bestämmelser om information och samråd enligt miljöbalken är uppfyllda.
Den juridiska processen inleds med en kungörelse som tillståndsgivande länsstyrelse låter publicera i lokalpressen.
De kungörelserna är kopior av standardtexter från vindbolagen.
Men enligt vilken lag görs ansökan?
Ofta enligt kap 9 miljöbalken men ibland enligt enbart miljöbalken.

Undersökning av utförda domar i frågor om vindkraftverk i Sverige har visat att domstolar struntar i miljöbalkens bestämmelser om skydd för människors hälsa och skydd mot att skada naturen trots att skydda hälsa och natur är själva grunden i hela miljöbalken.
Domstolarna har bevisligen struntat i detta skydd och grundat sina domar istället på miljöflummig politik. Detta strider mot grundlagen om från politiken oberoende domstolar.

Vi fortsätter
B.Stymer

5.12.2016
Olagligt vindkraftverksbygge på Kafjärden Eskilstuna.

Utan minsta förvarning eller information till de tusentals kringboende kring Kafjärden börjar Skanska bygget oktober 2015.
När kringboende frågar får de svaret att byggloven från 2007-2008 har förlängts 2012 och gäller till 2017.
Kringboende klagar hos Länsstyrelsen i Sörmland därför att bygglov inte kan förlängas så som kommunen påstår.
15.6.2016  beslutar Länsstyrelsen inhibition, stopp för vidare byggnation.
Kommunen meddelar att skyddsarbete måste genomföras på den första av 9 fundament så att ingen kan skada sig. Endast ett fundament är armerat, de andra är öppna låga gropar där ingen kan skada sig.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
24.8.2016 länsstyrelsen beslutar att upphäva bygglovet från 2012.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
30.8.2016  Eskilstuna kommun ger nytt bygglov trots att ändringen av Miljöbalken 2009 förbjuder kommuner att ge bygglov för stora och många vindkraftverk.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
21.9.2016 Länsstyrelsen beslutar om ny inhibition av nya bygglovet och stopp för bygget.
             Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
Fortfarande 5.12.2016 har länsstyrelsen vägrat upphäva nya olagliga bygglovet.
              Byggnationen fortsätter med tillåtelse av kommunen som är tillsynsmyndighet.
Inget stoppar den olagliga byggverksamheten; inte polisanmälan, inte överklagningar av varje kommunalt beslut i ärendet, inte överklagningar till Mark- och miljödomstolen, till Förvaltningsrätten, JO.
Ansvariga politiker svarar inte på tilltal. Eskilstunakuriren och andra medier mörkar skandalen.
Hur kan en svensk kommun tillåtas att så uppenbart få lov att strunta i gällande lag?
Vad ligger bakom?  Vem har gett kommunen, Skanska och den kinaägda verksamhetsutövaren tillåtelse till denna olaglighet? Är det de 400 miljonerna som eländet kostar? Eller att Energimyndigheten ligger i kommunen? Eller har både Länsstyrelsen i Sörmland och Länsstyrelsen i Uppsala som är tillståndsgivare enligt bestämmelserna i Miljöbalken, gett kommunen tillstånd att bryta lag?
Hur stoppar man olagligheterna när myndigheterna har fått hjärnsläpp och är med på att skada medborgarna?
 
 

4.3.2016
 Jag vill kunna sluta med vindvansinnet.
Vi har ju lyckats rädda oss men vansinnet fortsätter. 2015 hjälpte vi till att stoppa de norska bedragarna Synergy i Köping. Då trodde vi att nu var Mälardalen räddad. Men nu 2016, efter Jul, får vi samtal att vindkraftverk på Kafjärden i Eskilstuna har börjat byggas.
Vad i hela helvete nu då? Vi visste att byggloven hade gått ut senast 2013 men att tidningen Eskilstuna Kuriren sommar 2015 skrivit en liten snutt om att kineser tänkte bygga på Kafjärden. Våra frågor till tidningen om mera information besvarades inte. Och våra insändare i frågan publicerades inte. Någon mera information till kringboende gavs inte. Först 23.2.2016 lämnar tidningen information om pågående bygge men döljer att det inte finns lov eller tillstånd och att eländet har polisanmälts. Utan giltiga lov och tillstånd har kineserna, eller de som driver olagligheterna, sluppit att följa alla krav som Miljöbalken ställer, inget MKB, inget om höjden om ljudstörningar om skuggbildning om säkerheten alls.
Åklagarmyndigheten lägger ned polisanmälan med hänvisning att rufflarna på kommunen ändå frågat om vilka lagar som gäller. Den slutsatsen är helt falsk och kommer från att åklagaren inte har läst rätt innantill i ett dokument från kommunjuristen.
Det märkliga är att några tjänstemän på kommunens Miljökontor vrider sig ut och in i försök godta olagligheterna. De lämnar falska uppgifter om att "övergångsbestämmelser" gör att byggloven från 2007/2008 fortfarande gäller 2016. Rena löjan. Till sist meddelar kommunens byggnadsavdelning att ett nytt bygglov beslöts 2012 § 133 "1. Ansökan beviljas enligt 8 kap 12 § plan- och bygglagen (PBL). " vilket innebär att beslutet gäller två tomter inte 10 vindkraftverk.
Lagen säger att efter 2009 skall den som vill bygga vkv begära tillstånd hos länsstyrelsen. Här hos länsstyrelsen i Uppsala eftersom ln i Sörmland inte hanterar frågor om vkv.
Ln i Uppsala har meddelat att någon ansökan om tillstånd inte finns hos dem.
Slutsats på hela denna sörja är att olaglig byggverksamhet, Sveriges största svartbygge, fortgår i Eskilstuna. Alla lagar är satta ur spel för något som ingen behöver, som bara skadar natur och människa, som inte ger staten eller kommunen en krona, som är inget annt än rena vindvansinne.
Vad gör vi för att rädda oss? Vad gör vi för att stoppa vansinnet?
 

15.5.2015

Min slutkläm.
Den 26.3.2015 höll FN:s Kommitté för tillämpningen av bestämmelserna i Århuskonventionen, Aarhus Convention Compliance Committee, ECCC, möte i Geneve med anledning av min anmälan av svenska staten om brott mot bestämmelserna i konventionen.
Jag bevisar att vi klagande inte hade talerätt, inte fick information, inte var delaktiga i beslut ang. vindkraftverk på Helgarö och inte hade tillgång till rättslig prövning i vilken alla lagar som rör ärendet, även maskindirektivet, skall ingå.
I nästan tre år har jag informerat ECCC om förhållandena i Sverige med avseende på vindkraftverk. Mars 2015 beslöt Kommittén att ta upp min anmälan tillbehandling och jag inbjöds till sammanträde  26.3.2015. Också regeringen hade inbjudits och de ställde upp med tre damer regeringsråd o.dyl. Naturligtvis kom ingen ansvarig politiker. Sådana vågar aldrig debatt i frågor om vindkraftverk. De vågar inte stå för de idiotiska besluten om utbyggnaden av vindkraftverk.
I en stor sal satt en svensk ordförande omgiven av fem sex sekreterare på ett podium. På sidorna satt delegater från olika stater, runt tjugo. Alla var höga jurister.
De skulle ställa frågor.
Trots en heldags förhandlingar hann mötet inte med min viktigaste fråga, den om rättslig prövning där jag kan visa att i den förlovade demokratin Sverige den politiska regeringen ger order till domstolar vilka lagar de inte får ta med i en rättslig prövning av tillstånd för vindkraftverk. Detta nämndes kort och då studsade den polska juristen till och ville ställa frågor. Men den här frågan skulle behandlas lite senare. Jag såg ju att även delegaten från Kazakstan höjde på ögonbrynen.
Det blev som vanligt mycket surr om onödiga frågor initierade av regeringen: - Vem är Stümer? Har han stöd av några? Skall han verkligen ha talerätt om han bor så långt från verken?
Så ofta har jag varit med om att när mina motståndare inte kan komma åt min argumentation med sakskäl så övergår de till att ifrågasätta min person. Det borde den svenska ordförande ha kunnat förhindra.
Men han känner naturligtvis väl till rättshanteringen i Sverige och vet att domstolarna gör det lätt för sig när de avslår folks talerätt med hänvisning att de bor för långt från verken. Den tolkningen har inget stöd i varken svensk eller internationell lag.
Genom att besluta om att begränsa talerätt med hänvisning till avstånd påstår domstolarna något så fullständigt idiotiskt som att avstånd skadar befolkningen och inte ljud- och ljusstörningar. Avstånd till vindkraftverk har inte dödat en enda fågel. Kan det här vara så svårt att förstå?
Men visst förstår domarna men de struntar fullständigt i människa och natur. De fjäskar för makten. Fjäskar för nya fina tjänster.
Nu har jag jobbat med de kvarblivna frågorna och har skickat in ett nytt intyg på att jag representerar vår förening FLIS, Föreningen Landskapsskydd I Strängnäs.
Men vad blir det av det här då?
Inte mycket, tror jag. Inte tillåter den svenska ordförande att alla länsstyrelsernas domar blir ogiltiga därför att länsstyrelserna inte är oberoende av makten så som Konventionen kräver. Länsstyrelserna lyder regeringens order. Så styrs Sverige.
Inte kan någon ändra på det.
Det blir väl så som med min anmälan av svenska statens fördragsbrott när EU-maskindirektiv inte tillämpas i Sverige vid maskinerna vindkraftverk.
Istället för att kräva att deras lag skall tillämpas har EU bett mig fara åt helvete för regeringen har ju bedyrat att maskindirektivet tillämpas utan att kravet på marknadskontroller har utförts så som lagen kräver.
Det finns bara ett sätt att stoppa vindvansinnet och det kan inte göras med lagens hjälp.
Det finns kanske ett annat sätt, att stämma någon verksamhetsutövare för brott mot maskindirektivet bl. a. Brott begås när maskinen sätts i drift utan att säkerhetskraven i maskindirektivet är uppfyllda. Samla pengar och stäm någon vindskojare. C.Simonsbacka, incon@telia.com, vet hur man gör. Det finns ju en förening som begär pengar av vinddrabbade för att hjälpa dom. Varför hjälper den föreningen inte?
 

22.3.2015
Hur kan vindvansinnet stoppas?
Vindvansinnet skulle stoppas omedelbart om svensk lag tillämpades. Men regeringen har sista ordet och tillåter inte stoppet.
Regeringen förbjuder också att domstolar får tillämpa EU- lag, maskindirektiv som om det tillämpades skulle stoppa alla vindkraftverk omedelbart.
Regeringen ljuger för EU och påstår att lagen maskindirektiv tillämpas i Sverige.
Och krämarföreningen EU godtar lögnen därför att ett stopp skulle kosta för mycket.
Så fortsätter det största bedrägeriet någonsin mot befolkningen.
Det finns bara ett sätt att få stopp på vansinnet.

9.3.2015
Inga vindkraftverk på Helgaö/Strängnäs.
Sedan januari 2008, i nästan 8 år, har vi här på Helgarö motsatt oss kyrkans bygglov för två vindkraftverk alldeles i stranden på vår underbara Mälare. Vi har skrivit hundratals skrivelser, förgäves försökt att samtala med kyrkans chef, biskopen, och kommunens politiker. Chefen avfärdade oss med att säga att han inte visste, inte hade med saken att göra. Politikerna ställde aldrig upp på debatt. De gömde sig bakom riksdagspolitiker som inte hade en susning av våra invändningar. Nu har mark- och miljööverdomstolen som slutlig instans upphävt bygglovet trots att kyrkan hade fått något så ovanligt som prövningstillstånd efter avslaget i underinstans. Utredningen är så bristfällig så att den inte kan ligga till grund för bygglov.
Varför tog målet så ovanligt lång tid?
Det berodde på att alla bristerna i utredning framstod redan i början. Området var då del av skyddat Natura 2000-område och det tog tid att få landshövdingarna i Västmanland och Sörmland att gemensamt undanta området. Det tog tid att undanta skyddsområden för fåglar o.s.v. Men tid för att inventera flora och fauna användes inte. Det struntade man i trots att vi klagande krävde det från början. Varken kommun eller länsstyrelse orkade med den uppgiften. Alla våra krav och invändningar hamnade i papperskorgen. När ärendet 2014 kom upp i mark och miljödomstolen, instansen under överdomstolen, noterade den de uppenbara bristerna i handläggningen och upphävde bygglovet. Men kyrkan överklagade domen med hänvisning att en anlitad fågelexpert påstod att örnarna, som bevisligen häckade i området, inte kunde skadas av vindkraftverk på land därför att de bara flög över vatten.
Det förvånade att de fick prövningstillstånd i överdomstolen. Men nu är saken avgjord. Bygglovet är slutligt upphävt. Det blir inga vindkraftverk på Helgarö.
Men en bitter smak dröjer kvar hos oss klagande.
Var fanns alla de medborgare som säger sig värna om miljö och natur? Var är hembygdsföreningen som har som uppgift att stödja bygdens folk? Men framför allt: varför drev kyrkan frågan så frenetiskt? Varför skövla Guds Underverk naturen för snöd girighet?
Var det värt den miljonen av medlemmarnas pengar som det kostade att driva processen?
 
 
 
 

26.3.2015 har UN/ECE kallat mig till ett möte i GENEVE med anledning av min anmälan om brott mot Aarhuskonventionen i ärendet vindkraftverk på Helgarö/Strängnäs.
Anmälan rör i princip alla tillstånd för vindkraftverk i Sverige.
Enligt anmälan består brottet i:
Ingen information före beslut
Ingen delaktighet i beslut och nekad talerätt
Ingen möjlighet att få ärendet rättsligt prövad i domstol.
Förklaringen till sista punkten är att maskindirektivet på order från regeringen inte får ingå i en rättslig prövning i domstol. En rättslig prövning måste naturligtvis innebära att alla relevanta lagar i ärendet måste ingå i den prövningen. Det är naturligtvis inte tillåtet att låta bli en lag som utgör hinder för det domslut som prövningen skall leda till.
 

Arrendeavtal som gör markägaren rättslös
 
 
 
 


                                                    Välkommen till (bloggen) om Stoppavindvansinnet.

Då medias alla journalister vägrar att utföra skyldigheten att informera om historiens största bedrägeri mot det svenska folket, måste vi som vill stoppa vansinnet via Nätet lämna information i syfte att i nästa val framtvinga ett stopp för vansinnet.
Vi argumenterar än så länge med ord men vi tänker värna våra hem och vår existens mot skövlingen med alla medel. Det är frågan om överlevnad för alla oss som drabbas av förstörd häsa och skövlad natur.
Delta i den debatt som media förvägrar oss.
Om vi bara finge en halvtimme i statens TV skulle vi genom våra argument sänka ela vindvansinnet.
Men ingen vågar denna offentliga debatt.                                             Sammanfattning 2015.
Vindmaffian begick självmord genom att sätt upp så många vkv så att elpriserna rasade. Fullständig idioti. Men girigheten förblindar. Trots att alla vkv ger förlust, att inga nya sätts upp, fortsätter myndigheterna att lämna tillstånd till eländet utan eftertanke. De stora snyltarna, svenska Svea Skog och norska Statkraft har lagt ner sitt ruffel men de små som inte har egna pengar att bygga räknar med att utlänningar kommer att köpa. Så har några skojare på Kafjärden i Eskilstuna lyckas sälja sina bygglov, där tiden gått ut och gjort dessa värdelösa, till Kineser so naturligtvis skiter i svensk lag och som gett Skanska uppdrag att bygga.
Bedrägeriet fortsätter. Hur får vi stopp på skiten?
2015 började med att vindkraftverken här på Helgarö stoppades för gott, sen blev vi inbjudna av FN att delta i en Tribunal i Geneve 26.3.2015. Där har slutavgörandet inte fallit än. Eftersom vi vann mot kyrkan här på Helgarö så fick ärendet i Geneve fokusera på att vi, den berörda allmänheten inte tillerkändes vår talerätt.
Vår strid i EU, att Sverige inte följde lag Maskindirektiv vid vkv, förlorade vi naturligtvis därför att krämarna i EU bara är ute efter pengar och skiter fullkomligt i de egna lagarna. EU-krämarna kunde naturligtvis inte stänga alla olagliga svenska vkv.
Nu väntar vi på FN-beslut. Under tiden skriver vi artiklar som media naturligtvis inte publicerar. Senast var det bedrägeriet i Paris nyligen där alla miljöstollar hoppade av glädje över att ett avtal slutits om – ingenting hade slutits, inte en enda bindande åtgärd. Kan det vara möjligt att alla där var fullständiga idioter eller blev världens invånare åter grundlurade och bedragna inför öppen ridå?
Vi fortsätter.
Nedan lägger jag ut några av artiklarna.

5-11-2015 Hur kan vindkraft i Sverige radda klimatet.doc
14-12-2015 Bindande overenskommelse i Paris om vad.doc
17-12-2015 ST och SVT.doc
 
 
 
 Det här finns på sidan
Om oss    Varför denna sida.    Delta i debatt på Facebook    Här har du chansen att påverka    Skratt        Lögnerna       Så bekämpas vansinnet
 
 
 
       Här är knappen

      Tryck på denna länk

      och skriv ditt namn 

 


Om oss
Vi har försökt att värna vår natur och vår existens från att skövlas av jättelika livsfarliga maskiner vindkrftverk. Det är svenska kyrkan som här ville skända Guds underverk, naturen, genom att 2008 begära att få sätta upp två vkv här på helgarö vid Mälarens strand. Vi har hittills kunnat hindra skövlandet genom att överklaga allt. Dessutom struntade Strängnäs kommun i att området var del av ett skyddat 2000-område, de struntade också i att delar i området var fågelskyddsområde som inte fick beträdas under sommaren, de struntade också i att kyrkan inte hade servitut att nyttja befintlig väg, men framför allt struntade både kommunen och länsstyrelsen att göra de lagstadgade undersökningarna av områdets flora och fauna. Vi blev snart varse att inga svenska lagar till skydd för människa och natur fick gälla för utbyggnaden av vindkraftverk.
Kommun och länsstyrelse struntade i att informera den berörda allmänheten, struntade i att ha lagstadgad samråd om utbygnaden, struntade i alla överklaganden, struntade i att lämna begärd information.
2014 kommer vårt ärende att avgöras i Nacka domstol, Mark- och miljödomstolen.
När vi bittert fick lära oss att i frågan om vindkraftverk är vi medborgare i Sverige rättslösa enligt svensk nationell rätt, anmälde vi svenska staten till EU-kommissionen därför att även överställd EU-rätt har åsidosatts, Maskindirektiv tillämpas inte vid maskinerna vindkraftverk, och till FN,UN/ECE därför att Aarhuskonventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv. Aarhuskonventionen ger medborgare rätt att i frågor om miljö få information, få delta i beslut och få sin sak rättsligt prövad.
EU vill så gärna kasta vår anmälan i papperskorgen därför att alla vkv i Europa körs olagligt precis som i Sverige där ingen maskin är CE-märkt.
FN,UN/ECE som är ett internationellt organ för att se till att Konventionen tillämpas av de stater som undertecknat den, inkl. Sverige. UN/ECE har beslutat att behandla vår anmälan i en offentlig Tribunal trots högljudda protester från den svenska regeringen.Vi kommer att bli kallade till Tribunalen om inte regeringen lyckas förmå FN att låta bli. 

Varför denna sida?

Jag har insett att allt vi gjort hittills med vårt motstånd har varit och är meningslöst. Vi har argumenterat med sakargument som inte har betytt ett skit. Vindvansinnet pågor utan några sakskäl. Vi måste inse det. Vi måste hitta på något annat, något som tvingar politiker. Sakskäl gör det inte. Det har vi märkt. När jag säger åt folk att slåss för fan, så ryggar de och säger kanske - men Gandhi och Mandels ändrade världen med ickevålds metoder. Ja men för hela friden! Ser du inte skillnaden? De kunde med argument så småningom ändra motståndarnas sinnen. Javisst! Men hur ändrar vi sinnet på alla maskinerna vindkraftverk som står där och skövlar vår natur. Som du läst så försöker jag att på något vis samla namn på folk som säger "jag kommer att rösta på det parti som lovar att stoppa vindvansinnet".
Jag vill göra en knapp på hemsidan eller på Facebook som hela tiden visar hur många det är som säger så. Sedan inför valet, när det är tillräckligt många som tryckt på knappen, skall vi kunna tvinga politiker att lyssna.
Jag blir förbannat på debatterna där alla i början säger "jag är egentligen inte emot..." Vansinne är vansinne precis som 2+2=4. alltid! Jag håller också på att sätta upp en blogg men den sidan funkar inte ännu.
Sen filar jag på ett föredrag som jag kan åka omkring i Sverige och hålla. Jag kör hårt till valet Om det inte går att få stopp på skiten så återstår bara en sak.
Vi fortsätter
Bernd

 


 
  Jag deltar i debatt på Facebook trots det och har någon synpunkter på vad jag lagt ut här om bluff och löngner så maila mig https://www.facebook.com/groups/stoppavindvansinnet/
 


Här har du ingen chans att påverka. Medierna är köpta av vindmaffian, annonser, EU skyddar bara alla krämare som vill tjäna pengar. Att folk skadas, att nauren skövlas bryr sig ingen om.

Inför valet 2014
SVT vill veta vilka frågor som är viktigast i valet 2014.
Maila svar om vindutbyggnaden  till
dinrost@svt.se

SVT inbjuder också till debatt
http://debatt.svt.se/skriv-pa-debatt/

EU erbjuder befolkningen att lämna synpunkter före den 14.2.2014 till frågan om framtida miljöskydd.
HT 359 - Consultation on Community Guidelines on State Aid for Environmental Protection
stateaidgreffe@ec.europa.eu
Här finns tillfälle att ange att alla subventioner till vindkraftverk och även subventioner till annan energiproduktion måste upphöra.
 
 
 
 


Skratt
sång 1 av operasångaren Peter Tornborg
sång 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZTki_JxtjNk&feature=feedu
 

                                                 Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
                             El från vindkraftverk i Sverige behövs inte och maskinerna skadar allt och alla.
Lögnerna

1 Lögnen om att rädda klimatet
2 Skattebidragen till vkv
3 Lögnen om att vkv skapar nya jobb i Sverige
4 Bluff och båg med lagar och paragrafer.
5 Bluffen med samråd
6 Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
7 Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
8 Smygandet med hur många vkv skall det bli.
9 Kostnader för rivning av vkv
10 Bluff med Bygdepeng
11 Bluff med ljudberäkningar
12 Lögnenom att  Fåglar och andra djur inte skadas.
13 Lögnen om att Vkv-el behövs för hushållen
14  Lögnen om säkra vindkraftverk
15  Bluff med försök att kringgå kommunens veto
16 Bluff med hantering av maskinernas risker.
 
 
 

 

Lögnerna

1
Lögnen om att rädda klimatet
I två propositioner  2008/09: 162 and Bill 2008/09: 163 angav regeringen som enda grund för utbyggnaden av vindkraftverk att landets utsläpp genom bygget skall minskas.
Med lätthet kan visas att byggnationen av ett vindkraftverk i Sverige alltid medför större utsläpp av CO2 än maskinen någonsin kan gottgöra genom att ersätta i landet producerad el från kolkraftverk, som inte finns.
http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/8-8-2010 arne utsl co2.doc
Hur kan det vara möjligt att ingen politiker först genomförde denna enkla uträkning innan det beslöts att för alltid ändra Sveriges landskap. Vilka krafter lurade så politikerna genom sin lobbing?
Faktum är därför att jordens klimat skadas än mer av varje uppsatt vkv i Sverige.
Ingen politiker kände tydligen till att Sverige har och kommer att ha ett mycket stort överskott av kapacitet att producera CO2-fri el. Vi kan göra för mycket CO2-fri el som är mycket billigare än vindelen. Det tycks lobbande riskkapitalister har lurat på politikerna att utnyttja genom att sälja den elen till utlandet.Alla pengarna hamnar i ders fickor. Hushållen tvingas betala.
 

2
   Skattebidragen till vkv 

För att göra utbyggnaden möjlig beslöt regeringen en extra skatt elcertifikatavgiften. Men då en moderat styrd regering inte vill framstå som skattehöjare doldes skatten genom att den inte redovisades i statens budget. Medborgares frågor om hur stora skattebidragen som tillfaller verksamhetsutövarna, de som äger verken, besvaras inte.
Förutom certifikatavgiften får stora elförbrukare skattebefrielse från energiskatten.
De rena skattebidragen utgör nu mellan 50-60 öre kWh. Regeringen främjar vkv dessutom genom lag s.k. kvotplikt att den som vill sälja el till konsumenterna först måste köpa den mångdubbelt dyrare vindelen innan försäljaren kan köpa den billiga vatten- och kärnkraftelen. Detta leder naturligtvis till dyrare el för konsumenten.
Dessutom strör regeringen, Energimyndigheten, EU ut medborgarnas skattepengar i övermåttan över vindindustrin. Vindbolaget Arise Windpower skulle räddas från konkurs och fick 2012 100 miljoner, bara sådär. Nu har EU gett miljoner för att vindbolagen kan experimentera om att undvika livsfarlig iskast och Sverige fick nyss 8 000 miljoner av EU för att främja grön energi.
Nu skriker svensk vindindustri på hjälp om mera bidrag. Troligen vågar regeringen inte höja den direkta vindskatten utan kommer att höja kvotplikten i smyg. Vad de än hittar på så drabbar det oss elkonsumenter.
Hur mycket får vindmaffian i bidrag utöver certifikaten
700 miljoner enl. www.energimyndigheten.se/vindkraft
Energimyndigheten har genom sitt stödprogram Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan lämnat stöd på närmare 700 miljoner kronor som ska bidra till att utvecklingen går mot en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Syftet är att andra projekt ska kunna ta lärdom av deras erfarenheter och nya kunskaper. 
20 miljoner till Havsnäs: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2009/Vindkraftverk-i-Havsnas-ska-generera-ny-kunskap/
för att göra en Handbok för kommunerna: http://www.res-group.com/pdf/NV_Handbook/Slutrapport_Handbok_till_kommunerna.pdf
Utlandet betalar enbart 25 % av kostnaden för el från Sverige.
 

3
Skapar nya jobb i Sverige visar sig vara rena lögnen.
När vi ständigt hör påstående om nya jobb som vindindustrin skapad har vi frågat regering, riksdagspartierna, länsstyrelserna, kommunerna, arbetsförmedlingarna om hur många nya jobb som skapats av de nästan 2500 verk. Alla svarade att de inte visste. Men trots det står det i de flesta tillstånd och domarna att vkv behöver byggas för de nya jobben.
5.1.2014 kl 13 hade radio P1 ett program om alla arbetstillfällen som vindvansinnet hade skapat. Reportern hade naturligtvis besökt Sveriges, ja världens största va… vindbygge i Piteå. Han pratade om och med arbetskraften men ….. inte en enda var svensk. 
 I Piteå skall Sveriges och Europas största vindindustri ligga. Läs om besvikelsen när nya jobben uteblivit, Piteå tidning 10-12-2013.
 


Bluff och båg med lagar och paragrafer.
För oss motståndare mot vindvansinnet är det uppenbart att inga lagar för skydd av människa och natur får gälla för frågor om vindkraftverk.
Det är ett hån mot medborgarna att även svensk domstol hänvisar till Miljöbalken 1 kap 1 § för att ge tillstånd till att naturen skövlas för all framtid.
Miljöbalken
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Myndigheter och domstol påstår således att  de jättelika maskinerna som skövlar naturen och dödar allt levande som kommer i vägen för deras vingar, att de skyddar människor, att de vårdar värdefull natur, att den biologiska mångfalden bevaras genom alla sönderhackade djur. Detta är befängt men så tillämpas lag i rättsstaten Sverige. Jag undrar varje gång hur det kan komma sig att staten tappar all vett och sans när det gäller den relativa skitsaken vindkraftverk.
På order av regeringen får heller inte internationell bindande lag EU-direktiv, Maskindirektivet, gälla i rättsprövningen av maskinerna vindkraftverk, se http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-3-2011 regering.pdf 
Att en sådan order till svensk domstol strider mot själva kärnan i vår demokrati, Regeringsformens 11 kap. Rättskipningen 3 § "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408)."
Det struntar regeringen i. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.
Sverige har också skrivit på Aarhuskonventionen 2005 som i ärenden som rör miljön ger medborgarna rätt till information, rätt till delaktighet i beslut och rätt till rättslig prövning i oberoende domstol.
När vi klagande kräver dessa rättigheter får vi till svar att ingen myndighet känner till konventionen. Samma svar får vi av politikerna..
Men regeringen, myndigheterna och vindmaffian har från första början varit alldeles klara över att om lagarna får gälla så kan inte ett enda vkv sättas i svenska naturen.
Därför gällde det att se till att lagarna inte gällde för vkv. Regeringen och Arbetsmiljöverket tillgrep till och med det fåniga tricket att kalla maskinerna vindkraftverk för byggnader som inte regleras av Maskindirektiv.
Naturligtvis har vi anmält svenska staten för brott mot gällande intenationell lag. 
Faktum är att alla vindkraftverk körs olagliga utan CE-märkning och utan att myndigheterna uppfyllt kravet att genomföra marknadskontroll enligt Maskindirektivet vid maskinerna vkv.
Precis som vilken maffia som helst är vindindustrins verksamhet olaglig.
Vi har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att Maskindirektivet inte tillämpas vid maskinerna vkv och till UN/ECE, som svarar för att Aarhuskonventionen följs, för att konventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv.
EU vill så gärna kasta anmälan i papperskorgen för vår fråga rör alla vkv i Europa och FN kommer att hålla en tribunal i Geneve om vår anmälan om inte den svenska regeringen lyckas att lobba ned även denna anmälan i papperskorgen. Inte vill de avslöjas med fiffel och båg.
Se anmälan till EU och UNECE på www.helgaro-liv.se 
 

5
Bluffen med samråd
Plan- och bygglagen och Miljöbalken anger klart och tydligt krav på samråd MB 6 kap 4 §.
Aarhuskonventionen och EU-direktiv  anger samma sak i form av deltagande i beslut och tillgång till information.
Svenska myndigheter åsidosätter alla dessa bestämmelser genom att godta intetsägande kafferep i stället för samråd enligt lag.
När sedan berörd allmänhet vill invända mot beslut om vkv avvisas de med hänvisning att de inte framfört dessa vid samrådet och att det nu är för sent.
Naturligtvis är detta åter ren lögn. Varje myndighetsbeslut kan överklagas under angiven tid.
Men den berörda befolkningen bör inte låta lura sig.
När någon får vetskap om utbyggnaden skall han samla berörd allmänhe eller kämpa ensam.
Sedan skall invändningarna skrivas ned, frågor till den som begär tillstånd skall skrivas ned, begäran om inventering av flora och fauna skall skrivas, o.s.v.
Frågorna skall lämnas i förväg med krav om att alla skall besvaras före tillstånd kan ges. Hjälp med frågor finns.
Protokoll med närvarolista skall vidimeras av allmänhet.
Frågorna och protokollen skall skickas både till länsstyrelsen och kommunfullmäktige.
Berörd allmänhet bör kalla in extern hjälp vid samråden för att bemöta vindbolagens vanliga lögner.
Se också nedan.
 


Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
Ingen kontrollerar hur mycket el som levereras till nätet.
Egentligen behövs ingen anslutning till elnätet alls för att elcertifikat skall utgå vilket kan förklara varför flera verksamhetsutövare första året systematiskt rapporterar en konstant elproduktionen från verket, månad för månad. År 2010 gjordes sju (7) anmälningar till olika åklagaremyndigheter med misstanke om bedrägeriförsök varefter samtliga utredningar lades ned av Miljöåklagaren i Malmö då miljöbrott inte förelåg. 
I lagen om elcertifikat finns krav på att anläggningens produktion ska mätas per timme. För den produktion som du (din rapportör) mäter och rapporterar in till Svenska Kraftnät tilldelas du elcertifikat för, antingen om mätaren sitter på din bruttoproduktion (i ditt interna nät) eller din nettoproduktion.
Nyligen upptäcktes stora inrapporterade skillnader till www.vindstat.nu av egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad  vindel endast gav effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ). 
 

7
Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
SOM-institutet lobbar för vkv med detta påstående.
Enligt Forskning och Framsteg nr 5/6 om lögnen att 87 % av svenskarna gillar vkv
Marianne Henningsson har undersökt närmare att om frågan ställs hur många som är beredda att bo i närheten av vkv blir siffran 40 %.
I en SOM-undersökning tillfrågas ett statistiskt utvald antal människor. Då 80,5 % av de tillfrågade statistiskt bor i tätort eller stad anser de sig inte berörda av vindeländet.
Vi har begärt att SOM skall utföra urvalet bland landsortsbor men det vägrar de.
 

8
Smygandet med hur många vkv skall det bli.
Om regeringens s.k. mål skall uppfyllas skall utöver nuvarande 2500 ytterligare 6000 verk byggas. Men vem vet om det räcker? Redan finns ansökningar inne för tillstyrkan för ytterligare 10 000. Vem säger stopp?
Folk bör få info om var alla verken skall placeras.
Begär offentlig info från länsstyrelserna.
Först i december 2013 upptäckte minister Hatt(C) att sverige redan 2012 hade uppfyllt sitt EU-åttagande att 50 % av all använd energi skall vara s.k.grönt. Inget annat land i Europa behöver redovisa mer än 20 %.
Varför behöver vi trots det bygga fler vkv? Varför säger hon inte stopp nu?
 

9
Kostnader för rivning av vkv
Enligt lag skall naturen återställas när verksamheten upphör. Inget vkv i Sveriges kalla klimat kan köras efter 15 år. På Gotland byttes vkv ut redan efter 10 år.
Lagen kräver att naturen återställs inte bara att tornet på vkv plocks ned. Skog skall planteras på alla vägar, kabelbator, ledningsgator, uppställningsplatser Men hur återställer man efter den skadan som visas överst på denna sida. Skadas inte naturen för all framtid? Och hur återställs alla sönderhackade djur?
Enligt http://www.namdalsavisa.no/naringsliv/article6198883.ece kostar rivningav ett 2 MW-verk i Norge 10 miljoner.
Att bila bort betongfundament kostar runt 5 miljoner. 
Energimyndigheten säger att det räcker med en kostnad på 400 000 som först behöver betalas när verket är slutkörd. 
Vem kommer att få stå för kostnaden när markägaren gjort konkurs och vindmaffian schappat till skatteparadis? Kommunmedborgarna naturligtvis.
Miljöbalken tillåter inte att betong lämnas kvar i naturen. Trots Miljöbalken godtar domstolar att betongfundament lämnas kvar och skottas över. Så går det till i rättsstaten Sverige.

10
Bygdepeng
är troligen muta som ger fängelsestraff
http://www.second-opinion.se/energi/view/2640#
http://vindbrukdalsland.se/Mutor-Ny_lagtext_2012-07-01.pdf
Vi har polisanmält kommuner och vindsnyltare för tagande av muta och givande av muta. Men polisen kastar alla anmälningar av vindkraftverk alltid i papperskorgen. De har också fått order om det precis som länsstyrelserna och ordern till domstolarna.
De flesta kommuner som tecknat avtal om mutorna får aldrig några pengar och där de får pengar går det till föreningslivet där politiker är med. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.

11
Bluff med ljudberäkningar.
Det här är väl den största och farligaste bluffen av alla.
Vid varje industri och bygge utför man exakta mätningar av allt buller även infraljud. Är värdena för höga skall verksamheten ändras eller stängas. Det är benhårda regler som alltid följs även i Sverige. Men hör och häpna vid de bullrande och livsfarliga maskinerna vkv utför man alldrig mätningar vid bostad. Det behövs inte säger myndigheterna. Men en hoper ljudföretag tjänar storkovangenom att stoppa in några passande värden i en formel som då kan anpassas till att alltid ange ett ljudsäkert område där ingen bor. Var och en som klarat grundskolans matte inser med lätthet att resultatet av en formel alltid beror på vilka värden du stoppar i den.
De svenska myndigheterna ljuger ohämmad om att det farliga infraljudet från vkv inte finns och om det skulle finnas så skulle det vara ofarligt.
I skrivelser till regeringen har vi begärt att Sverige precis som Danmark skall genomföra en utredning av störningarna från vkv. Vi har hänvisat till en uppsjö av vetenskapligt dokumenterade utredningar och även att Danskarna anser infraljudet vara så farligt så de i lag har begränsat det till 20dBb inomhus .
Den svenska regeringen ids inte svara.
I alla våra överklagningar kräver vi alltid att ljudmätningar av verkliga verk eller antal verk skall ligga till grund för ljudskyddsområdet runt vkv. Vi kräver dessutom att mätningar genomförs i vinterklimat och i det som kallas inversion, låg molnhöjd m.m. Vi har kännedom om mätningar utförda i vinterklimat och i inversion som anger över 40 dB, som är myndigheters begränsningsvärde, på över 9 km från vkv. Dessutom kräver vi att redovisning av mätningar av infraljud vid befintliga bostäder skall lämnas.
Naturligtvis avvisas våra krav som om de fick gälla så skulle två tredjedelar av alla befintliga vkv stängas omedelbart och inga nya sättas upp.
 

12
Fåglar och andra djur
Youtube är full av filmer om sönderhackade fåglar men svenska myndigheter påstår att mätningar i Kalmarsund har visat att fåglar undviker vindkraftverk.
Flera linjeinventeringar visar att allt vilt skyr vkv-områden.
Vindkraftsparkerna påverkar renens rörelsemönster har Anna Skarin, SLU, Statens lantbruks universitet visat i sin forskningsrapport till Naturvårdsverket.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5491225
I tillståndsärenden tar myndigheterna aldrig hänsyn till människors lidande eller den fara som vkv utsätter människor för. De som ansöker om tillstånden behöver bara skriva att maskinerna är ofarliga, inte syns, inte hörs för att myndigheterna som vanligt avfärdar alla invändningarna med att konstatera; -" vi har ingen anledning att betvivla de inlämnade uppgifterna".
Den enda anledningen där domstolar upphävt tillstånd är att örnar häckar i närheten. Örnar kan eventuellt hejda vansinnet men inget mänskligt lidande.
Så går det till i rättsstaten Sverige.
 
 

 13 
Lögnen att vkv-el behövs för hushållen.
Vindbolagen anger alltid att si och så många hushåll får el från vkv. Det är löngn därför att vindelenaldrig ensam kan ge strömmen de måste alltid ha uppbackning av säker vatten eller kärnkraftel om det inte blåser.
Dessutom har Sverige ett mycket stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el. Den dyra vindelen ökar alltid kostnaderna för hushållen därför att regeringen i lag har tvingat den som vill sälja el att först köpa dyr vindel, s.k. kvotplikt, som säljs till hushållen. Eftersom vindelen alltid beror av om det blåser så kan denna osäkerhet skada elnätet. Därför måste elkonsumenterna dessutom betala för nya elledningar som Svensk Kraftnät har beräknat kommer att kosta 50 000 miljoner. Därför är alla påståenden om att vindelen gör el billigare inget annat än ren lögn. 
Se t.ex. på http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm    20.12.2014  nytt bottenrekord för samtliga vindkraftverk i elområde 2 (Sundsvall)!! Aktuell effekt 0% installerad 388 MW
Hoppas ingen har tecknat sig för vindkraftsel hos Skellefteå kraft!! 
 

14
 Lögnen om säkra vindkraftverk
Vkv-olyckor
Vindindustrin mörkar alla olyckor och svensk media godtar det och rapporterar inte eller sällan.
Vkv brinner lätt och ofta vilket kan ses på Youtube. De tappar vingarna eller kollapsar helt. Lösa delar och is blir dödshot när de kastas upp till 1000 m bort.
Det tragiska är att först när någon i Sverige blir dödad av de livsfarliga maskinerna kommer all att skrika om att - ojdå, varför har inte vi fått veta.
Även i Sverige har dödsolycka inträffat 2012 där en arbetare brändes till döds uppe i ett vkv.
Vi polisanmälde olyckan men hörde inget mera då polisen har order att kasta våra anmälningar i papperskorgen.
När vi frågat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vilka åtgärder de vidtar när vkv brinner, får vi till svar – inga. - Det är inte en fråga för oss.
När vi frågat Boverket vilka skilda utrymmesvägar som skall finnas enligt lag i vkv, får vi till svar att lagen gäller byggnader och inte "byggnadsliknande" maskiner vkv. 
När vi frågar kommunerna hur de avser att fullfölja tillsynsansvaret och vilka åtgärder för att utföra räddningsarbeten vid vindkraftverk som de har beslutat, får vi svaret att kommunens räddningstjänst inte har möjlighet att utföra räddningsarbeten vid brand eller olyckor i vkv.
I december miste två unga män livet i en dödsolycka i Holland i ett vkv.
http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece
Lagen Masindirektiv säker klart och tydligt att maskiner inkl.vkv inte får sättas i drift om risk finns för att människor och deras husdjur, så står det, utsätts för fara. 
I Sverige, till skillnad från andra länder, har vi grundlagen Allemansrätten som ger varje medborgare rätt att vistas var som helst i naturen. Den rätten är inskriven i grundlagen Regeringsformen.Det är således förbjuden att hindra folk från att vistas i naturen.
Lagen Maskindirektiv säger att skyddet skall aktivt hindra skadorna. Lagen säger att enbart skyltning inte uppfyller kraven. Trots det sätter vindindustrin bara upp skyltar som varnar folk och som kräver att folk skall utrusta sig med skyddshjälm m.m. Men lagen säger att även husdjuren skall omfattas av skyddet. Då kräver vindindustrin att t.ex.  hundar också skall bära hjälm i närheten av vkv. 
Det finns bara en enda åtgärd som uppfyller lagens bestämmelser om skydd; inhängnad. Men den åtgärden är alltid olaglig i Sverige därför att den strider mot Allemansrätten. Det går även rent teckniskt inte att inhägna halva Norrland t.ex.
Just detta svenska lagbrott har vi anmält till EU-kommissionen som skall se till att Maskindirektivet tillämpas även i Sverige. Läs http://www.helgaro-liv.se/
Sammanställning 30-9-2013 av alla kända olyckor i världen
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
 

15
 Bluff med försök att kringgå kommunens veto
Enligt lag MB 16 kap 4 § gäller inte länsstyrelsens tillstånd om inte kommunen  har uttryckligen tillstyrkt det. Om kommunen inte ens svarar länsstyrelsen gäller inte tillståndet.
I lagen står att "kommunen " skall tillstyrka. I regerins information står klart och tydligt att med kommun menas den högsta instansen, kommunfullmäktige.
Nu kringgår länsstyrelsen medvetet vetot genom att skicka en begäran om tillstyrkande till "kommunen" före det att de fullgjort sin skyldighet att utreda och sedan som tillstyrkande godkänna svar från vilken kommunal förening som helst. Kommuner kan ha delegerat "yttranden" till kommunstyrelse eller annat kommunalt organ men detta yttrande får inte ersätta den i alliansöverenskommelsen beslutade betydelsen kommun lika med kommunfullmäktige. Detta försök till bluff måste alltid överklagas dels till förvaltningsrätt som formellt fel och dels till mark- och miljödomstol som brott mot bl.a. MB, Miljöbalken, inget samråd , ingen inventering avflora och fauna, m.m. och brott mot Maskindirektiv; ingen utredning av säkerhet och Aarhuskonventionen, ingen information före beslut, ingen delaktighet i beslut.
http://www.helgaro-liv.se/blogg/veto.doc
 

16
Bluff med hantering av maskinernas risker.
Före beslut om bygglov skall en riskanalys genomföras och presenteras.
I denna analys skall miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § punkt 1 uppfyllas, dvs. människor hälsa skyddas mot skador och olägenheter samt att de relevanta EG-produktdirektivens grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö- hälso- och säkerhetskrav uppfylls så, att vindkraftverken kan CE-märkas och tas i drift helt i överensstämmelse med de grundläggande kraven.
Denna analys görs aldrig trots att lag föreskriver det. De som klagar måste i skrift begära att den genomförs. Först då är denna begäran en grund för överklagan
http://www.helgaro-liv.se/blogg/riskanalys.doc
 


Åtgärder för att bekämpa vindvansinnet finns här men att stoppa det går inte med lagliga medel.
 under uppbyggnad
Ta kontakt med valab@helgaro-liv.se         eller Bernd Stymer på Facebook

Samla vänner
informera er, läs på, fråga de som kämpat länge.
Förbered samrådet noga, enskilt eller i grupp.
      ställ skriftliga frågor, hjälp finns
      begär skriftligt undersökning av flora och fauna
      begär skriftlig information om ansökarens syfte och möjlighet att finansiera bygget
För protokoll på samrådsmötet och se till att ni vidimerar
Begär skriftlig information om utförd Riskanalys
       Riskanalys, med stöd av SS-EN ISO 14121-1:2007, Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning.
  Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap. 

Begär redovisning av 
        Om det redan finns vkv i kommunen
Begär skriftlig information om genomförd bullermätning utfört av oberoende företag.
Begär kopior av Certifieringsdokument enligt Maskindirektiv
 Tillverkarens typkontroll dokumentation och intyg anpassad till yttre miljöförhållanden på uppställningsplatsen, inkl. ev. finita element beräkningar. 
      Kontrollrapporter för säkerhetsrelaterade kontroller. 
      Verifikationsprotokoll i enlighet med kontrollplanen. 
Se också nedan.
 

    Polisanmälan av bef. vkv.
Lagfarna ägare och verksamhetsutövare enligt ovan  har  farliga, ja till och med livsfarliga maskiner/vindkraftverk i drift utan att de erbjuder föreskriven säkerhet för person, egendom och husdjur i enlighet med  Maskindirektivet (MD) 89/392/EEC,  infört  i svensk lag genom  Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 1993:10. 
Vindkraftverken,  i strid mot bindande rättsakter, utgör nu en stor hälso- och säkerhetsrisk då risken för bland annat utkastande föremål som t.ex. blad och/eller bladdelar ökat genom rotorbladens utmattning.

Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap.
   Överklaga
Ett beslut som rör vkv kan överklagas dels
enligt kommunallagen när det gäller formella fels till Förvaltningsrättom t.ex att inte följande lagar har tillämpats eller att information enligt lag inte har lämnats
och
enligt sakskäl till Mark- och miljödomstol , inte genomförda inventeringar av flora och faune, inga samråd enligt lag. osv.
I båda fallen kan kommunmedborgare överklaga eller föreningar. Det är säkrast att göra både ock.

Begär kontrollmätning av at begränsningsvärden för ljud och skuggbildning utförs vid befintliga vindkraftverk. 
Här är förslag på text


Samrådet enligt lag Miljöbalken  MB 6 kap 4 § är mycket viktigt.
Låt er inte luras att delta i det kafferep som vindmaffian alltid försöker ersätta den lagstadgade ordningen med.
Alla era skrivelser skall alltid ställas både till den som ansöker, kommunstyrelsen och länsstyrelsen.
O.B.S. era skrivelser är bevismaterial i kommande process.
Så snart ni har hört om vindmaffians planer, eller fått nys på deras ansökan, så måste ni författa en skrivelse där ni begär skriftligt svar på när, var samrådet skall genomföras.
Sedan måste ni samla er kring en skrivelse i vilken ni ställer krav om undersökningar, utredningar m.m. Om ljud
 avvisa verksamhetsutövarens datamodell och begär att ljud skall mätas på befintliga verk i olika terräng och i olika väderförhållanden. Begär alltid att resultat från mätning av infraljud vid befintliga bostäder i närheten av vkv skall redovisas.
Välj ut de villkor från lännstyrelsen som är relevanta hos er.
Välj frågor som är relevanta för er. De flesta är det.
Begär också skriftligt svar på frågan hur de i lagen Maskindirektivet angivna säkerhetskrav skall tillgodoses.

Begära offentlig information med hänvisning till offentlighetsprincipen
vilka vkv är CE-märkta
vilka anmälda organ har utfört CE-märkning
vilka anmälda organ enligt MD 14 har utfört CE-märkning
vilka instruktioner finns för räddningsmyndigheten i kommunen vid brand i vkv
hur har skyddsklausulen i MD 11 tillämpats
begär av AV dokument som styrker marknadskontroll MD art 4

Filer 23.3.2014 
Hur kan vi stoppa vindvansinnet?
Jag har skrivit om CE-märkning men det betyder inte att inte andra skall uppfatta detta sätt att göra motstånd som hopplöst. Tvärt om så visar vindmaffians reaktioner att de är mycket känsliga i frågan, ja till och med panikslagna så till den milda grad att t.o.m. den svenska regeringen nedlåter sig till osant intygande, ren lögn.
Med tre bifogade filer vill jag visa vilka uttryck paniken tar sig och vilket motstånd vi kan göra.
21-1-2014 EU avslag.doc
6-2-2014 svar till eu svenska och engelska.doc
22-3-2014 om ce-mark.doc
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013