När dumhet paras med girighet föds ondska.

                                                                                                   Stoppa vindvansinnet      maila valab@helgaro-liv.se
                                                                              Inga vetenskapliga bevis finns för att människans utsläpp av CO2 kan påverka klimatet som endast beror på Jordens bana runt solen.
 

                                                                                                    Fakta
Märk att det enda skälet för att bygga vindkraftverk i Sverige är att påverka klimatet.
Sedan 2009 har vi försökt att stoppa vindvansinnet därför att klimatet inte kan påverkas, bygget av varje vkv ökar landets utsläpp av CO2 och skövlar naturen,  men främst därför att det i Sverige är olagligt och strider mot gällande lag Miljöbalken, EU-direektiv Maskindirektiv. Sverige har efter politikens stängning av kärnkraftverk även utan el från vkv tillräklig el för varje hushåll. Se  https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/. Illasinnade och okunniga politiker vill skada befolkningen med att tvinga den att förändra hela sitt betende för att skapa ett medeltida "grönt samhälle" genom att tvinga den att betala för lika mycket mer el för en industri, som inte folket behöver, än hela befolkningens dagliga förbrukning.
Den olagliga och därmed kriminella utbyggnaden av vkv kan bara genomföras med att politiker, tjänsteman, domare har låtit sig korrumperas i syfte att berika sig.

                                                                                           Därför
har befolkningens motstånd mot skövlingen inte kunnat stoppa den när man bara har byggt motståndet på lagliga medel, överklagningar. Om befolkningen vill rädda sig och sin natur duger bevisligen inte det lagliga motståndet och ingen får hjälp av texterna nedan.

Ett annat sätt att  hejda vansinnet är att samla tillräckligt många namn som stöder Elsa Widdings politik i frågor om energi och klimat som hon presentererar på YouTube. Sök där med Elsa Widding.
Jag stöder Elsa Widings politik      Gästbok    skriv bara namn och stöd
 

Nytt
           4.1.2024 Till personer i regeringen.doc

                                              Här är klaga vkv              klaga  vkv.pdf
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              SE här! Har EU i MKB-direktivet gett oss hjälp att rädda oss från vindvansinnet?  Nej.
Regeringen meddelar att bestämmelserna i MKB-direktiv inte gäller vid frågor om vindkraftverk.
Det beslutet är överklagat till EU-kommissionen som 22.11.2022 meddelat att klagan avslås utan att läst den och genom lögner. Avslaget är så rent av tokigt så de klagande godtar den inte och begär rättelse. Då en förklaring till tokigheten är att EU inte läst eller förstått svenska språket, skickas klagan åter in som googelöversatt text. Läs anmälan, alla dukument som styrker den, och avslaget.

Anmälan till EU-kommissionen 16.5.2022
Bernd Stymer och Wilhelm Thornefors, lämnade in klagomål mot svenska staten 16.5.2022 och erhöll ett svar 23.5.2022 med ett ärendenummer CHAP(2022)01358. Vi klagade på att svenska staten inte hade infört säkerhetsbestämmelser enligt EU-maskindirektiv och att svenska staten inte infört EU-MKB-direktiv i frågor som rör vindkraftverk.
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/text complaint form sv.pdf

Avslaget 22.11.2022   http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/22.11.2022 avslag Preclosure letter CHAP 2022 01358 Machinery Swedish.pdf
Svar på avslaget   http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/23.11.2022 svar pa avslaget.pdf
Alla dokument
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/12.1.2022 fråga  till bolagv om CE markning.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/12.12.2022 answer on rejektion.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/19.4.2022 svar från reg ja och nej.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/20.1.2022 svar fran AV.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/2010-36356 ISG 2010 36356.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/2010-41359 forrattning.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/22.11.2022 EU rejekt.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/24.4.2022 Till regeringen om maskindirektiv.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/28.3.2022 svar fran AV.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/30.3.2022 W fragar AV om skydd for allmanheten.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/5.4.2022 w till AV 3 ggr.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/7.4.2022 svar fran regeringen.pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/short version complaint .pdf
 

Vår anmälan, som EU-kommissionen inte ens läst, grundar sig i att det över svensk lag ställda EU-Maskindirektiv uttryckligen förbjuder att en maskin får startas som kan skada människor och husdjur. Märk att det står kan skada, inte skadar, då det betyder att det redan har hänt. Skadan får alltså inte kunna hända. Eftersom maskinen vindkraftverkets rörliga del propellern kan skada men inte kan kapslas in med fasta skydd, löses kravet på skydd med ett förbud att beträda ett angivet skyddsområde runt maskinen. Det skyddet kan inte tillämpas i Sverige därför att Grundlagens Allemansrätt inte tillåter att allmänheten hindras från att vistas i naturen. Därför visste alla att om Maskindirektivet gällde i Sverige så kunde inga vkv sättas upp där. Vi har dokument som visar att förbudet kringgicks från inträdet 1994 till regeringens beslut I 6, 2011 genom fiffigheten att påstå att maskinen vkv inte är maskin i Sverige utan en byggnad enligt Plan- och bygglagen. När den fiffigheten avslöjades 2011 kom regeringsbeslutet I 6 som förbjöd domstolar att tillämpa direktivet i frågor om vindkraftverk. Nu har över 4000 vkv i 80% utländsk ägo fått starta olagligt.
Den andra delen av vår anmälan är en överklagning av åter ett regeringsbeslut att EU:s MKB-direktiv, som ger allmänheten rätt till medbestämmande i frågor som rör deras miljö, inte heller får gälla i frågor som rör vindkraftverk.

in English
Our complaint, which the EU Commission has not even read, is based on the fact that the EU Machinery Directive, superseded by Swedish law, expressly prohibits starting a machine that can harm people and pets. Note that it says can harm, not harm, as that means it has already happened. The damage must therefore not be able to happen. Because on the machine the moving part of the wind turbine, the propeller, can harm but cannot be enclosed with fixed guards, the requirement for protection is resolved with a ban on entering a specified protective area around the machine. That protection cannot be applied in Sweden because Grundlagens Allemansrätt does not allows the public to be prevented from staying in nature. Therefore, everyone knew that if the Machinery Directive is applied in Sweden, no VKV could be set up there. We have documents showing that the ban was circumvented from the entry in 1994 to the government's decision I 6, 2011 through the cleverness of claiming that the machine vkv is not a machine in Sweden but a building according to the Planning and Building Act. When that cleverness was revealed in 2011 came government decision I 6 which prohibited courts from applying the directive in matters of wind turbines. Now over 4000 vkv in 80% foreign ownership have been allowed to start illegally. The second part of our complaint is an appeal against yet another government decision the EU's EIA directive, which gives the public the right to co-determination in matters concerning their environment, cannot also apply in issues related to wind turbines.

http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/short version complaint .pdf
http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/ EU rejekt.pdf
 http://www.helgaro-liv.se/2022  bilagor till anmalan/answer on rejektion.pdf

Plötsligt 14 dagar senare, 6.12.2022, skickar EU ytterligare ett avslag på samma anmälan. Men här nämns med lika irrelevanta argument också klagan på att MKB-direktivet inte får gälla för vkv i Sverige. EU kommenterar inte vårt dokument av beslut från regeringen att MKB-direktivet  inte gäller för vindkraftverk. EU-kommissionens meddelande att varken Maskindirektivet eller MKB-direktivet gäller för vindkraftverk i Sverige. Det kan aldrig godtas eftersom det strider mot gällande lag, är olagligt.

Suddenly 14 days later, on 6.12.2022, the EU sends another rejection of the same notification. But here is also mentioned, with equally irrelevant arguments,that the EIA-directive may not apply to vkv in Sweden. The EU does not comment on our document of the government's decision that the EIA-directive does not apply to wind turbines. The EU Commission's announcement that neither the Machinery Directive nor the EIA-directive applies to wind turbines in Sweden can never be accepted because it is against current law, is illegal.

                 Slutsats
EU-kommissionen meddelar att Maskindirektivet och MKB-direktivet inte gäller för vindkraftverk i Sverige.
I Sveriges Regerings beslut  I 6  2011 förbjuds att tillämpa EU-Maskindirektivets säkerhetsåtgärder vid rättslig prövning av tillstånd för vindkraftverk. Därmed har nästan 5000 vindkraftverk startats i strid mot gällande lag i Sverige.
Vi klagande motsätter oss det beslutet och kräver rättelse; antingen gäller
EU-bestämmelser varje maskin och varje beslut med stor påverkan på berörd allmänhetens miljö eller inte alls.

              Conclusion
The EU Commission announces that the Machinery Directive and the EIA Directive do not apply to wind turbines in Sweden.
In the Swedish Government's decision I 6 2011, it is forbidden to apply the safety measures of the EU Machinery Directive in the legal examination of permits for wind turbines. Thus, almost 5,000 wind turbines have been started in violation of the current law in Sweden.
We, the appellants, oppose that decision and demand rectification; either applies EU regulations every machine and every decision with a major impact on the environment of the public concerned or not at all.
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Här är två pdf-filer om elförsörjningen i Sverige  http://www.helgaro-liv.se/Sveriges elförsörjning.pdf   och den tillhörande videon
Besök hos Doris i Krokek 3 maj.mp4  Videon är 5 minuter lång men den bör ses av alla som inte förstår hur skadligt ljud och blink från maskinerna är.
På YouTube https://youtu.be/2esmrKSjHHo   går det snabbare att se videon. Nu förstår du kanske varför jag håller på med det här.
och en om Klimatet  Klimatkatastrofen.pdf

MKB-skandalen
EU:S underrättelse om brott http://www.helgaro-liv.se/Formell underrättelse.pdf och Sveriges svarhttp://www.helgaro-liv.se/SE svar 2020.pdf

9.1.2022
Viktig information till Sveriges allmänhet
2.8.2021 tvingade EU åter den svenska staten att ändra sin rättshantering som inte har medfört det för medborgarna lagstadgade inflytande över frågor som rör miljön enligt EU-direktiv MKB (miljökonsekvensbeskrivning). https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/genomforandet-av-mkb-direktivet-i-plan--och_H801CU24#stepBeslut
OBS. skriv ut hela länken.
Nu skall inflytandet stärkas genom att i PBL (plan och bygglagen) införa en tvingande bestämmelse att området där uppförande av vindkraftverk sker skall först planläggas med en detaljplan innan maskinerna får uppföras. Planen måste godkännas av berörd allmänhet. Allmänheten kan aldrig godkänna planen om inte maskinerna uppfyller alla säkerhetskrav som gäller enligt EU Maskindirektiv men som hittills, på olaglig order från regeringen, inte får tillämpas vid rättslig prövning av tillstånd för vkv. Kraven är bl.a. att maskinen måste vara CE-märkt, att tillverkaren har presenterat en säkerhetsanalys där ett säkerhetsområde som inte får beträdas har angetts, att i det fall där medborgare inte kan hindras att beträda säkerhetsområdet området skall inhägnas. För mera information maila valab@helgaro-liv.se
Bernd Stymer

11.1.2022
Tillägg till - Viktig information till Sveriges allmänhet, 9.1.2022
Eftersom en så viktig information som kan klassa hela landets samlade vindkraftverk att ha uppförts i strid mot gällande EU-MKB-direktiv från 2011, uppkommer nu frågan hur alla dessa över 4000 verk som har ställts upp utan att deras områden är detaljplanelagda är uppförda i strid mot gällande EU-rätt som är överställd svensk nationell rätt är olagliga. Kan en olaglig uppställd maskin köras lagligt?
Oavsett svar på denna fråga är det ett faktum att efter 2.8.2021, då riksdagsbeslutet om detaljplaneläggning vann laga kraft, får inget vindkraftverk ställas upp i områden som inte är planlagda.
Den berörda allmänheten bör nu kontakta resp. kommunfullmäktige och byggnadsnämnd och informera dessa om att lagändringen 2.8.2021 utgör ett hinder för att bygglov kan beviljas utan att en detaljplan för resp. område har upprättats och godkänts av berörd allmänhet. Befintliga bygglov och tillstånd är ogiltiga utan  godkänd detaljplan.
Statens medier SVT/SR och alla andra medier förtiger effektivt all information till allmänheten om denna viktiga lagändring. Media ser hela sitt engagemang om klimatförändringar hotad om åtgärden att minska landets utsläpp av CO2 genom utbyggnaden av vindkraftverk nu visa vara olaglig. Den sanningen måste tystas precis så som regeringens order(I 6, 17.3.2011) till domstolarna att inte tillämpa de skyddsåtgärder för maskiner vindkraftverk som anges i EU Maskindirektiv, vilket är ett flagrant brott mot Sveriges grundlag.
Media publicerar inga debattinlägg som är kritiska till deras ovetenskapliga skrämselpropaganda om snar katastrof. Inga erkända svenska vetenskapsmän och kvinnor får publicera sina forskningsresultat som motsäger katastrofen. SVT/SR vägrar offentlig direktsänd debatt i frågan.
Inte ens en så obetydlig skribent som jag får någonsin publiceras. Och när jag nyss hittat en läsekrets på Facebook har jag nu stängts av där.
Jag har ju en hemsida  https://www.helgaro-liv.se där alla kan läsa mina texter, men den försvinner i oceanen av andra sidor. Hur får jag folk att gå in där och sedan maila mig valab@helgaro-liv.se frågor, ge hjälp?
Vi fortsätter
Bernd Stymer
 
 
 

Här är, data om klimatet http://www.helgaro-liv.se/Klimatet2018.html
 

Hoppa över slutsatsen nedan.
Jag har gått med i Facebook igen "vindpinad klimat" https://www.facebook.com/profile.php?id=100071351831817  och gör att nytt försök att få mina texter publicerade därför att politiken har sett till att media kastar allt jag skriver bara i papperskorgen. Naturligtvis därför att texterna är för farliga om folk får läsa dem. Då kanske de förstår att de blivit lurade, blir förbannade och väljer bort alla klimatskojarna i nästa val

Här är några av de senaste farliga texterna. Om jag fått svar på mina frågor är det "goddag yxskaft".

15.12.2020
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
registrator@regeringskansliet.se
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
Till
Sveriges regering
             När kommer häxbränning att återupptas?
För inte alls så länge sedan hade kungamakten med kyrkans hjälp skrämt befolkningen så till den milda grad så de stackarna var vettlösa av skräck för att drabbas av den onde och helvetet. Pest, krig, hungersnöd, missväxt ökade på skräcken. Inga böner hjälpte. De skrämda beslöt att rädda sig genom att bränna udda folk på bål. Sådana var så lätta att hitta så barn kunde peka ut dem. Sedan kom freden, potatisen, järnvägen och socialismen som räddare från nöd och elände. Nöden ja, men eländet med skrämseln satt så djupt så att befolkningen fortfarande var vettskrämda missmodiga typer.

            Nuförtiden hotar ny coronapest och ny djävul när kyrkans gamla fått lov att begå självmord då kyrkan släppt tron med hänvisning till att i vår kyrka får vem som helst tro vadsomhelst.
           Men den onde dör ju aldrig, utan nu har den bara bytt namn till koldioxid, kort CO2, preciserad som mänskligt utsläpp av CO2. Namnbytet är genialt om ondskan vill utrota alla människor därför att varje människa andas ut CO2 och därmed begår dödssynden att öka CO2 i atmosfären. Att hålla andan hjälper inte. Den skrämde läsaren kan ju försöka rädda sig på det viset. När nu den gamla kyrkans prästerskap också har utplånats har den odödligt onde fått ett nytt hjälpande gäng i form av en uppsjö av blint lydande så kallade journalister som sprider djävulens budskap om katastrof till de lättskrämda genom dagligt tjat om klimatförändring. Det nya djävulskapet är också effektivt då alla växter och därmed alla djur kommer att dö när CO2 minskas tillräckligt. En win-win situation för det onda eller Gefundenes Fressen för fanskapet.

Det lättskrämdas rike styrs av en lika skrämd regering som har till uppgift att skydda befolkningen från ondskan. Det har de dumskrämda där Lövruskor, Bovlund, Ljugerman, Dumberg försökt att göra sedan12 år med subventioner till maskiner vindkraftverk, till solpaneler, till elcyklar och andra pålagor som befolkningen tvingas betala för att minska landets utsläpp av mänskligt CO2. Bevisligen har inget hjälpt. Landets utsläpp ökar hela tiden. Fanskapets inflytande ökar så till den milda grad så att de skrämda nu beslutat att avskaffa säker el som är grunden för nuvarande samhället.

Så kan vi rättskaffens inte ha det. Är det inte på tiden att vi åter försöker att kväsa den onde genom att bränna folk på bål? Delinkventer att steka finns det gott om. Ta t.ex. alla som skrattar åt dumheten att tro att livets gas CO2 kan skapa en klimatkatastrof. Det kan bli många fina brasor. Även nuförtiden har barn lätt att peka ut häxor som bör stekas.
Därför ställer jag frågan:
När kommer häxbränning att återupptas
Svar emotses snarast
B.Stymer

3.3.2021
Om klimatförändringen.

Varför detta tjat om att klimatet ändras?
Det vet väl alla som har något att tänka med. De som inte har det borde titta ut genom fönstret och se att det ändras.
Klimatet ändras varje sekund och har gjort så i miljoner år. De som har lyssnat i grundskolan fick reda på hur och varför ändringen sker.
Medier vägrar alltid att nämna fakta om klimatet och tubbar läsarna att tro på klimatkatastrof beroende på att mänskligt
utsläppt CO2 leder till en katastrofal uppvärmning av atmosfären.
Här är fakta om uppvärmningen.

 

Varför ljuger medier om uppvärmning?
Alla läsare som följt informationen om klimatändringen har noterat att tidningen The Guardian driver tesen om katastrofen in absurdum. Där är det mesta ren lögn som en mängd författare till s.k. undersökningar får betalt för. Varför måste medier upprepa dumheterna?
Varför informerar medier inte om den kommande katastrofen då befolkningen kommer att vara utan säker el om politikerna får hållas med sitt stolleprov om förändring av hela samhället till ett s.k. fossilfritt eller hållbart sådant.
Varför inte visa fakta från Svensk Kraftnät Kontrollrummet 1.2.2021

 

Där visas att energiministern ljuger och att landets produktion av el inte räcker när det är kallt och det blåser lite.
Medier borde fråga politiker hur elförsörjningen som redan är för liten kommer att räcka när kärnkraften beslutat av en minoritet i Riksdagen skall stängas 2040.
Medier borde upplysa politiken om att graferna från Svensk Kraftnät Kontrollrummet visar att vattenkraften kan maximalt ge
12600 MW vilket redan nu inte kan helt balansera dagens el från 4200 vindkraftverk, än mindre när all el från kärnkraftverken skall ersättas av över 8 000 tusen nya vindkraftverk som även de ger el bara när det blåser medan samhället måste ha el varje sekund.
Grafen kan också visa att all el från vindkraftverken oftast exporteras när det inte är kallt. Vilket innebär att medborgarna har tvingats betala miljarder för något som de inte fått nytta av utan bara fått tinitus och sin natur förstörd.
https://www.energiforetagen.se/statistik/kraftlaget/  visar att hälften av vattenkraften redan är förbrukad i februari.

Varför inte informera om fakta som vetenskapen visar om uppvärmningen av atmosfären?

Tyvärr går vi mot kallare klimat och definitivt mot en ny istid precis som jorden har gått 10 gånger den senaste miljonen år.
Media borde informera om att uppvärmningen avstannade 1998 vilket visas av mätningar från satelliter.
Media borde informera om att vetenskapliga försök visat att andelen CO2 i atmosfären borde höjas till över 600 ppm för att optimera jordens växtlighet.
Nu när mänskligheten har plågats ett helt år av Coronaepedemin, vilket lett till att mänskligt utsläpp av CO2 genom flyg, motortrafik, arbete, o.s.v. har minskat runt hela jorden, borde media fråga efter satellitmätningar av atmosfärens temperatur. Om det då visar sig att ingen förändring kan mätas faller hela IPCC:s skrämselpropaganda, faller också hela de skrämdas politik om nödvändigheten av att förändra samhället, faller behovet att bygga vindkraftverk. Startas sedan de stängda kärnkraftverken igen faller behovet av el från vindkraften och behovet av nya kraftledningar. Tillsammantaget faller nödvändigheten att medborgarna tvingas betala uppemot 1000 miljarder. 3.3.2021 meddelar IEA att ” Världens utsläpp är på väg tillbaka till samma nivå som före pandemin – och till och med högre.”
 Sedan kan vårt samhälle ta sig ur den systemkollaps som vi nu ser varje dag.
Regeringen måste svara på frågan med vilka åtgärder vårt samhälle omedelbart skall återställas från vanföreställningen om farligt CO2 i atmosfären.
Medier borde hålla sig för goda för att sprida lögner och för att vilseleda läsare om ett hot som inte finns..
B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 
 
 
 

7.4.2021
Till
Sveriges regering.
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
m.registrator@regeringskansliet.se
registrator@energimyndigheten.se
registrator@naturvardsverket.se
och riksdagspartierna

Med anledning av regeringsbeslut om att hela samhället skall ställas om till ett ”grönt” samhälle, begär jag härmed om information i nedanstående frågor med stöd av grundlagen.

På energiområdet hotar denna ”gröna” omställning bevisligen hela det nuvarande samhällets existens genom att skapa brist på säker el för medborgarna. Det visades klart 3.2.2021 i Kontrollrummets statistik.

Den enda anledning som regeringen hittills har angivit är att FN:s IPCC i s.k. Modeller påstår att mänskligt utsläpp av CO2 värmer atmosfären, vilket skulle leda till katastrof.

IPCC publicerar sin obevisade hypotes om katastrofen i en ”Sammanfattning för politiker”. Denna formuleras ”ord för ord” i veckolånga förhandlingar mellan delegater för c:a 130 länder, d.v.s. av politiker och deras beordrade tjänstemän men inte av vetenskapsmän.

1. Härmed begär jag information om vilka personer som representerade Sverige i arbetet med senaste ”Sammanfattning”.
2. Vilka meriter har dessa personer beträffande vetenskapen om CO2:s verkan?
3. Då dessa personer företrätt Sverige har de givetvis erhållit instruktioner från regeringen. Härmed begär jag kopia av dessa instruktioner.
4. Det politiskt livsviktiga beslutet om förändringen av hela samhället rör alla riksdagspartiers politik. Då denna förändring redan nu genomförs, vilket de statskontrollerade medierna SVT och SR dagligen sprider propaganda om, begär jag härmed kopia av de riksdagsbeslut, i vilka omställningen av samhället har beslutats i Riksdagen.

Högaktningsfullt

B.Stymer
Helgarö Väla 3
64592 Strängnäs

9.6.2021

Skickat till Svenska Dagbladet

Ojdå!
Ett svar.
De flesta jag skriver till och om vågar inte svara.
Men tack för svar.
Det där med forskning har journalister svårt fö.
Inte på ett enda universitet i Sverige eller någon högskola bedriver enligt egen utsaga vetenskaplig forskning i frågan om mänskligt producerad CO2 värmer atmosfären och därmed klimatet.
Alla dessa instanser tycker något och på min fråga vad hänvisar alla till IPCC som heller inte har genomfört ett enda sådant vetenskapligt försök.
Fråga får du se.
Men du borde svara på frågan varför t.ex. Gösta Walin, Gösta Pettersson, Hans Jelbring, Wibjörn Karlén, Nils-Axel Mörner, Carl-Gustaf Ribbing och Fred Goldberg., Valentina Zharkova,, Camille Veyres m.fl har fel när de i utfört forskning konstaterat att mänskligt CO2 inte kan uppvärma atmosfären.
Och förklara varför Henrys lag är fel när den visar att mänskligt CO2 inte kan påverka klimatet.
Men det är väl för mycket begärt.
Läs Elsa Widdings bok istället.
Till slut måste du sluta med att kalla folk för något så fånigt som klimatförnekare, om inte så har jag rätt att kalla dig idiot.
Naturligtvis ändras klimatet ständigt. Det borde du också kunna kolla om du ids titta ut genom fönstret tillräckligt ofta.
Mvh
B.Stymer

7.5.2021
Information skickat till varje kommun.
Sveriges regering förklarar krig mot befolkningen.
Sveriges regering har gett Naturvårdsverket och Energimyndigheten uppdraget att förklara krig mot befolkningen.
Kriget förklaras i ”Dokumentation av kartunderlaget i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad” och ”Fördelning av vindkraft mm” i vilka anges att vindkraftverk 2040 skall ge 90TWh för vilket krävs över 10 000 nya 4 MW-verk med 30-procentig driftsleverans. Om säkerhetsområdet runt varje verk är 250 000 m² blir det inte mycket kvar för befolkningen att bo och leva på. Eftersom forskning har konstaterat att bl.a. infraljud från maskinerna skadar människor på avstånd av 10 km undkommer ingen från att skadas.
Detta vore vansinne om det genomfördes. Det måste åtminstone landsbygdens befolkning skydda sig emot.
Bakgrunden till kriget är att politiker låtit sig skrämmas från vett och sans av ett påstående att den försvinnande lilla delen livets gas CO2 i atmosfären värmer den till en katastrof. Trots att påståendet motsägs av befintlig vetenskap tror de vettskrämda på en politisk förenings, FN:s, gissning i form av s.k. datamodeller om framtida klimat.
Landets statsbärande stora parti har tillåtit det minsta partiet med mål att stänga all nyttig kärnkraft att diktera den livsviktiga energipolitiken. Den senaste stängningen av ett kärnkraftverk fick till resultat att svensk el inte räckte för landets behov 2.2.2021. Se Svensk Kraftnät, Kontrollummet,
 http://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
Här visas varje dag att elen från vindkraftverk normalt exporteras och inte gör nytta i landet. Vem som helst kan kontrollera det.
Skrämda politiker vill skada befolkningen till liv och lem i ett skövlat landskap så att rika markägare, Kineser, utländska pensionsfonder, m.fl. skall kunna berika sig på svensk el. Inte en enda krona av den elproduktionen tillkommer befolkningen.
Pågående skövling får fortgå trots att befolkningen skall skyddas av lagar; Grundlagen, Miljöbalken, EU-lag, Maskindirektiv, Åhuskonventionen, Lagen om mänskliga rättigheter, m.fl. Faktum är att landets pågående miljöpolitik förbjuder alla lagliga hinder för utbyggnaden av vindkraftverk i Sverige. Inte ens grundlagens bestämmelse om att domstolar måste stå fria mot politiken får enligt regeringsorder I 6, 17.3.2011 gälla vid prövning av tillstånd för vindkraftverk.
Det är lätt att vränga lag om biologisk mångfald eller skyddad hälsa, men Maskindirektivet förbjuder klart och tydligt att maskiner som KAN skada människor får startas därför att maskinens stora propeller alltid utgör livsfara.
I utlandet kräver tillverkarna alltid att maskinerna inhägnas eller också förbjuds folk att beträda skyddsområdet runt maskinen eftersom Allemansrätten inte finns där. I Sverige har regering helt enkelt befallt domstolarna att strunta i skyddsbestämmelserna i Maskindirektivet. Därför körs varenda ett av de över 4000 befintliga verken i Sverige olagligt och borde omedelbart stängas vilket är fullt möjligt då el från maskinerna inte används i landet. Om sedan lögnen om olönsamhet av kärnkraften leder till insikt att omedelbart öppna det senast stängda moderniserade kärnkraftverket, har landet säker el till dess ny billig kärnkraft kan byggas.
Naturligtvis anmäldes redan 27.2.2011 svenska staten till EU-kommissionen för fördragsbrott att inte tillämpa säkerhetsbestämmelserna i Maskindirektivet vid maskiner vindkraftverk. CHAP(2011)00872. Men anmälan åkte i papperskorgen när EU inte brydde sig om att kontrollera alla bevis bl.a. i form av foton och enbart per brev frågade svenska staten som ljög rakt av 22.7.2011, A2011/2588/RS att Arbetsmiljöverket tillämpade direktivet på rätt sätt.
De styrande kräver att el skall produceras ”hållbart och fossilfritt” samtidigt som de vill avskaffa den alldeles hållbara och fossilfria kärnkraften med maskiner som inte håller längre än 15 år och måste ersättas av större maskiner som alltid kräver nya större fundament, nya elledningar, större skövling av naturen, nya rättsliga tillstånd.
Befolkningen kan inte godta att de styrande missbrukar sin makt till att skada den.
Därför är det så viktigt att fullmäktige i kommunerna gör bruk av sin rätt att inte tillstyrka nya vindkraftverk.

Bernd Stymer
Helgarö, Väla3
64592 Strängnäs
0152 80107
070 2484231

Kompletterande information kan lämnas till varje kommunfullmäktigemöte och till varje ledamot.

12.2.2021
Till
Granskningsnämnden
granskning@svt.se
 

Anmälan av brott mot sändningstillstånd.

Sveriges energiminister symboliserar det farliga hotet om elbrist, när han inte vet bättre än att fara med osanning i SVT 30 minuter 10.2.2021.
Där påstod han att: - när vi hade 11 kärnkraftverk, importerade vi massor med kolel från Polen - vilket är en häpnadsväckande osanning därför att den är så lätt att kontrollera. När reportern frågade om varför kärnkraften stängs svarade ministern
 – vi har också stängt några vindkraftverk utan att ni frågat om det i programmet 30 minuter -. Då borde en påläst reporter frågat – vilka vi? Har ministern egna verk? Staten har bara verk via sitt företag Vattenfall. Har de stängt verk? Varför då? Har naturen återställts efter nedmonteringen så som lagen kräver?
Men programledaren ställer inga följdfrågor och ger därmed ministerns osanningar sanningens prägel.
Programledaren borde enkelt ha studerat fakta i förväg att sedan senaste stängning av ett kärnkraftverk och sedan kylan kom Sveriges elproduktion inte räckt till en enda dag utan import av kolel från kontinenten trots att det blåser bra. Och sedan ställt frågan till ministern hur det är tänkt att få el efter 2040 när alla kärnkraftverk har stängts och all el skall komma från vindkraftverk bara ibland när det blåser.
Här visas med all tydlighet att det krävs en offentlig debatt i frågan hur Sverige skall klara eltillgången i framtiden.
Att den inte klaras just nu är uppenbart
SVT är förbjuden att sprida lögner..
 Bernd Stymer
Helgarö, Väla #
64592 Strängnäs
 

14.1.2021

Till
Riksdag, regering
Politiska partier
Media

Nödvändig minskning av farligt utsläpp av CO2.
FN och IPCC:s allvarliga varning för en klimatkatastrof förorsakad av mänskligt utsläppt CO2 har redan tvingat den svenska regeringen till beslut om en ändring av hela samhället till 2040.
Uppenbart måste denna omställning av samhället ske fortare och mera genomgripande an beslutat därför att varken IPCC eller regeringen har räknat med den stora mängd farligt CO2 som varje människa släpper ut i sina andetag. Faktum är att människan ökar luftens halt av CO2 mellan in- och utandning med 100%. Det är lätt att inse att denna farliga ökning inte får negligeras som gör det nödvändigt att påskynda omställningen.
Frågan uppkommer då med vilka medel regeringen kan minska eller helt eliminera att andelen CO2 i luften ökar genom andning.
Faktum är att Sveriges befolkning med sin utandning ökar landets utsläpp med 3,15 miljoner ton CO2 årligen medan utsläpp per capita i världen är 4,93 ton utan hänsyn till andning.
Även om målet om det fossilfria samhället utan utsläpp av CO2 har beslutats är ett plötsligt förbud att helt stoppa denna ökning genom ett plötsligt förbud att andas inte förenligt med kravet på individens goda hälsa, men en gradvis anpassning till minskning av andning är fullt möjligt genom regeringens goda hantering av medborgarnas hälsa så som den visat i handhavandet av Coronapandemin. Med hjälp av subventioner till de medborgare som håller andan kan onödig andning minskas. Subventioner har alltid tidigare hjälpt regeringar att tvinga på folk eventuellt obehag och därför kan de här i form av kontant betalning få folk att andas mindre eller bara ibland. Men man vet ju hur folk är. Därför behövs kontrollanter som med stämpel på någon lämplig kroppsdel markerat att vederbörande har minskat sin andning. Har systemet lyckats förhindra all andning är problemet med mänskligt utsläpp av CO2 löst. Medborgarna kommer med stolthet visa upp att de är certifierade kvart- halv- eller helandlösa.
Med förtjusning kommer medborgarna att njuta av att riksdagsledamöterna andas mindre och talar ännu mindre. Och radio och TV kommer att bejublas när deras pladder tystnat. Vilken lisa att slippa allt evinnerliga ointressanta snack.
Regeringen bör ordna att plakat sätts upp överallt, även i Riksdagen, med text ”Håll andan” till skillnad från det vanliga ”Håll käft”.
Eftersom Sverige är förebild för alla jordens folk kommer landets begränsning av medborgarnas andning att väcka sådan beundran att alla folk håller andan och till slut inte andas alls. Då sker inte heller någon annan mänsklig verksamhet som släpper ut farligt CO2 och hela problemet med det farliga CO2 är löst.
Beakta att det här inte är fråga om ”växthusgaser” utan enbart CO2 i utandningsluft. Tillägg bör därför göras för andra utsläpp av gaser från människan. Hur stor dessa utsläpp är har inte beräknats på grund av svårighet att mäta individernas olika utsläpp av andra mindre nyttiga gaser än livets gas CO2.

Bernd Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 

13.5.2021
Information skickad till varje kommun
Grundlagens kommunala självstyrelse.
Trots att all el från svenska vindkraftverk oftast exporters och inte förbrukas i landet har regeringen gett Naturvårdsverket och Energimyndigheten genom två order ”Dokumentation av kartunderlaget i den nationella strategin för en hållbar vindkraftsutbyggnad” och ”Fördelning av vindkraft mm” uppdraget att förbereda utbyggnaden av ytterligare 90 000 TWh från 10 000 nya 4 MW-verk med
30-procentig leveranssäkerhet. Exporten av elen kan kontrolleras varje dag i Svensk Kraftnät, Kontrollummet,
 http://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
Trots att den elen inte gör nytta i landet tvingar lagarna om elcertifikat och om s.k. kvotplikt befolkningens elanvändare att subventionera ägarna till verken, rika markägare, Kineser, utländska pensionsfonder, m.fl. att berika sig på den elen. Inte en enda krona därav tillkommer hela befolkningen.

Lagar som tvingar på befolkningen avgifter gäller alltid medan lagar som skall skydda befolkningen från att skadas av farliga maskiner vindkraftverk aldrig får gälla enligt regeringens order I 6, 17.3.2011 till domstolarna att de farliga maskinerna vindkraftverk inte behöver följa säkerhetsföreskrifterna i EU:s Maskindirektiv.
Över 4000 befintliga verk i Sverige körs i strid mot direktivets förbud om de KAN skada och borde därför omedelbart stängas, vilket är fullt möjligt då el från maskinerna inte används i landet. Om sedan lögnen om olönsamhet av kärnkraften leder till insikt att omedelbart öppna det senast stängda moderniserade kärnkraftverket, har landet säker el till dess ny billig kärnkraft kan byggas.

Naturligtvis anmäldes redan 27.2.2011 svenska staten till EU-kommissionen för fördragsbrott att inte tillämpa säkerhetsbestämmelserna i Maskindirektivet vid maskiner vindkraftverk. CHAP(2011)00872. Men anmälan åkte i papperskorgen när EU inte brydde sig om att kontrollera alla bevis och enbart per brev frågade svenska staten som ljög rakt av 22.7.2011, A2011/2588/RS att Arbetsmiljöverket tillämpade direktivet på rätt sätt.
De styrande kräver att el skall produceras ”hållbart och fossilfritt” samtidigt som de vill avskaffa den alldeles hållbara och fossilfria kärnkraften med maskiner som inte håller längre än 15 år och måste ersättas av större maskiner som alltid kräver nya större fundament, nya elledningar, större skövling av naturen, nya rättsliga tillstånd.
Befolkningen kan inte godta att de styrande missbrukar sin makt till att skada den.
Därför är det så viktigt att fullmäktige i kommunerna gör bruk av sin rätt att inte tillstyrka nya vindkraftverk.

Bernd Stymer
Helgarö, Väla3
64592 Strängnäs
0152 80107
070 2484231

Kompletterande information kan lämnas till varje kommunfullmäktigemöte och till varje ledamot.

23.6.2021

Varför tjata om utbyggnaden av vindkraftverk?

Naturligtvis därför att det är det största politiska övergreppet mot befolkningen någonsin med förevändning att övergreppet räddar klimatet genom att minska landets utsläpp av CO2.
Alla vi som inte tar IPCC:s domedagsprofetior om klimatkatastrofen på allvar har svårt att till allmänheten sprida vår skepsis som bygger på beprövad vetenskap presenterad av Gösta Walin, Gösta Pettersson, Hans Jelbring, Wibjörn Karlén, Nils-Axel Mörner, Carl-Gustaf Ribbing, Fred Goldberg, Valentina Zharkova, Camille Veyres m.fl har fel när de i utfört forskning konstaterat att mänskligt CO2 inte kan uppvärma atmosfären.
Svenska medier vägrar att informera allmänheten sakligt och blockerar varje fri debatt om klimatet.
Sveriges politiska beslut att minska landets utsläpp av CO2 genom utbyggnaden av vindkraftverk grundas inte på något vis av vetenskapliga studier utan är enbart ett
eko av IPCC:s tyckande utan stöd i vetenskaplig forskning.
Väder och vindkraftverk kan folk se och personligen förhålla sig till, men inte klimat som förutsätter långtids vetenskapliga studier vilka befolkningen inte ser utanför sina fönster.
Därför är det så svårt att avslöja osanningen om IPCC:s katastrofvarning.
Om övergreppet med utbyggnaden av vindkraftverk kan avslöjas kommer även IPCC:s klimatnoja att falla.

B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs

Till
SvD
debatt@svd.se

På kort tid har SvD publicerat tre artiklar under ” Debatten om vindkraften” i vilka professorer och docenter i bl.a. entrepenörskap, fastighetsekonomi och miljöekonomi uttrycker positiva åsikter om nyttan med utbyggnaden av vindkraftverk. Att alla deltagare uttrycker samma inställning är ingen debatt. Det kan inte godtas att en tidning som anser sig vara ” Sveriges kvalitetssajt för nyheter” på så sätt vilseleder och bedrar sina läsare med ren propaganda för en företeelse som plågar en stor del av den svenska befolkningen.
Då SvD skriver ” Välkommen till oss på SvD Debatt! ”vill jag som vanlig medborgare framföra kritiska invändningar mot utbyggnaden av vindkraftverk och därmed ge SvD chansen till en verklig debatt istället för propaganda.
En seriös debatt måste grundas i sakförhållanden, inte i allmänt tyckande.
       Faktum är att riksdagen 2009 när Sverige hade ett besvärande stort överskott av CO2-fri el från vatten- och kärnkraftverk beslöt att främja utbyggnaden av vindkraftverk (vkv) för att minska landets utsläpp av Co2 för att därmed rädda klimatet.
      Faktum är att riksdagen, för att kringgå grundlagens villkor för beskattningsrätt, skapade en ”avgift” som tvingade befolkningen att betala för utbyggnaden.
       Faktum är att el från vkv aldrig har utnyttjats i landet. På Internet visar Svensk Kraftnät, Kontrollrummet, att el från de befintliga 4400 vkv med få undantag alltid exporteras.
       Faktum är att el från vkv genom sin väderberoende intermittens skadar befintliga elnät och gör det nödvändigt att bygga särskilda nät för vindel med kostnad av hundratals miljarder för befolkningen.
       Faktum är att aldrig någonsin landskapet sprängts sönder för byggen av ställplatser och vägar för bygget av vkv. Aldrig någonsin har i naturen nödvändiga vattendrag skadats så som skett vid bygget av vkv. Onödig el från vkv skövlar svensk natur för all framtid.
       Faktum är att onödig el från vkv har medfört att miljoner fåglar, fladdermöss, insekter har dödats och lett till en minskning som vem som helst som iakttar naturen kan konstatera.
        Faktum är att onödig el från vkv har medfört att befolkningen drabbats av elbrist under kalla vinterdagar, se Kontrollrummet 2.2.2021. Svensk Kraftnät varnar för allvarlig elbrist även på sommaren.
        Faktum är att onödig el från vkv skadar närboendes hälsa.
Sveriges politiskt styrda förvaltningsapparat vägrar att tillämpa internationell erkända skyddsåtgärder för ljudskador från vkv och skador av oskyddade maskiner.
       Faktum är att bygget av vkv alltid ökat landets utsläpp av CO2 då den mängd CO2 som bygget av vkv skapar aldrig kan gottgöras av el från vkv under dess gångtid.

Det är troligt att de lärde som skrivit i SvD i ämnet inte känner till dessa fakta, men trots det är fakta en nödvändig del i det som kan kallas debatt.
Men debatten om vkv är endast ett sidospår av den verkligt allvarliga debatten om klimatet som alla medier, inklusive SvD, alltid vägrar att delta i.
Varför denna vägran?
Som vanlig medborgare är jag, försiktigt uttryckt, förvånad över att det i min stat,
som kallar sig demokrati, är förbjudet att i media publicera avvikande åsikter i en fråga där hela samhället skall politiskt ändras.
Medias vägran att låta de lärda som bevisligen har kunskap i sakfrågan klimat komma till tals stinker nazism.
Är information från Gösta Walin, Gösta Pettersson, Hans Jelbring, Wibjörn Karlén, Nils-Axel Mörner, Carl-Gustaf Ribbing, Fred Goldberg, Valentina Zharkova, Camille Veyres m.fl att mänskligt CO2 inte kan uppvärma atmosfären så farlig för en politisk uppfattning om klimat att den måste förtigas?
Det motsätter jag mig. Det vore döden för vår demokrati.
Det är troligt att SvD även denna gång vägrar en debatt genom att låta bli att publicera ovanstående.
Men det betyder inte allt därför att texten lever vidare på Nätet.

Bernd Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slutsats
I 10 år har jag med lagens hjälp försökt att stoppa vindvansinnet.
Förgäves.
Efter ett ganska ansträngande yrkesliv ville jag uppleva min ålderdom i lugn och ro här vid Mälarens strand, den vackraste platsen som jag känner till.
Men det fick jag inte när staten gav svenska Kyrkan lov att ställa en monstermaskin, ett vindkraftverk, nere vid stranden utanför mitt köksfönster.
Nej, aldrig i livet skulle jag låta fördriva mig från mitt hem. Inte en gång till.
Det tog mig och mina grannar 6 år att förhindra eländet. Men inte räddades vi av omtanke om medborgarnas hälsa eller av omtanke om vår underbara natur, inte av att lagar efterlevs, inte av att någon som helst nytta med bygget förelåg, utan av en örn, en sketen fågel, som den korrupta svenska rättshanteringen hänvisade till och upphävde bygglovet.

Varför måste då vindvansinnet stoppas?
1 utförande av riksdagsbeslutet 2009 strider mot lag, svensk grundlag, Miljöbalk, Maskindirektivet, århuskonventionen.
2 det finns inget behov av el från vindkraftverk då Sverige redan har ett stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el.
3 jag betalar villigt skatt, men när Riksdagen tvingar mig att betala en avgift för onödig vindel och som stoppas direkt i redan rika vindbyggares fickor, är detta ett brott mot själva grunden för vår demokrati.
4 bygget av maskinen ökar alltid landets utsläpp med tusentals ton CO2, aldrig minskar det.
5 ingen som helst nytta för befolkningen medför utbyggnaden, endast skada på närboendes hälsa och obotlig skada på naturen.
6 det är enbart ett löjeväckande påstående som riksdagen 2009 grundade sitt beslut om utbyggnaden på, att maskinerna skulle rädda klimatet.
O.s.v.

I 10 år har vi frågat tjänstemän, myndigheter, politiker och även domstolar efter den påstådda stora samhällsnyttan av utbyggnaden, men aldrig fått svar.

I 10 år har vi frågat tjänstemän, myndigheter, politiker och även domstolar efter bevis för att alla uppförda vindkraftverk i Sverige har påverkat klimatet, men aldrig fått svar.

Vi märkte att svensk rättshantering struntar helt i alla svenska lagar som skulle kunna hindra utbyggnaden. Sen försökte jag att stoppa vansinnet med EU-direktiv som gäller som lag även i Sverige.
Jag bevisade att ansvarig myndighet, Arbetsmiljöverket och Energimyndighet, har vägrat att tillämpa direktivet på maskiner vindkraftverk till att börja med genom att påstå att maskinen inte är en maskin utan en byggnad, och sedan genom att inte tillämpa de angivna skyddsbestämmelserna, inte utföra Marknadskontroller, inte CE-märka hela maskinen på uppställningsplatsen. De bindande bestämmelserna i Skyddsklausulen kastades helt sonika i papperskorgen. Ovanpå detta beordrade svenska regeringen M.Olofsson, att direktivets bestämmelser inte fick ingå i den rättsliga prövningen av tillstånd för maskinerna. Att domstolarna lyder ordern strider visserligen mot grundlagens bestämmelse om obundna domstolar, men det gäller inte heller i svensk rättshantering.
Min anmälan till EU-kommissionen om brott mot EU-konventionen kastades i papperskorgen när svenska regeringen intygade att Maskindirektivet tillämpades helt och hållet.
Min anmälan till FN, United Nations Economic Commission for Europe, som i åhuskonventionen, också lag I Sverige, stadgar att berörd allmänhet har rätt till information, rätt till medbestämmande i planer och program, rätt till obunden fri rättegång i mål som rör miljön, kastades i papperskorgen först efter det jag på deras inbjudan deltagit i en tribunal om vindkraftverk på Helgarö.

Riksdagsbeslutet 2009 medförde att svenska folket, alla elkonsumenter, drabbades av det största bedrägeriet någonsin, ett bedrägeri som egentligen är ett av staten sanktionerat rån.
Bedrägeriet har gjorts möjlig genom att det inte får diskuteras offentligt, inte av politiken och framför allt inte i media. Ordet vindkraftverk nämndes inte en enda gång i det ständiga tjatet inför senaste val, inte en enda gång fastän maskinerna plågar tusentals medborgare och förstör tusentals hektar av vår natur för all framtid.

 Vi medborgare ser nu att svensk politik släpper all vett och sans i en blockering som liknar mobbning i sandlådan. I den blockeringen, där all svensk politik har fastnat i att mobba ett enda partis väljare, kommer riksdagen inte att avsluta bedrägeriet.
Vi medborgare ser också hur vår stat har förfallit när 281 statsanställda tillåts bryta den lag som ovillkorligen förbjuder dem att i tjänsten agera politiskt utan att de omedelbart får sparken.

Vad återstår när ingen lag eller sandlådepolitiken skyddar svenska medborgare och den svenska naturen från att skadas av de farliga maskinerna vindkraftverk?
Lägga sig ned och dö?
Eller försvara sig.
Det finns bara ett sätt att skydda sig.
Självförsvar.
är det enda möjliga att skjuta sönder skiten?
Själv räddade mig en fågel från att hamna i fängelse.
Nu är det andras tur.

Bernd Stymer
 

åtgärder för att bekämpa vindvansinnet finns här men att stoppa det med lagliga medel är nästan omöjligt
#atgarder .
 Debatt


 
 

13.1.2020
Artikel.
Svensk politik i klimatets skugga.

Den som vet att gasen CO2 är livets gas, som är grunden för allt levande på jorden, förstår rent instinktivt att denna gas inte kan förorsaka en klimatkatastrof.
Att handskas med nuvarande allvarliga hysteri om förestående klimatkatastrof blir svårt om man inte godtar saklig information om livets gas. Sprider dessutom ekonomisk politiska världsomspännande krafter falska prognoser om räddning i syfte att berika sig genom frihandel under en världsregering, är medborgarens omdöme hjälplöst skadat
Grundläggande vetande om klimatet är det faktum att jorden vobblar runt solen i en bana som ändras periodiskt. Ytterst få människor i länder med ordnad skolgång betvivlar detta faktum när det gäller årstidsväxling av klimatet.
Trots det har även många av dessa människor låtit sig övertygas om att en klimatkatastrof, beroende på människans utsläpp av livets gas, är alldeles förestående. Den falska övertygelsen grundas i bristen på information från sakkunnig expertis till allmänheten när informationen har trivialiserats av lekmän på området som har tagit över debatten och när media har svikit sin uppgift att sakligt informera.
Jag är ingen vetenskapsman, men jag vet utan minsta tvekan varför vi nu har mörker och vinter. Jag vet utan tvekan att mängden livets gas i atmosfären inte är orsaken till detta.
Jag har lärt mig att andelen livets gas i atmosfären är 0,03 %, en förvånande liten del med en så fantastisk effekt att vara grund för allt levande, varenda människa, grässtrå, allt. För att förstå den allmänt drabbande klimathysteri, att livets gas kommer att förinta livet på jorden, har jag informerat mig om fakta att livets gas CO2 är del av en atmosfär med 78,1% kväve, 21,0% syre och resten spårgaser, 0,9 % Argon, vattenånga, gammal CO2, fossilt CO2 och ny CO2. Där endast den nya CO2 med koncentration av (15 ppm av en miljon) kan påverkas av mänsklig verksamhet.
Spelar det någon som helst roll att mänsklig verksamhet kan påverka klimatet så oerhört lite som att 15 påverkar 1 000 000, en miljon? En enda brinnande tändsticka kan inte värma ett helt rum.
Även om all havsis smälter stiger inte havsytan. Fyll en kopp med vatten och lägg in en isbit. När den smälter ökar inte vattennivån. Landisen på Grönland växer i ett nytt köldrekord. Även om haven stiger med 1 mm per år tar det tusen år att stiga 1 m. Land höjs och sänks. Efter att ha pressats ned av 4000 m tjock is under senaste istiden sjunker Skandinavien i söder och höjs i norr utan att havet höjs. I Stilla Havet sjunker de av vulkaner skapade atollerna ihop utan att havet höjs. Deltaområden vid stora floders utlopp i haven sjunker ihop utan att havet höjs. Ett varmare klimat med mera av livets gas ger större skördar mänsklig föda. Kallt klimat dödar människor inte varmt. Färre människor än förr dödas av extremväder nuförtiden.
"Väder och klimat kan vi människor inte göra mycket åt utan vi måste helt enkelt anpassa oss", skriver Professor Lennart Bengtsson, Sveriges internationellt erkända klimatforskare i boken "Vad händer med klimatet. En klimatforskares syn på jordens klimat."
Just det faktum, att atmosfären kan påverkas av människan i så oerhört liten grad och att det trots det har medfört en så omfattande och skrämmande kostsam hysteri, borde vara värt att debatteras.
Hur kan det komma sig att t.ex. vuxna välutbildade civilingenjörer medvetet sprider hysterin? Jag förstår att de som är fast i karriären inte hinner tänka efter, men alla andra? Det är skrämmande hur en så avgörande stor fråga som den om framtidens klimat kan avgöras av en generation bortskämda skolkande ungdomar.
Hur kan det vara möjligt att ett land som nyss lämnat fattigdom och elände genom flitigt arbete i världsledande företag, där man nyttjat avancerat vetande, plötsligt tappar vett och sans och låter sig ledas av klimatskojare inom politiken?
Varför skyddar inte gedigen utbildning från att drabbas av klimathysterin?
Är det utbildningens fel eller är det så att det ligger djupare som en följd av svenskens historia av lydnad inför överheten? Det är inte länge sedan folket tvingades stå och bocka med mössa i hand intör makten.
Det är inte mer än 20 år sedan svensken fick fullständig religionsfrihet.

Mera allvarligt för medborgarna är att klimathysterin beslagtagit skatteresurser för att minska landets utsläpp av CO2 och därmed åstadkommit brist på resurser för skola, vård och omsorg, hela välfärden. Var och varannan kommun tvingas nu att skära ned på stöd till dem som behöver mest, åldringsvården, skolan, hjälp till alla socialt utslagna. Nu fattas de miljarder som bekostat utbyggnaden av tusentals vindkraftverk som skulle minska landets utsläpp av CO2, de miljarder som bekostat solpaneler, de miljarder bidrag för elcyklar, bortkastade resurser när landets utsläpp, precis som andelen utsläpp i hela atmosfären, har ökat, inte minskat.

Det är obegripligt hur den politiska grundpelaren i moden svensk historia, låtit sig fångas av skojare i en liten teknikfientlig sekt och deras fobi att återgå till medeltidens mörker, isolering, fattigdom, svält och elände.
Ett stort politiskt parti med ambition att vara statsbärande kan inte ledas av personer som saknar den kompetens och det omdöme som krävs och som låter sig förblindas av vanföreställningar om politiska motståndare, om internationell politik, om klimatet.
Sådana personer är farliga för hela samhället.
Hur farliga de är framgår av att de utan tvekan och utan minsta stöd från medborgarna helt sonika konfiskerar 8 miljarder av skatterna för vård och omsorg och skänker dessa till FN, IPCC;s Gröna Fond som politiskt styrs av stater av vilka flertalet inte är demokratier utan ofta korrupta skurkstater.
Såhär kan inte Sverige styras i fortsättningen.

Det enda sättet att göra den obegripliga hysterin begriplig är en offentlig debatt i media. Debatten är alldeles nödvändig och måste ledas av statens Svt1 mellan ett fåtal äkta klimatforskare ledd av pålästa journalister och inte den vanliga debatten med allmänt käftande.

Det måste klarläggas vilka faktiska vetenskapliga bevis som stöder tesen att CO2 kan skapa en klimatkatastrof och inte bara godta politiska gissningar i form av vetenskapliga modeller där den vetenskapliga grunden förvanskas i sammanfattningar gjorda av politiker i IPCC:s styrelse.
Det måste klarläggas vilken nytta alla de tusentals miljarder skatter för att minska utsläpp av CO2 har åstadkommit.

Efter denna debatt måste det klarläggas vilket behov som finns för att fortsätta att använda skattemedel för att minska CO2-utsläpp.
Det måste klarläggas om det är nödvändigt att genom allmän beskattning av medborgare inskränka bilåkande, flygande, köttätande, resande, o.s.v.
Det måste klarläggas om befolkningen godtar att resurser tas från skola, omsorg, välfärd för att överföras till FN, IPCC i verkningslösa försök att minska halten CO2 i atmosfären.

Riksdagen har inte förmått genomföra en sådan klarläggande debatt om klimatet beroende på okunnighet i ämnet och en rigid politisk låsning till gissningar om framtidens klimat i form av IPCC:s modeller. Riksdagens rigida låsning är också en följd av att media vägrat utföra sin skyldighet att informera sakligt om faktisk vetenskaplig forskning istället för att låta lekmän trivialisera informationen om klimatet. Därför måste det till en ny sorts debatt där verklig klimatforskning som utförts i konkreta verifierade försök grundar de politiska beslut som tvingar befolkningen till eftergifter om klimatet.

Politiker måste inse att de inte kan tiga sig igenom problemen för att rädd landet från kommande politiskt kaos.

Bernd Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs

P.S.
Förord till media.
Medias vägran, att offentlig debattera invändningar till påståenden om klimatkatastrof beroende på andelen CO2 i atmosfären, hör hemma hos Stalin, Adolf, Mussolini men inte i vår demokrati.
Ingen förnekar att klimatet ändras. Det har det alltid gjort och kommer alltid att göra. Det som måste debatteras offentligt är frågan om människans verksamhet medför en snar klimatkatastrof genom ökat utsläpp av CO2 och om människan kan påverka klimatet genom att minska detta utsläpp.
Erkända klimatforskare vittnar om att de inte får offentligt kritisera de av IPCC lanserade gissningar i form av s.k. modeller om framtida klimat.
Det betyder att även denna min artikel inte kommer att publiceras, men jag skriver trots det i förvissningen om att Internet gör att mina tankar sprids trots allt motstånd från media och politik
 
 
 
 

15.11.2019
Till
Sveriges regering
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
registrator@regeringskansliet.se
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
För kännedom till
Media
Riksdagspartier

För andra gången svarar mig en departementssekreterare, Daniel Andersson, Johanna Lundgren, när jag med stöd av offentlighetsprincipen begär information om varför Sveriges statsminister tar skattepengar från skola och omsorg och skickar
8 miljarder till en s.k. grön fond i FN och information om namn på de politiker som står bakom beslutet.
Frågan varför han tar pengar besvaras med påståendet att jordens befolkning står inför en klimatkatastrof som orsakas av mängden CO2 i atmosfären som därför måste minskas. Påståendet är falskt och det borde alla som hade lyssnat i skolan veta, folkskolan, enhetsskolan grundskola, när läraren undervisade om att jordens ändrade klimat, sommar och vinter, berodde på omloppsbanan runt solen.
Det är märkligt att så många av dagens politiker inte lyssnade då. Nu inbillar de sig att klimatet kan ändras genom att bygga vindkraftverk i Sverige därför att andra politiker i FN, som av andra grunder inte lyssnat på vad som avgör jordens klimat, påstår att livets gas, CO2 som i atmosfären finns i alldeles för lite av, kan värma hela jorden så allt liv dödas. När vi frågar om och med hur mycket har vindkraftverken påverkat klimatet får vi naturligtvis inte svar.
Däremot är det inte alls märkligt att så många säger sig tro på politikernas klimatdumhet därför att de alla belönas därför med skattepengar och fina tjänster.
Men märkligt är också hur media sviker sin plikt att sakligt informera om den enkla sanningen om klimatet istället för att gå vilse i behovet av att älta snusk och rusk.
Sveriges regering och därmed hela Sverige befinner sig i fritt fall även utan klimatnojan, men den spär på fallet.
Varför låtsas regeringen att det finns bindande beslut i Parisavtalet att Sverige skall skicka pengar? Forskaren Lomborg har beräknat att om alla stater som undertecknat Parisöverenskommelsen verkligen genomför de åtgärder de lovat så kommer jordens klimat att eventuellt påverkas med 0,05 grader Celsius år 2010. För detta strunt skall vi medborgare godta att pengar saknas i skolan och på vården där främst våra gamla får lida i smutsiga sängar. Det gör vi inte.
Även denna min begäran om att inte kasta bort våra skattepengar kommer att hamna i papperskorgen.
Men när klimatet blir kallare efter 2020 kommer vi, som motsätter oss klimatdumheterna, att verka för att ansvariga politiker och medlöparna kommer att ställas till svars.
Med hjälp av Internet kommer det att vara möjligt.
B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs.
 

Varför ljuger statsministern?

16.10 2019
Till
Svenska regeringen.
forvaltningsavdelningen.registrator@regeringskansliet.se
registrator@regeringskansliet.se
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se
 och
statsminister Löven som inte kan nås via mail

Den13.10.2019 sa statsminister Löven i partiledardebatten att vindkraftverken nu producerar el utan subventioner.
Med anledning av detta uttalande begärde jag information av SEVAB Strängnäs Energi, enligt nedan;
14.10.2019
Till SEVAB.
Hej.
Jag är kund hos er.
Igår 13.10.2019 i partiledardebatten sa statsminister Löven att vindkraftverken nu producerar el utan subventioner.
Har således lagen om elcertifikat och lagen om kvotplikt upphävts?
Härmed begär jag kopia av den information i frågan som bolaget fått.
Om lagarna inte har upphävts begär jag information om hur stor elcertifikatavgift som SEVAB lägger på elen som säljs till mig.
Mvh
B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs

!6.10.2019 lämnade SEVab nedanstående svar:
Hej,

Lagen om elcertifikat har inte upphävts och alla som inte innefattas av något undantag är skyldig att betala elcertifikatavgift till sin elleverantör.
De produktionsanläggningar som blivit godkända och får stöd i form av tilldelning av elcertifikat behåller detta stöd under 15 års tid. Det innebär att t ex ett vindkraftverk får 1 elcertifikat för varje producerade 1000 kWh från att de blivit godkända och 15 år framåt. Därefter får de inte fler elcertifikat annat än om de kan visa på någon effektökning eller effektivisering som leder till ökad energiproduktion. Då skulle samma anläggning kunna få ytterligare tilldelning av elcert men då endast för ökningen.

SEVAB tar ut en elcertifikatavgift i våra elavtal baserat på marknadspriset på elcertifikat och lagstadgad kvotplikt helt transparent utan påslag. Har man avtal om Rörligt pris så är det månadens marknadspris på elcert som ligger till grund för elcertifikatavgiften under just den månaden. Elcertifikatavgiften för september var 1,58 öre/kWh exkl. moms d v s 1,98 öre/kWh inkl. moms.
Väljer man att teckna ett fastprisavtal hos SEVAB så baseras elcertifikatavgiften i avtalet på det marknadspris på elcert och de lagstadgade kvotplikter som gäller just då man tecknar avtalet. Denna avgift ingår sedan i det avtalade priset under hela avtalstiden.

Med vänlig hälsning
Martin
Kundkommunikatör
kundservice@sevab.com
0152-460 50

Ingen annan slutsats av ovanstående kan dras än att statsministerns påstående om vindkraft utan subventioner var osant och då vi medborgare har rätt att anta att statsministern är väl informerad om rätta sakförhållanden i Sverige är hans påstående ren lögn.
Då uppkommer frågan varför statsminister i Sverige ljuger rakt av i en fråga som plågar tiotusentals boende i närheten av vindkraftverk och där statsministerns regering har beslutat att ytterligare tusentals nya verk i framtiden kommer att plåga ytterligare tiotusentals närboende medborgare i ytterligare 15 år.
Bevisligen har statsminister och regering sedan 2009 erhållit information om att bygget av vindkraftverk alltid ökar landets utsläpp av CO2, aldrig minskar det så som beslutet att främja utbyggnaden grundades i riksdagen 2009.
Bevisligen har statsminister och regering sedan 2009 förgäves avkrävts dokumentation om hur mycket alla tusentals uppförda vindkraftverk i Sverige de facto påverkat klimatet och minskat halten CO2 i hela atmosfären, vilket var grunden för riksdagsbeslutet 2009.
Naturligtvis är orsaken till den uteblivna informationen det faktum att statsministern och regeringen hänvisar till en klimatkatastrof som aldrig kan inträffa orsakad av mänskligt utsläpp av CO2, livets gas som finns i en alldeles för liten del av atmosfären och som påstås ha egenskapen att kunna värma hela klimatet.
Nu när till och med NASA slutat ljuga om klimatet
https://www.naturalnews.com/2019-08-30-nasa-admits-climate-change-not-caused-by-suvs-fossil-fuels.html?fbclid=IwAR39U2Q8GKu9f7oKbg1xXo1prqyCtDe4KRPC_ZmNIAS7wzA0thoXh-h_A64
borde även Sveriges statsminister och regering sluta med det och istället lyssna till de råd som vetenskapen ger i form av ett upprop från 500 namngivna klimatforskare
Upprop-500Download att IPCC:s hot om klimatundergång är falskt.
Istället för farlig värme kommer en liten istid att drabba mänskligheten som lurats av sina politiker att inte vara förberedd.
Forskning av Valentina Zharkovavisar visar att klimatet kommer att kylas kraftigt efter 2020 beroende på minskning av solaktivitet i cykel om 30 år. Kyla dödar liv inte värme.

Att Sveriges statsminister i partiledardebatt 13.10.2019 inte vet att EU skänker Turkiet miljarder av medborgarnas pengar, är en beklagligt följd av bristande kunskap om utrikes förhållanden. Men att Sveriges statsminister ljuger i ett så allvarligt ärende där medborgarna i strid mot grundlagens bestämmelser om vad skatt är och hur den skall användas tvingas att betala bidrag, inte skatt, till vindkraften som inte gör den minsta nytta i landet utan bara skadar hälsa, liv och svensk natur, kan aldrig godtas.
Om nu vindkraftverken kan leverera ström utan bidrag är det självklart dags att avskaffa både elcertifikatavgift och kvotplikt. Varför skall medborgarna tvingas betala bidrag i ytterligare 15 år som inte ens ägarna till vindkraftverken säger sig behöva.
Svar emotses snarast.
Bernd Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
8.8.2019
Vi begär offentlig debatt om dessa frågor.

Till vilken nytta har befolkningen tvingats betala hundratals miljarder ovanpå skatten?
Till vilken nytta har befolkningen tvingats betala ytterligare en hel statsbudget för något som inte behövs i landet och som bara skadar befolkningen och naturen?

Bakgrund:
Inför miljökonferensen i Köpenhamn och Sveriges ordförandeskap i EU beslöt riksdagen 2009 att befolkningen skulle betala utbyggnaden av vindkraftverk i syfte att minska landets utsläpp av CO2 och därmed bidra till att rädda klimatet. Den moderatledda regeringen hade kommit till makten genom löften om skattesänkningar och därför kunde inte utbyggnaden finansieras på vanligt vis genom skattehöjning.
Riksdagen hade klart för sig att elen från vindkraftverk skulle bli alldeles för dyr och därmed inte kunna konkurrera med landets CO2-fria el från vatten- och kärnkraft på den fria elmarknaden. Den beslöt därför att gå utanför riksdagens lagliga rätt att beskatta befolkningen för rikets behov och beslöt att befolkningen utöver skatten skulle tvingas att med en avgift, elcertifikatavgiften, lag (2011:1200),  på varje förbrukad KWh finansiera utbyggnaden. Eftersom elmarknaden skulle vara fri och därmed bara den billigaste elen kunna säljas, beslöt riksdagen att åter rucka på lagligheten, lag (2011:1200),  och tvinga privata bolag som ville sälja el till medborgarna att först köpa 25% dyr vindel och först därefter den billiga elen.

Fakta.
Elcertifikatavgiften
Avgiften tillfaller enskilda och bolag utanför skatteredovisningen vilket innebär att dess storlek är medvetet dold för allmänheten. Myndigheter lämnar inte uppgift om det sammantagna belopp från 2009. En uppskattning anger beloppet till över 700 miljarder att jämföras med statens utgifter 2017 på 930 miljarder. Systemet medför att berättigad förnybar elproduktion kan erhålla stöd i ytterligare 26 år, oavsett dess värde i det svenska elenergisamhället.
Det är en aldrig tidigare genomförd förmögenhetsomflyttning från allmänheten till enskilda.

Sedan 2009 har Sveriges vanliga elöverskott från vatten- och kärnkraft medfört att all el från vindkraftverk måste exporteras eller köras ned i backen. Inte en enda KWh el från vindkraftverk har någonsin gjort nytta i landet..
https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

Utbyggnaden kunde bara genomföras när flera lagar och förordningar bröts; grundlagen, miljöbalken, Åhuskonventionen som också är lag i Sverige,
EU-maskindirektiv som genom fördrag med Unionen gäller som lag i Sverige, o.s.v. Man behöver bara läsa portalparagrafen på några rader i Miljöbalken för att inse lagbrottet. Svensk rättstillämpning i domstolar bryter utan tvekan grundlagen om politiskt obunden rättstillämpning när de lyder regeringens order, regeringsbeslut 2011-03-17, I 6, att domstolarna inte får tillämpa EU-maskindirektivets skyddsregler i frågor som rör maskiner vindkraftverk.

När det gäller det stora bedrägeriet är alla riksdagspartier, utom SD, ansvariga. SD var inte i riksdagen 2009. Alla är medvetna om sin skuld men försöker slippa undan genom att tysta ned bedrägeriet med dimridåer om en klimatkatastrof. Det ovanliga för en rättsstat är att pressen och media med rörliga bilder helt lyder mörkläggningen genom att vägra offentlig debatt i frågan. Precis så som det är typiskt i varje diktatur.

Konkret måste politiken omedelbart stoppa varje olaglig maskin vindkraftverk, i väntan på utredning. Det räcker med en enkel order till ansvarig myndighet Arbetsmiljöverket och länsstyrelserna. Vidare måste riksdagen omedelbart avskaffa lagarna om elcertifikatavgift och kvotplikt.

Är detta verkligen möjligt med så enorma kapitalintressen som hotas och när så många politiker och ansvariga tjänstemän är ägare till vindkraftverk?

Den svenska befolkningen måste få reda på till vilken nytta de tvingas att utanför lag och ovanpå skatt betala hundratals miljarder för över 3000 vindkraftverk vars el aldrig förbrukas i landet.

Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 

16.2.2019
Rättsskandal i kafjärdsärendet.
I eskilstuna kan många vara glada att ansvaret för tjänstefel togs bort 1976.  .  .
Insänt till Ekuriren som troligen inte kommer att publicera den.

15.2.2019
Fulspel på Kafjärden Eskilstuna.

13.2.2019 ger mark- och miljödomstolen kineser tillstånd att sätta upp 9 vindkraftverk mitt i Eskilstuna kommun på Kafjärden, mitt bland bebyggelsen, rekreationsområden, frilufts område, ridsportanläggning, Naturskyddsområde, trots att även kineserna meddelat att bygget inte i första hand skall bidra till elproduktion, utan vara ett test för deras maskiner och trots att bygget därmed ökar kommunens och Sveriges utsläpp av CO2.
Varför har kommunen sedan 2007 lobbat så intensivt för denna förvandling av idyll till industrilandskap? Vem ibland kommunens politiker och tjänstemän vill så berika sig?
När länsstyrelsen ända från början deltagit i detta lobbande har de bara åtlytt regeringars befallning. Men kommunen behöver inte lyda befallningar.
Det riktiga fulspelet kunde avslöjas i dokument när personer från kommunen och länsstyrelsen 2015 hjälpte markägarna som ville bygga att lura på kineserna deras
9 värdelösa vkv med intyg att alla tillstånd var giltiga trots att de tvåårig giltiga byggloven från 2008 hade gått ut.
2016 tvingade kringboendes protester länsstyrelsen att formellt upphäva de utgångna byggloven med hänvisning att lagen entydigt föreskriver att frågan om många och stora vkv inte är ett bygglovsärende för kommunen utan frågan skall avgöras av länsstyrelsen i ett tillståndsärende.
Under tiden tillät kommunen att kineserna fick fortsätta att olagligt bygga trots alla protester och överklagningar.
Inte brydde sig Eskilstuna kommun om att länsstyrelsen upphävde byggloven utan kommunen beslöt redan dagen efter att ge kineserna nytt bygglov trots att den inte hade laglig rätt att göra det. Efter mycket om och men blev länsstyrelsen tvingad att upphäva även detta andra bygglov. Men som grund nämnde länsstyrelsen inte det uppenbart olagliga utan surrade hit och dit och till slut till ortolansparvarna på Mariebergsåsen. Så förvandlade länsstyrelsen den starka Miljöbalkens tillstånd till den svagare bygglovslagen.
Under hela tiden fortsatte det olagliga bygget med stöd av kommunen.
Naturligtvis godtog domstolen länsstyrelsens förvandling och avslog alla invändningar från kringboende sedan den gett kineserna två års tid att meddela att maskinerna knappt syns, knappt märks, inte skadar människors hälsa , inte stör kulturlandskapet, inte stör fladdermöss och inte ortolansparven.
Vem i kommunen tjänar på detta elände?
B. Stymer

nsänt 14.1.2019
Sveriges nuvarande politiska dilemma.
Direkt efter höstens val stod det alldeles klart att inga av de tre delarna, vänster, alliansen och SD skulle kunna bilda regering utan den andras stöd.
Så visste Centerns A. Lööv omedelbart att hon måste spräcka Alliansen och stödja Socialdemokraterna S.Löven. Det var det enda sättet att förhindra att SD kunde bli ett nödvändigt stöd för en alliansregeringsregering.
Varför skapade då Lööv denna fyra månaders långa skådespel när det var alldeles klart att hon måste gå över till Löven?
Tog det bara så långt tid för att Sossarna kunde bestämma sig för att skippa Vänsterpartiet?
Naturligtvis skadade denna onödiga cirkus framför allt Centern och Liberalerna som fick delta i cirkusen trots att deras få mandat saknade betydelse.
Var det verkligen så viktigt att reta upp Vänsterpartiet så att de nu meddelar att de kommer att fälla Löven nu på onsdag?
Var det oskicklighet av Löven att gå med på ett ultimativt krav från C och L att i skrift förolämpa V?
Hur det än är och var så kommer hela föreställningen att sluta som vanligt, konsensus.
Löven kommer att i en förhandling med V lämna sådana försäkringar i form av en mängd tvetydiga ord som kan godkännas av alla berörda.
Det blir ett klassiskt schackrande där politik förvandlas till skojeri.
Politiken blir nöjd men inte väljarna.
Det kommer att straffa dem i nästa val som om det kommer tidigt kommer att kasta ut minst två och kanske tre partier ur riksdagen.
B.Stymer
Helgarö,Väla 3
64592 Strängnäs

Insänt
4.1.2019
Problem med klimathotet.
Sluta älta frågan om att rädda jorden från CO2 genom att tvinga mäktiga suveräna stater. Det är och förblir en omöjlighet hur ofta det än försöks av FN till kostnad av miljarder som borde gå till att hjälpa människor i nöd.
Förhindra istället alla de skador på naturen som mänsklig verksamhet åstadkommer; plasten i havet, skövlingen av regnskogarna, de fattiga folkens energibrist, industriell utfiskningen av haven o.s.v.
Det arbetet kan Sverige omedelbart börja leda som förebild för andra.

Här finns fakta som motvikt mot osanningar i en debatt om klimatet. http://www.helgaro-liv.se/Klimatet2018.html

Svensk politik tycks vara enig om att jorden hotas av en klimatkatastrof förorsakad av att mänsklig verksamhet släpper ut gasen CO2.
Politiken anser hotet så allvarligt så att det är nödvändigt att medborgarna tvingas ändra hela sin livsföring bl.a. inte äta kött, inte flyga, inte åka bil, använda el bara när solen skiner och det blåser.
En så genomgripande ändring av medborgarnas livsföring har tidigare inte ens pest- och krigstider gjort nödvändigt.
Och politiken kan tvinga fram ändringen enkelt och utan att kränka De Mänskliga Rättigheterna genom att höja skatter för kött, resor, bensin eller el, o.s.v. Denna klimatpolitik är i grunden oärlig då den också syftar till att lösa den gamla surdegen kärnkraften som helt sonika skall stängas trots att den är helt fri från CO2-utsläpp vilket med matematisk säkerhet kommer att leda till elbrist i landet. Att en sådan förändring omintetgör allt vad samhället vunnit i ekonomisk och teknisk utveckling och kastar landet tillbaka till medeltida förhållanden, tycks politiken inte vara medveten om. Av den anledningen är det nödvändigt att debattera denna politik.
Vilken saklig grund finns för den?

Det är skillnad att veta något och vetenskap.
Per vet att han heter Per, men det är ingen vetenskap. Det är däremot vetenskap att ett plus ett alltid och överallt är två. Det är vetenskap att Solen styr klimatet genom jordens vobblande kretslopp kring den, likaså att klimatet då ändras mellan sommar och vinter och naturligtvis också att det ibland därför regnar, snöar, blåser o.s.v. Politik är ingen vetenskap och politiker är definitivt inga vetenskapsmän. De är inte valda på grund av gedigen kunskap om de enkla förhållanden som styr klimatet och endast denna brist leder till en politik där livets gas CO2 bedöms vara så farlig så att samhällets välstånd riskeras. Påståendet om farligheten hos livets gas CO2, som bara finns i en försvinnande grad, 0,04 %, i atmosfären, är milt uttryckt säreget då allt liv på jorden inklusive allt mänskligt liv inte kan existera utan den. Den påstådda farligheten är så uppenbart säregen så frågan uppkommer vem eller vilka har hittat på denna farlighet.
Den svenske forskaren J.Nordangård, http://stiftelsen-pharos.org/  har klarlagt att det var miljardärerna i den s.k. Romklubben som på 1960-talet lanserade påståendet att CO2 var farlig då gasen värmde jorden. Miljardärerna utnyttjade sina ekonomiska resurser och planterade sitt påstående i FN som då påståendet rörde alla jorden folk, hela FN, skapade en s.k. panel IPCC med tusentals anställda och en miljardbudget. Pengar som var avsedd att minska hunger och armod.
FN är en politisk organisation. IPCC är en politisk organisation, inte en vetenskaplig även om den påstår något så befängt och felaktigt som att 90% av alla vetenskapsmän stöder dess åsikt.
Varför är politiken så fångad i försök att förhindra en påstådd CO2-katastrof?
Med vilka politiska åtgärder, skatter, har svensk politik hittills försökt förhindra den påstådda katastrofen?

Klimatpolitiken, som bygger på påstående om något som inte kan bevisas, har blivit en säker väg till rikedom, ära och berömmelse för politiker, byråkrater och spekulanter. Förlorarna är befolkningen som tvingas betala i form av lägre levnadsstandard.
Många svenska riksdagsmän och andra politiker, tjänstemän i beslutande befattning, professorer utan forskning om klimatet, har sett till att komma åt skattemedel som gör det möjligt att bygga vindkraftverk som påstås minska utsläpp av CO2.
 Folk som arbetar på SMHI på SVT eller SR stiger i lönelistan genom propaganda för CO2-katastrofen. Hela Miljöpartiet och Vänsterpartiet försöker att få röster genom att skrämmas med klimatet.

Redan 2009 beslöt Riksdagen att förhindra en påstådd miljökatastrof genom att tvinga elkonsumenterna att stoppa en s.k. elcertifikatavgift rakt ned i fickan på alla de som byggde vindkraftverk. Riksdagen missbrukade därigenom sin grundlagliga rätt att beskatta befolkningen för landets utgifter. Elcertfikatavgiften är ingen skatt som skall täcka statens utgifter. Senare beslöt regeringen att också stoppa katastrofen med skattebidrag för elcyklar och solpaneler. Under täckmantel av klimathotande CO2 har fem partier i en s.k. Energiöverenskommelse 2017 beslutat att stänga alla kärnkraftverk trots att el från dessa verk är absolut fri från CO2, ett beslut som med automatik leder till elbrist i storleksordning all hushållsel. Ett försiktigt uttryckt säreget beslut när t.o.m. FN nu konstaterar att utan el från kärnkraften kan miljömålen aldrig nås. Vilket värde har en sådan överenskommelse mellan några partier i en grupp där självaste vindindustrin får svara för sekreteraren? Få tycks begripa hur allvarligt detta bedrägliga beslut är att redan 2019 stänga fullt fungerande och säkrade kärnkraftverk.

Visst har mänsklig verksamhet skadat jorden.
Visst skadar mänsklig verksamhet naturen varje dag, genom all plast i haven, all avverkning av urskogarna, all industriell djurhållning, alla gifter som sprids överallt o.s.v. Faktum är att all mänsklig verksamhet är ett hot mor jorden. Att då fokusera på livets gas liknar medvetet bedrägeri som syftar till att ursäkta människans övriga förödande gigantiska skövling. Varför tjafsa i miljardkostsamma FN-möten om att försöka det omöjliga att tvinga de mäktigaste stater med bindande överenskommelser?
Hur kan någon vettig människa glädjas över till intet förpliktigande överenskommelser? Hur kan någon vettig människa anse FN-möten lyckade när stater med största befolkningar och som släpper ut mest CO2 slipper minska sina utsläpp men samtidigt räknas som underutvecklade nog att få merparten av de 1000 miljarder dollar som de rika länderna skall betala dem. Naturligtvis vägrar då många stater att betala vilket drabbar de fattigaste.
Men svensk politik är naturligtvis villig att betala och vill därigenom visa s.k. ledarskap.
Leda vad?
Dumhet?
Nej, visa ledarskap genom att låta bygga nya moderna kärnkraftverk som inte kan explodera, som förbränner den kvarvarande outnyttjade energin i det nuvarande radioaktiva avfallet, som kan placeras i södra Sverige där mest el är efterfrågad och som leder till att de planerade miljarddyra ledningarna med vindel från norr inte behöver byggas.Gör all elenergi till var svensks egendom genom att återta ägandet av elproduktionen som ju var betalt via skatter och genom att återta den gamla ellagen som stadgade att befolkningen garanterades el till självkostnadspris. Visa ledarskap genom att ordna internationell finansiering av små billiga, säkra kärnkraftverk i fattiga länder som ger energi som leder till välstånd inte bara för de korrupta ledarna. Utrusta skepp för att rensa haven från plast.
Gör framställning i FN om stopp för industriellt fiske.
Gör framställning i FN om stopp för skövling av regnskogen.
Det här kan göras nu, genast, utan miljarddyr internationell byråkrati som enbart skadar.
Visa ledarskap.
Börja nu.

Bernd Stymer
Helgarö,Väla 3
64592 strängnäs
valab@helgaro-liv.se
 

Insänt
7.12.2018
Snart är mörkret, kylan och hungern här.

I gårdagens SvT Aktuellt kl 21 sades det klart och tydligt att genom den s.k. Energiöverenskommelsen 2017 har 5 riksdagspartier kommit överens om att börja strypa allmänhetens tillgång till CO2-fri el genom att redan nästa år befalla Vattenfall att stänga Ringhals 1 och 2, el helt ren från CO2.
Både i Aktuellt och i artikel I Expressen dagen efter anger J Sjöstedt för Vänsterpartiet, ett parti med rötter i Sovjetunionens bloddrypande historia, och S.Axelsson från statliga lobbyorganisationen Fossilfritt Sverige med ett förflutet som ordförande i Naturskyddsföreningen som ville skydda naturen med monstermaskinerna vindkraftverk, att skälet för strypningen är att den CO2-fria elen från kärnkraftverk kan i dag ersättas med billigare el från vind- och solkraftverk.
Varför denna osanning när både Sjögren och Axelsson vet att el från vind- eller solkraftverk är starkt subventionerade med våra skatter, miljarder varje år, och att utan dessa massiva stöd skulle inte ett enda vindkraftverk ställas upp eller en enda solpanel?
Hela strypningen grundas i den rena vanföreställningen att den kan rädda klimatet genom att el från svenska kolkraftverk skall ersättas med el från vindkraftverk .
Men Sverige producerar ingen el i kolkraftverk. Nåt som inte finns kan inte ersättas.
Däremot är det lätt att räkna ut att det skapas över 3000 ton CO2 vid varje byggt vindkraftverk som för 10 000 verk kommer att öka landets utsläpp av CO2 med över 30 miljoner ton. öka utsläppen, inte minska dom.
Det är dags för varje medborgare att fundera över hur man kan anpassa sig till en tillvaro utan el när samhället har kraschat, när hunger och törst råder, i kyla och mörker.
Hur går det att undvika denna katastrof?

B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 

Insänt 29.10.2018
Ekurirens stolliga klimatflum.
Kuriren kräver att EU måste höja sina klimatmål och tycker att parlamentets beslut om plastprodukter som hamnar i havet är rätt.
Men snälla kuriren - vad har plasten i haven att göra med klimatkatastrofen? Inget alls naturligtvis, precis som det inte är klimatets fel att jordens skogar skövlas av girigheten eller alla krigen som plågar mänskligheten.
När tidningen sen påstår att EU flyttat fram sina positioner måste det förklaras - vilka positioner då?
Vet inte Kuriren att EU:s utsläpp av CO2 ständigt ökar år för år? Och att ökningen är störst i Tyskland? Varför då nämna Polen?
Vad har klimatmål med ändring av klimatet att göra? ändrar några siffror på papper Klimatet?
Det är fånigt att tro det.
Varför vet inte Kuriren att det så omhuldade Parisavtalet också är rena idiotin som ger jordens största nedskitare Kina tillåtelse att öka sina utsläpp från att nu vara ettusen gånger högre än Sveriges i ytterligare 20 år?
Hur kan det vara möjligt att vettiga journalister inte förstår att kärnkraftverk är alldeles nödvändiga i framtiden om utsläpp av CO2 skall minskas?
Möjligt bara om de inte är vettiga och som vanligt får skriva dumheter i Eskilstuna Kuriren.
B.Stymer
Helgarö, Väla 3
64592 Strängnäs
 
 
 
 

 10.9.2018   Vilket alldeles onödigt val 2018
                     Ingenting ändras  Allt är den gamla smörjan även när alla röster är räknade.
Läs den bästa valanalysen
Aftonbladet 10.9.2018
https://www.aftonbladet.se/kultur/a/yvdldE/det-spelar-ingen-roll-vilken-regering-vi-far Det spelar ingen roll vilken regering vi får. åsa Linderborg: Det går åt helvete i alla fall.

Mitt försök att samla pengar för en helsidesannons genom bokförsäljning har misslyckats. Det har inte gett tillräckligt. pengarna 2924 skickas i morgon till Frälsningsarmen.
Trots det vill jag sprida min information.
http://www.helgaro-liv.se/20-7-2018   Svårigheten att stoppa vindkraftverk.pdf

Här kan du köpa boken Vindkraftverk i Sverige  på CDON.com. Böckerna kan också köpas hos Adlibris, Akademibokhandelsn, ELIB, bokus.com, i Book. E-boken för 100 kr är tillgänglig i e-bokhandlar såsom Apple iBooks, Amazon Kindle Shop, Google Play, Dito och Bokon samt i många näthandlar och över ett flertal bokhandlar i 30 europeiska länder och över Apple iBooks och Kobo i USA och i Kanada.
 
 

Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013OBS Nybildade föreningar har inte talerätt enl. MB
 

            Här är texter som vanliga medier vägrar att publicera.8.9.2018
Klimatkatastrofen är redan här, i hela landet
Alla ord i ältandet av klimatkatastrofen skadar inte. Men med hänvisning till detta kommande elände har svensk politik låtit avverka skog, spränga berg, skada vattendrag och orörd natur med vägar, kabelgator, låtit döda tusentals fåglar och fladdermöss samt miljoner insekter. Dessutom har man också skadat hundratusentals medborgares hälsa med jättelika maskiner, vindkraftverk.
Alla partier utom SD stod 2009 bakom beslutet om denna pågående miljökatastrof. Det är naturligtvis anledningen till att inga politiker nu vill låtsas om eländet.
Inget parti vågar ens nämna ordet vindkraftverk i debatt inför årets val.
Media tiger och medverkar därmed till mörkläggning av denna katastrof som för medborgarna innebär ett historiskt aldrig överträffade bedrägeri, där den politiska klassen samfällt tvingar medborgarna att utanför skattesystemet stoppa pengar rakt ned i redan välbärgade finansiärers fickor både inom och utom landet. Det medför ingen som helst nytta för medborgaren utan bara skada på hälsa och natur.
Hela bedrägeriet sades vara nödvändigt för att rädda klimatet.
Men varken tjänstemän eller politiker kan ange den påstådda räddande påverkan på klimatet, än mindre ange påstådd samhällsnytta. De låtsas inte om  att Sveriges 1,6 PROMILLE av världens utsläpp försvinner i utsläppen från de 2.400 NYA kolkraftverk som håller på att byggas innan 2030.
Bluff och båg, ett rent bedrägeri.
Om inte detta var nog, så beslutade politiken, utom L och SD, i en s.k. Energiöverens-kommelse 2017 om ett ”fossilfritt samhälle” 2040. Med matematisk säkerhet medför det att över hälften av hushållens el (50 TWh) kommer att saknas, därför att beslutet även innebär stopp för all helt CO2-fri el från kärnkraftverken.
Kan det vara så svårt att inse att ett modernt samhälle utan el, eller där bara vissa får el ibland, inte kan existera? är politikernas okunskap bottenlös?
Kan det vara så svårt att inse att vissa politiker med vett och vilja driver Sveriges befolkning tillbaka till Medeltiden. Begriper de inte bättre?
Kan det förhindras i kommande val?
 B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 

19.8.2018
Tvånget mot Sveriges elkonsumenter

På den gamla goda tiden hade den svenska befolkningen betalat för att få så billig och så tillräcklig med el genom att bygga både vatten- och kärnkraftverkkraftverken.
En lag om billig och säker el antogs. Allt var frid och fröjd.
Sen fick Milton Friedman Nobelpris i ekonomi 1976. Både Thatcher och Reagan förläste sig på hans idéer om att all inblandning av staten i näringslivet var av ondo. Det ställde till det elände som vi nu har hamnat i därför att även sossarnas Persson med hjälp av Centerns Olofsson tog efter och ”privatiserade” som det hette hela Sverige. Allt statligt ägt och förvaltat slumpades bort; sjukvård, skola SJ och elproduktionen. Att det mycket lönsamma företaget Stockholms Energi slumpades bort till finska staten spelade ingen roll.
Redan här visade sossen Persson att han var en simpel kapitalist som ville sko sig istället för att värna socialismens kärnidéer om solidaritet, medmänsklighet, hänsyn, omtanke, empati, humanism. Centerns Olofsson fortsatte bara partiets tradition att vara nyttiga idioter åt sossarna. I ock med att hon även var med nästa moderatledda regering ställde hon till det även där och var till slut den svenska politikern som med sina tilltag blev dyrast någonsin för medborgarna. Det kostade inget att hon var med om att avskaffa det svenska försvaret men lagen om billig och säker el togs bort och ersattes av en s.k. elmarknad där elpriset trissas upp av att elkonsumenterna inte skulle betala för vad elen kostar att tillverka, utan vad den förväntas kosta i framtiden. Och här kan elbolagen hugga för sig. Dessutom såg hon 2009 till att elkonsumenterna genom lag tvingades att betala miljarder rakt ned i fickorna på alla redan välbärgade som ville bygga vindkraftverk för att maskinerna skulle rädda jordens klimat. En befängd idiotisk idé. Nu har Sveriges elkonsumenter därför tvingats betala långt över 300 miljarder för ingen nytta utan bara för skada på natur och människors hälsa.
Nu stundar ett val där politiker ältar den befängda idiotiska idén att jordens klimat inte beror på en bana runt jorden, en jordaxel som svänger fram och tillbaka, molnbildning, dragningskraften på luftens molekyler, o.s.v. utan på promille av en  gas i atmosfären som är grunden för allt liv på jorden. Den promillelilla svenska delen av gasen skall bort från jordens atmosfär genom att den svenska befolkningen inte åker bil, inte flyger, inte äter kött, åker med lådcyklar för att handla, o.s.v. Dessutom måste all el från kärnkraftverken bort trots att den är helt fri från den farliga gasen. Blir sedan politikernas beslut också att svensk stålframställning måste ske genom uppvärmning av dyr vätgas istället för billig kol, kommer omvandlingen av vätgas ur luften kräva så många tusentals GWh el så att endast lite blir över till hushållen.
Och även överenskommelsen om 100% förnybart leder med automatik till att 50TWh, över en tredjedel av vår förbrukning, kommer att saknas 2040. Då är det god natt med Sverige.
är detta verkligen den framtiden som vi medborgare skall välja nu?
Frågan kvarstår trots att politiken och all media försöker att inte besvara den.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 
 
 

Insänt
9.8.2018

Varför är det så viktigt att tjata om vindkraftverk i Sverige?

Anledningen är naturligtvis att riksdagsbeslutet 2009 att tvinga medborgarna att stoppa pengar i redan rikas fickor så att de kunde bli än rikare därför att klimatet skulle räddas, är det största bedrägeriet någonsin.
Bedrägeriet kan bara avslöjas om frågan hur verken de facto har räddat klimatet besvaras.
Eftersom alla partier utom SD var med om bedrägeriet 2009, saboterar de alla försök att avslöja bedrägeriet. Det vanligaste sättet är att inte svara på frågor om vindkraftverk, eller att alltid byta svar till växthusgaser, isbjörnar, smältande isar, klimatkatastrof, förnybar energi, o.s.v.
Partierna har naturligtvis anhängare överallt i samhället, i pressen, radio, TV och de följer instruktioner att dölja bedrägeriet med alla medel om de ens är medvetna om att det har förekommit.
Därför måste vi tjata om vindkraftverk i Sverige. Särskilt nu inför valet. Låt er inte tystas av att skogen brinner och att MP utnyttjar det till att bli kvar i riksdagen.
De flesta bränderna är anlagda. Av vem då? Vem tjänar på det?

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 
 

26.7.2018
Dags att lämna svar.
Har Sveriges 3500 vindkraftverk påverkat klimatet?

Sverige beslöt 2009 att rädda jordens klimat genom att tvinga befolkningen att bekosta utbyggnaden av vindkraftverk.
även om sättet att tvina befolkningen var i högsta grad odemokratiskt så är det rimligt att de som skall räddas betalar.
Nu snurrar över 3500 verk i Sverige och folket har betalat över 3000 miljarder för dem.
Därför är det på tiden att befolkningen får en redogörelse för hur deras pengar har räddat klimatet.
Hur har landets utsläpp av CO2 minskats av verken?
Hur har verken minskat isavsmältningen vid polerna?
Hur har verken minskat havens höjning?
Hur har verken minskat jordens medeltemperatur?
Hur har verken minskat skogsbränder?

Vilka mätbara effekter på jordens klimat har Sveriges vindkraftverk gett?

Om utbyggnaden av alla svenska vindkraftverk inte gett några som helst mätbara förbättringar av jordens klimat, är det självklart att politikerna beslutar att inte tvinga befolkningen att betala mera.

B.Stymer
valab@helgaro-liv.se
 
 


Skratt
sång 1 av operasångaren Peter Tornborg
sång 2
http://www.youtube.com/watch?v=ZTki_JxtjNk&feature=feedu
 

                                                 Allt det positiva som påstås om vindkraftverk är inget annat än bluff och båg och rena lögner.
                             El från vindkraftverk i Sverige behövs inte och maskinerna skadar allt och alla.
Lögnerna

1 Lögnen om att rädda klimatet
2 Skattebidragen till vkv
3 Lögnen om att vkv skapar nya jobb i Sverige
4 Bluff och båg med lagar och paragrafer.
5 Bluffen med samråd
6 Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
7 Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
8 Smygandet med hur många vkv skall det bli.
9 Kostnader för rivning av vkv
10 Bluff med Bygdepeng
11 Bluff med ljudberäkningar
12 Lögnenom att  Fåglar och andra djur inte skadas.
13 Lögnen om att Vkv-el behövs för hushållen
14  Lögnen om säkra vindkraftverk
15  Bluff med försök att kringgå kommunens veto
16 Bluff med hantering av maskinernas risker.
 
 
 

 

Lögnerna

1
Lögnen om att rädda klimatet
I två propositioner  2008/09: 162 and Bill 2008/09: 163 angav regeringen som enda grund för utbyggnaden av vindkraftverk att landets utsläpp genom bygget skall minskas.
Med lätthet kan visas att byggnationen av ett vindkraftverk i Sverige alltid medför större utsläpp av CO2 än maskinen någonsin kan gottgöra genom att ersätta i landet producerad el från kolkraftverk, som inte finns.
http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/8-8-2010 arne utsl co2.doc
Hur kan det vara möjligt att ingen politiker först genomförde denna enkla uträkning innan det beslöts att för alltid ändra Sveriges landskap. Vilka krafter lurade så politikerna genom sin lobbing?
Faktum är därför att jordens klimat skadas än mer av varje uppsatt vkv i Sverige.
Ingen politiker kände tydligen till att Sverige har och kommer att ha ett mycket stort överskott av kapacitet att producera CO2-fri el. Vi kan göra för mycket CO2-fri el som är mycket billigare än vindelen. Det tycks lobbande riskkapitalister har lurat på politikerna att utnyttja genom att sälja den elen till utlandet.Alla pengarna hamnar i ders fickor. Hushållen tvingas betala.
 

2
   Skattebidragen till vkv 

För att göra utbyggnaden möjlig beslöt regeringen en extra skatt elcertifikatavgiften. Men då en moderat styrd regering inte vill framstå som skattehöjare doldes skatten genom att den inte redovisades i statens budget. Medborgares frågor om hur stora skattebidragen som tillfaller verksamhetsutövarna, de som äger verken, besvaras inte.
Förutom certifikatavgiften får stora elförbrukare skattebefrielse från energiskatten.
De rena skattebidragen utgör nu mellan 50-60 öre kWh. Regeringen främjar vkv dessutom genom lag s.k. kvotplikt att den som vill sälja el till konsumenterna först måste köpa den mångdubbelt dyrare vindelen innan försäljaren kan köpa den billiga vatten- och kärnkraftelen. Detta leder naturligtvis till dyrare el för konsumenten.
Dessutom strör regeringen, Energimyndigheten, EU ut medborgarnas skattepengar i övermåttan över vindindustrin. Vindbolaget Arise Windpower skulle räddas från konkurs och fick 2012 100 miljoner, bara sådär. Nu har EU gett miljoner för att vindbolagen kan experimentera om att undvika livsfarlig iskast och Sverige fick nyss 8 000 miljoner av EU för att främja grön energi.
Nu skriker svensk vindindustri på hjälp om mera bidrag. Troligen vågar regeringen inte höja den direkta vindskatten utan kommer att höja kvotplikten i smyg. Vad de än hittar på så drabbar det oss elkonsumenter.
Hur mycket får vindmaffian i bidrag utöver certifikaten
700 miljoner enl. www.energimyndigheten.se/vindkraft
Energimyndigheten har genom sitt stödprogram Teknikutveckling och marknadsintroduktion i samverkan lämnat stöd på närmare 700 miljoner kronor som ska bidra till att utvecklingen går mot en kostnadseffektiv och hållbar utbyggnad av vindkraft. Syftet är att andra projekt ska kunna ta lärdom av deras erfarenheter och nya kunskaper. 
20 miljoner till Havsnäs: http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Nyhetsarkiv-2009/Vindkraftverk-i-Havsnas-ska-generera-ny-kunskap/
för att göra en Handbok för kommunerna: http://www.res-group.com/pdf/NV_Handbook/Slutrapport_Handbok_till_kommunerna.pdf
Utlandet betalar enbart 25 % av kostnaden för el från Sverige.
 

3
Skapar nya jobb i Sverige visar sig vara rena lögnen.
När vi ständigt hör påstående om nya jobb som vindindustrin skapad har vi frågat regering, riksdagspartierna, länsstyrelserna, kommunerna, arbetsförmedlingarna om hur många nya jobb som skapats av de nästan 2500 verk. Alla svarade att de inte visste. Men trots det står det i de flesta tillstånd och domarna att vkv behöver byggas för de nya jobben.
5.1.2014 kl 13 hade radio P1 ett program om alla arbetstillfällen som vindvansinnet hade skapat. Reportern hade naturligtvis besökt Sveriges, ja världens största va… vindbygge i Piteå. Han pratade om och med arbetskraften men ….. inte en enda var svensk. 
 I Piteå skall Sveriges och Europas största vindindustri ligga. Läs om besvikelsen när nya jobben uteblivit, Piteå tidning 10-12-2013.
 


Bluff och båg med lagar och paragrafer.
För oss motståndare mot vindvansinnet är det uppenbart att inga lagar för skydd av människa och natur får gälla för frågor om vindkraftverk.
Det är ett hån mot medborgarna att även svensk domstol hänvisar till Miljöbalken 1 kap 1 § för att ge tillstånd till att naturen skövlas för all framtid.
Miljöbalken
1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.
   Miljöbalken skall tillämpas så att 
1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
3. den biologiska mångfalden bevaras,
4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.
Myndigheter och domstol påstår således att  de jättelika maskinerna som skövlar naturen och dödar allt levande som kommer i vägen för deras vingar, att de skyddar människor, att de vårdar värdefull natur, att den biologiska mångfalden bevaras genom alla sönderhackade djur. Detta är befängt men så tillämpas lag i rättsstaten Sverige. Jag undrar varje gång hur det kan komma sig att staten tappar all vett och sans när det gäller den relativa skitsaken vindkraftverk.
På order av regeringen får heller inte internationell bindande lag EU-direktiv, Maskindirektivet, gälla i rättsprövningen av maskinerna vindkraftverk, se http://www.helgaro-liv.se/FN 2013/17-3-2011 regering.pdf 
Att en sådan order till svensk domstol strider mot själva kärnan i vår demokrati, Regeringsformens 11 kap. Rättskipningen 3 § "Ingen myndighet, inte heller riksdagen, får bestämma hur en domstol ska döma i det enskilda fallet eller hur en domstol i övrigt ska tillämpa en rättsregel i ett särskilt fall. Ingen annan myndighet får heller bestämma hur dömande uppgifter ska fördelas mellan enskilda domare. Lag (2010:1408)."
Det struntar regeringen i. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.
Sverige har också skrivit på Aarhuskonventionen 2005 som i ärenden som rör miljön ger medborgarna rätt till information, rätt till delaktighet i beslut och rätt till rättslig prövning i oberoende domstol.
När vi klagande kräver dessa rättigheter får vi till svar att ingen myndighet känner till konventionen. Samma svar får vi av politikerna..
Men regeringen, myndigheterna och vindmaffian har från första början varit alldeles klara över att om lagarna får gälla så kan inte ett enda vkv sättas i svenska naturen.
Därför gällde det att se till att lagarna inte gällde för vkv. Regeringen och Arbetsmiljöverket tillgrep till och med det fåniga tricket att kalla maskinerna vindkraftverk för byggnader som inte regleras av Maskindirektiv.
Naturligtvis har vi anmält svenska staten för brott mot gällande intenationell lag. 
Faktum är att alla vindkraftverk körs olagliga utan CE-märkning och utan att myndigheterna uppfyllt kravet att genomföra marknadskontroll enligt Maskindirektivet vid maskinerna vkv.
Precis som vilken maffia som helst är vindindustrins verksamhet olaglig.
Vi har anmält svenska staten till EU-kommissionen för att Maskindirektivet inte tillämpas vid maskinerna vkv och till UN/ECE, som svarar för att Aarhuskonventionen följs, för att konventionen inte tillämpas i Sverige i frågor om vkv.
EU vill så gärna kasta anmälan i papperskorgen för vår fråga rör alla vkv i Europa och FN kommer att hålla en tribunal i Geneve om vår anmälan om inte den svenska regeringen lyckas att lobba ned även denna anmälan i papperskorgen. Inte vill de avslöjas med fiffel och båg.
Se anmälan till EU och UNECE på www.helgaro-liv.se 
 

5
Bluffen med samråd
Plan- och bygglagen och Miljöbalken anger klart och tydligt krav på samråd MB 6 kap 4 §.
Aarhuskonventionen och EU-direktiv  anger samma sak i form av deltagande i beslut och tillgång till information.
Svenska myndigheter åsidosätter alla dessa bestämmelser genom att godta intetsägande kafferep i stället för samråd enligt lag.
När sedan berörd allmänhet vill invända mot beslut om vkv avvisas de med hänvisning att de inte framfört dessa vid samrådet och att det nu är för sent.
Naturligtvis är detta åter ren lögn. Varje myndighetsbeslut kan överklagas under angiven tid.
Men den berörda befolkningen bör inte låta lura sig.
När någon får vetskap om utbyggnaden skall han samla berörd allmänhe eller kämpa ensam.
Sedan skall invändningarna skrivas ned, frågor till den som begär tillstånd skall skrivas ned, begäran om inventering av flora och fauna skall skrivas, o.s.v.
Frågorna skall lämnas i förväg med krav om att alla skall besvaras före tillstånd kan ges. Hjälp med frågor finns.
Protokoll med närvarolista skall vidimeras av allmänhet.
Frågorna och protokollen skall skickas både till länsstyrelsen och kommunfullmäktige.
Berörd allmänhet bör kalla in extern hjälp vid samråden för att bemöta vindbolagens vanliga lögner.
Se också nedan.
 


Bluff med den s.k. egenkontrollen, rapporteringen av inlevererad vindel.
Ingen kontrollerar hur mycket el som levereras till nätet.
Egentligen behövs ingen anslutning till elnätet alls för att elcertifikat skall utgå vilket kan förklara varför flera verksamhetsutövare första året systematiskt rapporterar en konstant elproduktionen från verket, månad för månad. år 2010 gjordes sju (7) anmälningar till olika åklagaremyndigheter med misstanke om bedrägeriförsök varefter samtliga utredningar lades ned av Miljöåklagaren i Malmö då miljöbrott inte förelåg. 
I lagen om elcertifikat finns krav på att anläggningens produktion ska mätas per timme. För den produktion som du (din rapportör) mäter och rapporterar in till Svenska Kraftnät tilldelas du elcertifikat för, antingen om mätaren sitter på din bruttoproduktion (i ditt interna nät) eller din nettoproduktion.
Nyligen upptäcktes stora inrapporterade skillnader till www.vindstat.nu av egenrapporterad vindel, effektivitet 27,7%, medan till Svenska Kraftnät, SvK, inmatad  vindel endast gav effektiviteten 21,6%, vilket kan göra att enorma bidragsbelopp kan utbetalas felaktigt, Bidragsfusket 2012 kan ha uppgått till cirka (27,7/21,6-1)* 7200000000*0,17=350 Mkr http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Statistik/Kraftlaget/Tidigare-kraftlagen/ ). 
 

7
Osanningen om att svenska folket vill ha vindkraftverk.
SOM-institutet lobbar för vkv med detta påstående.
Enligt Forskning och Framsteg nr 5/6 om lögnen att 87 % av svenskarna gillar vkv
Marianne Henningsson har undersökt närmare att om frågan ställs hur många som är beredda att bo i närheten av vkv blir siffran 40 %.
I en SOM-undersökning tillfrågas ett statistiskt utvald antal människor. Då 80,5 % av de tillfrågade statistiskt bor i tätort eller stad anser de sig inte berörda av vindeländet.
Vi har begärt att SOM skall utföra urvalet bland landsortsbor men det vägrar de.
 

8
Smygandet med hur många vkv skall det bli.
Om regeringens s.k. mål skall uppfyllas skall utöver nuvarande 2500 ytterligare 6000 verk byggas. Men vem vet om det räcker? Redan finns ansökningar inne för tillstyrkan för ytterligare 10 000. Vem säger stopp?
Folk bör få info om var alla verken skall placeras.
Begär offentlig info från länsstyrelserna.
Först i december 2013 upptäckte minister Hatt(C) att sverige redan 2012 hade uppfyllt sitt EU-åttagande att 50 % av all använd energi skall vara s.k.grönt. Inget annat land i Europa behöver redovisa mer än 20 %.
Varför behöver vi trots det bygga fler vkv? Varför säger hon inte stopp nu?
 

9
Kostnader för rivning av vkv
Enligt lag skall naturen återställas när verksamheten upphör. Inget vkv i Sveriges kalla klimat kan köras efter 15 år. På Gotland byttes vkv ut redan efter 10 år.
Lagen kräver att naturen återställs inte bara att tornet på vkv plocks ned. Skog skall planteras på alla vägar, kabelbator, ledningsgator, uppställningsplatser Men hur återställer man efter den skadan som visas överst på denna sida. Skadas inte naturen för all framtid? Och hur återställs alla sönderhackade djur?
Enligt http://www.namdalsavisa.no/naringsliv/article6198883.ece kostar rivningav ett 2 MW-verk i Norge 10 miljoner.
Att bila bort betongfundament kostar runt 5 miljoner. 
Energimyndigheten säger att det räcker med en kostnad på 400 000 som först behöver betalas när verket är slutkörd. 
Vem kommer att få stå för kostnaden när markägaren gjort konkurs och vindmaffian schappat till skatteparadis? Kommunmedborgarna naturligtvis.
Miljöbalken tillåter inte att betong lämnas kvar i naturen. Trots Miljöbalken godtar domstolar att betongfundament lämnas kvar och skottas över. Så går det till i rättsstaten Sverige.

10
Bygdepeng
är troligen muta som ger fängelsestraff
http://www.second-opinion.se/energi/view/2640#
http://vindbrukdalsland.se/Mutor-Ny_lagtext_2012-07-01.pdf
Vi har polisanmält kommuner och vindsnyltare för tagande av muta och givande av muta. Men polisen kastar alla anmälningar av vindkraftverk alltid i papperskorgen. De har också fått order om det precis som länsstyrelserna och ordern till domstolarna.
De flesta kommuner som tecknat avtal om mutorna får aldrig några pengar och där de får pengar går det till föreningslivet där politiker är med. 
Så går det till i rättsstaten Sverige.

11
Bluff med ljudberäkningar.
Det här är väl den största och farligaste bluffen av alla.
Vid varje industri och bygge utför man exakta mätningar av allt buller även infraljud. är värdena för höga skall verksamheten ändras eller stängas. Det är benhårda regler som alltid följs även i Sverige. Men hör och häpna vid de bullrande och livsfarliga maskinerna vkv utför man alldrig mätningar vid bostad. Det behövs inte säger myndigheterna. Men en hoper ljudföretag tjänar storkovangenom att stoppa in några passande värden i en formel som då kan anpassas till att alltid ange ett ljudsäkert område där ingen bor. Var och en som klarat grundskolans matte inser med lätthet att resultatet av en formel alltid beror på vilka värden du stoppar i den.
De svenska myndigheterna ljuger ohämmad om att det farliga infraljudet från vkv inte finns och om det skulle finnas så skulle det vara ofarligt.
I skrivelser till regeringen har vi begärt att Sverige precis som Danmark skall genomföra en utredning av störningarna från vkv. Vi har hänvisat till en uppsjö av vetenskapligt dokumenterade utredningar och även att Danskarna anser infraljudet vara så farligt så de i lag har begränsat det till 20dBb inomhus .
Den svenska regeringen ids inte svara.
I alla våra överklagningar kräver vi alltid att ljudmätningar av verkliga verk eller antal verk skall ligga till grund för ljudskyddsområdet runt vkv. Vi kräver dessutom att mätningar genomförs i vinterklimat och i det som kallas inversion, låg molnhöjd m.m. Vi har kännedom om mätningar utförda i vinterklimat och i inversion som anger över 40 dB, som är myndigheters begränsningsvärde, på över 9 km från vkv. Dessutom kräver vi att redovisning av mätningar av infraljud vid befintliga bostäder skall lämnas.
Naturligtvis avvisas våra krav som om de fick gälla så skulle två tredjedelar av alla befintliga vkv stängas omedelbart och inga nya sättas upp.
 

12
Fåglar och andra djur
Youtube är full av filmer om sönderhackade fåglar men svenska myndigheter påstår att mätningar i Kalmarsund har visat att fåglar undviker vindkraftverk.
Flera linjeinventeringar visar att allt vilt skyr vkv-områden.
Vindkraftsparkerna påverkar renens rörelsemönster har Anna Skarin, SLU, Statens lantbruks universitet visat i sin forskningsrapport till Naturvårdsverket.
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=5491225
I tillståndsärenden tar myndigheterna aldrig hänsyn till människors lidande eller den fara som vkv utsätter människor för. De som ansöker om tillstånden behöver bara skriva att maskinerna är ofarliga, inte syns, inte hörs för att myndigheterna som vanligt avfärdar alla invändningarna med att konstatera; -" vi har ingen anledning att betvivla de inlämnade uppgifterna".
Den enda anledningen där domstolar upphävt tillstånd är att örnar häckar i närheten. örnar kan eventuellt hejda vansinnet men inget mänskligt lidande.
Så går det till i rättsstaten Sverige.
 
 

 13 
Lögnen att vkv-el behövs för hushållen.
Vindbolagen anger alltid att si och så många hushåll får el från vkv. Det är löngn därför att vindelenaldrig ensam kan ge strömmen de måste alltid ha uppbackning av säker vatten eller kärnkraftel om det inte blåser.
Dessutom har Sverige ett mycket stort kapacitetsöverskott av CO2-fri el. Den dyra vindelen ökar alltid kostnaderna för hushållen därför att regeringen i lag har tvingat den som vill sälja el att först köpa dyr vindel, s.k. kvotplikt, som säljs till hushållen. Eftersom vindelen alltid beror av om det blåser så kan denna osäkerhet skada elnätet. Därför måste elkonsumenterna dessutom betala för nya elledningar som Svensk Kraftnät har beräknat kommer att kosta 50 000 miljoner. Därför är alla påståenden om att vindelen gör el billigare inget annat än ren lögn. 
Se t.ex. på http://www.vindstat.nu/stat/Gotland24h.htm    20.12.2014  nytt bottenrekord för samtliga vindkraftverk i elområde 2 (Sundsvall)!! Aktuell effekt 0% installerad 388 MW
Hoppas ingen har tecknat sig för vindkraftsel hos Skellefteå kraft!! 
 

14
 Lögnen om säkra vindkraftverk
Vkv-olyckor
Vindindustrin mörkar alla olyckor och svensk media godtar det och rapporterar inte eller sällan.
Vkv brinner lätt och ofta vilket kan ses på Youtube. De tappar vingarna eller kollapsar helt. Lösa delar och is blir dödshot när de kastas upp till 1000 m bort.
Det tragiska är att först när någon i Sverige blir dödad av de livsfarliga maskinerna kommer all att skrika om att - ojdå, varför har inte vi fått veta.
även i Sverige har dödsolycka inträffat 2012 där en arbetare brändes till döds uppe i ett vkv.
Vi polisanmälde olyckan men hörde inget mera då polisen har order att kasta våra anmälningar i papperskorgen.
När vi frågat MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, om vilka åtgärder de vidtar när vkv brinner, får vi till svar – inga. - Det är inte en fråga för oss.
När vi frågat Boverket vilka skilda utrymmesvägar som skall finnas enligt lag i vkv, får vi till svar att lagen gäller byggnader och inte "byggnadsliknande" maskiner vkv. 
När vi frågar kommunerna hur de avser att fullfölja tillsynsansvaret och vilka åtgärder för att utföra räddningsarbeten vid vindkraftverk som de har beslutat, får vi svaret att kommunens räddningstjänst inte har möjlighet att utföra räddningsarbeten vid brand eller olyckor i vkv.
I december miste två unga män livet i en dödsolycka i Holland i ett vkv.
http://ekstrabladet.dk/112/article2135444.ece
Lagen Masindirektiv säker klart och tydligt att maskiner inkl.vkv inte får sättas i drift om risk finns för att människor och deras husdjur, så står det, utsätts för fara. 
I Sverige, till skillnad från andra länder, har vi grundlagen Allemansrätten som ger varje medborgare rätt att vistas var som helst i naturen. Den rätten är inskriven i grundlagen Regeringsformen.Det är således förbjuden att hindra folk från att vistas i naturen.
Lagen Maskindirektiv säger att skyddet skall aktivt hindra skadorna. Lagen säger att enbart skyltning inte uppfyller kraven. Trots det sätter vindindustrin bara upp skyltar som varnar folk och som kräver att folk skall utrusta sig med skyddshjälm m.m. Men lagen säger att även husdjuren skall omfattas av skyddet. Då kräver vindindustrin att t.ex.  hundar också skall bära hjälm i närheten av vkv. 
Det finns bara en enda åtgärd som uppfyller lagens bestämmelser om skydd; inhängnad. Men den åtgärden är alltid olaglig i Sverige därför att den strider mot Allemansrätten. Det går även rent teckniskt inte att inhägna halva Norrland t.ex.
Just detta svenska lagbrott har vi anmält till EU-kommissionen som skall se till att Maskindirektivet tillämpas även i Sverige. Läs http://www.helgaro-liv.se/
Sammanställning 30-9-2013 av alla kända olyckor i världen
http://www.caithnesswindfarms.co.uk/fullaccidents.pdf
 

15
 Bluff med försök att kringgå kommunens veto
Enligt lag MB 16 kap 4 § gäller inte länsstyrelsens tillstånd om inte kommunen  har uttryckligen tillstyrkt det. Om kommunen inte ens svarar länsstyrelsen gäller inte tillståndet.
I lagen står att "kommunen " skall tillstyrka. I regerins information står klart och tydligt att med kommun menas den högsta instansen, kommunfullmäktige.
Nu kringgår länsstyrelsen medvetet vetot genom att skicka en begäran om tillstyrkande till "kommunen" före det att de fullgjort sin skyldighet att utreda och sedan som tillstyrkande godkänna svar från vilken kommunal förening som helst. Kommuner kan ha delegerat "yttranden" till kommunstyrelse eller annat kommunalt organ men detta yttrande får inte ersätta den i alliansöverenskommelsen beslutade betydelsen kommun lika med kommunfullmäktige. Detta försök till bluff måste alltid överklagas dels till förvaltningsrätt som formellt fel och dels till mark- och miljödomstol som brott mot bl.a. MB, Miljöbalken, inget samråd , ingen inventering avflora och fauna, m.m. och brott mot Maskindirektiv; ingen utredning av säkerhet och Aarhuskonventionen, ingen information före beslut, ingen delaktighet i beslut.
http://www.helgaro-liv.se/blogg/veto.doc
 

16
Bluff med hantering av maskinernas risker.
Före beslut om bygglov skall en riskanalys genomföras och presenteras.
I denna analys skall miljöbalkens portalparagraf 1 kap. 1 § punkt 1 uppfyllas, dvs. människor hälsa skyddas mot skador och olägenheter samt att de relevanta EG-produktdirektivens grundläggande (väsentliga) arbetsmiljö- hälso- och säkerhetskrav uppfylls så, att vindkraftverken kan CE-märkas och tas i drift helt i överensstämmelse med de grundläggande kraven.
Denna analys görs aldrig trots att lag föreskriver det. De som klagar måste i skrift begära att den genomförs. Först då är denna begäran en grund för överklagan
http://www.helgaro-liv.se/blogg/riskanalys.doc
 


åtgärder för att bekämpa vindvansinnet finns här men att stoppa det går inte med lagliga medel.
 under uppbyggnad
Ta kontakt med valab@helgaro-liv.se         eller Bernd Stymer på Facebook

Samla vänner OBS Nybildade föreningar har inte talerätt enl. MB   se ovan.  enskilda har talerätt
informera er, läs på, fråga de som kämpat länge.
Förbered samrådet noga, enskilt eller i grupp.
      ställ skriftliga frågor, hjälp finns
      begär skriftligt undersökning av flora och fauna
      begär skriftlig information om ansökarens syfte och möjlighet att finansiera bygget
För protokoll på samrådsmötet och se till att ni vidimerar
Begär skriftlig information om utförd Riskanalys
       Riskanalys, med stöd av SS-EN ISO 14121-1:2007, Maskinsäkerhet - Principer för riskbedömning.
  Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap. 

Begär redovisning av 
        Om det redan finns vkv i kommunen
Begär skriftlig information om genomförd bullermätning utfört av oberoende företag.
Begär kopior av Certifieringsdokument enligt Maskindirektiv
 Tillverkarens typkontroll dokumentation och intyg anpassad till yttre miljöförhållanden på uppställningsplatsen, inkl. ev. finita element beräkningar. 
      Kontrollrapporter för säkerhetsrelaterade kontroller. 
      Verifikationsprotokoll i enlighet med kontrollplanen. 
Se också nedan.
 

    Polisanmälan av bef. vkv.
Lagfarna ägare och verksamhetsutövare enligt ovan  har  farliga, ja till och med livsfarliga maskiner/vindkraftverk i drift utan att de erbjuder föreskriven säkerhet för person, egendom och husdjur i enlighet med  Maskindirektivet (MD) 89/392/EEC,  infört  i svensk lag genom  Arbetsmiljöverkets Författningssamling, AFS 1993:10. 
Vindkraftverken,  i strid mot bindande rättsakter, utgör nu en stor hälso- och säkerhetsrisk då risken för bland annat utkastande föremål som t.ex. blad och/eller bladdelar ökat genom rotorbladens utmattning.

Begäran om skadestånd vid uppförandet av vkv MB 32 kap.
   överklaga
Ett beslut som rör vkv kan överklagas dels
enligt kommunallagen när det gäller formella fels till Förvaltningsrättom t.ex att inte följande lagar har tillämpats eller att information enligt lag inte har lämnats
och
enligt sakskäl till Mark- och miljödomstol , inte genomförda inventeringar av flora och faune, inga samråd enligt lag. osv.
I båda fallen kan kommunmedborgare överklaga eller föreningar. Det är säkrast att göra både ock.

Begär kontrollmätning av at begränsningsvärden för ljud och skuggbildning utförs vid befintliga vindkraftverk. 
Här är förslag på text


Samrådet enligt lag Miljöbalken  MB 6 kap 4 § är mycket viktigt.
Låt er inte luras att delta i det kafferep som vindmaffian alltid försöker ersätta den lagstadgade ordningen med.
Alla era skrivelser skall alltid ställas både till den som ansöker, kommunstyrelsen och länsstyrelsen.
O.B.S. era skrivelser är bevismaterial i kommande process.
Så snart ni har hört om vindmaffians planer, eller fått nys på deras ansökan, så måste ni författa en skrivelse där ni begär skriftligt svar på när, var samrådet skall genomföras.
Sedan måste ni samla er kring en skrivelse i vilken ni ställer krav om undersökningar, utredningar m.m. Om ljud
 avvisa verksamhetsutövarens datamodell och begär att ljud skall mätas på befintliga verk i olika terräng och i olika väderförhållanden. Begär alltid att resultat från mätning av infraljud vid befintliga bostäder i närheten av vkv skall redovisas.
Välj ut de villkor från lännstyrelsen som är relevanta hos er.
Välj frågor som är relevanta för er. De flesta är det.
Begär också skriftligt svar på frågan hur de i lagen Maskindirektivet angivna säkerhetskrav skall tillgodoses.

Begära offentlig information med hänvisning till offentlighetsprincipen
vilka vkv är CE-märkta
vilka anmälda organ har utfört CE-märkning
vilka anmälda organ enligt MD 14 har utfört CE-märkning
vilka instruktioner finns för räddningsmyndigheten i kommunen vid brand i vkv
hur har skyddsklausulen i MD 11 tillämpats
begär av AV dokument som styrker marknadskontroll MD art 4

Filer 23.3.2014
Hur kan vi stoppa vindvansinnet?
Jag har skrivit om CE-märkning men det betyder inte att inte andra skall uppfatta detta sätt att göra motstånd som hopplöst. Tvärt om så visar vindmaffians reaktioner att de är mycket känsliga i frågan, ja till och med panikslagna så till den milda grad att t.o.m. den svenska regeringen nedlåter sig till osant intygande, ren lögn.
Med tre bifogade filer vill jag visa vilka uttryck paniken tar sig och vilket motstånd vi kan göra.
21-1-2014 EU avslag.doc
6-2-2014 svar till eu svenska och engelska.doc
22-3-2014 om ce-mark.doc
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 
 

 Läs också om  falska uppgifter till EU  och Nya skrifter och Rättsövergrepp mot miljön och  Jävoch FN 2013